Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 330-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 29/05/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 330-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 37-CP ngày 29-5-1995 về tổ chức Tổng công ty Dầu khí và khí đốt Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Tổng công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam hiện nay.

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh, có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong số vốn do Tổng công ty quản lý, có con dấu, có tài sản và các quỹ tập trung, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty.

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM OIL AND GAS CORPRORATION, viết tắt là PETROVIETNAM.

Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam có các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, tàng trữ, vận chuyển, làm dịch vụ về dầu khí; xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, dầu thô, các sản phẩm dầu khí; lưu thông các sản phẩm dầu khí; tiến hành các hoạt động kinh doanh khác theo pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà nước giao; liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài phù hợp với pháp luật và chính sách của Nhà nước.

2. Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác; nhận và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai, vùng biển và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và những nhiệm vụ khác được giao.

3. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân trong Tổng công ty.

Điều 3.

1. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty gồm có:

- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc;

- Các đơn vị thành viên Tổng công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổng công ty do Chính phủ phê chuẩn.

Điều 4. Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên khác của Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty do Hội đồng Quản trị trình trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc.

Điều 5.

1. Hội đồng Quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam để trình Chính phủ phê chuẩn.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

Điều 6. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ban hành.

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 330-TTg

Hanoi, May 29, 1995

 

DECISION

TO ESTABLISH THE VIETNAM OIL AND GAS CORPORATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Proceeding from Decree No.37-CP on the 29th of May 1995 on the organization the Vietnam Petroleum and Gas Corporation;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Vietnam Oil and Gas Corporation on the basis of reorganizing and rearranging the existing Vietnam Petroleum and Gas Corporation.

The Vietnam Oil and Gas Corporation (hereunder referred to as the Corporation) is a State-owned corporation, has the legal person status, has the civil rights and obligations as prescribed by law, takes responsibility for all business activities conducted within the amount of capital managed by the Corporation; has its seal, assets and centralized funds; is allowed to open accounts at the State Treasury and at domestic and foreign banks in compliance with State regulations; is organized and operates in accordance with the Statute of the Corporation.

The international transaction name of the Vietnam Oil and Gas Corporation is VIETNAM OIL AND GAS CORPORATION, or PETROVIETNAM in abbreviation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- The Vietnam Oil and Gas Corporation has the following main tasks:

1. To conduct research and prospection, to explore, exploit, process, store, transport and provide services regarding oil and gas; to import and export materials and equipment for the production of oil, gas and crude oil, and oil and gas products; to circulate oil and gas products; to carry out other business activities as prescribed by law, and implement other tasks assigned by the State; to enter into joint venture and cooperation with domestic and foreign economic organizations in accordance with State laws and policies.

2. To receive and efficiently use, preserve and develop the State-allocated capital, including part of the capital invested in other businesses; receive and efficiently use various natural resources, land, sea and other resources allocated by the State to carry out its assigned business and other tasks.

3. To organize and manage activities in research and application of scientific and technological advances, in training and fostering cadres and workers in the Corporation.

Article 3.-

1. The organizational structure of the Corporation consists of:

- The Managing Board, the Supervisory Commission;

- The General Director and the assisting apparatus;

- The member units of the Corporation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- The Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel shall submit to the Prime Minister for decision the appointment of the President of the Managing Board, the General Director of the Corporation, and other members of the Managing Board.

The Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel shall decide the appointment of the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation at the proposal of the Managing Board and the suggestion of the General Director of the Corporation.

Article 5.-

1. The Managing Board of the Corporation is responsible for drafting the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam Oil and Gas Corporation, and submit it to the Government for adoption.

3. The Minister of Finance shall preside over the allocation of capital to the Corporation.

Article 6.- This Decision takes effect from the date of its promulgation.

The Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the Minister of Finance, the other Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Vietnam Oil and Gas Corporation, shall have to implement this Decision.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 330-TTg ngày 29/05/1995 về việc thành lập Tổng công ty Dầu khí việt nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.711

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!