Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/2012/QĐ-UBND về Quy chế công nhận Danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 33/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thiện
Ngày ban hành: 09/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/2012/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 09 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUN VĂN HÓA”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ban hành ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cNghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật Thi đua, Khen thưng;

Thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2012 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch về việc quy định chi tiết về tiêu chun, trình tự, thủ tục, xét và công nhn Danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chun văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chun văn hóa”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận Danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chun văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chun văn hóa”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày ktừ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch; Thủ trưng các s, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh căn cQuyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chính ph;
- Cục kiểm tra Văn bản - Bộ pháp,
- TT
Tỉnh ủy, TTHĐND tnh;
- Chtịch, các PCT UBND tnh,
- Sở Tư pháp;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tnh,
- Các Phó Văn phòng UBND tnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

QUY CHẾ

CÔNG NHN DANH HIỆU “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2012 ca UBND tnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định chi tiết tiêu chun, trình tự, thtục xét và công nhận Danh hiệu Cơ quan đạt chun văn hóa, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (dưới đây viết tt là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa) trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghỉệp có tư cách pháp nhân, có tổ chức công đoàn cấp cơ sở trở lên;

b) Các tchức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thtục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

c) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân áp dụng thực hiện Quy chế này theo quy định cụ thcủa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa cháp dụng với những trường hợp có đăng ký thi đua.

2. Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với thành tích khen thưng hàng năm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và có thành tích xuất sc thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

3. Việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời và đúng quy định tại Quy chế này.

4. Thống nhất sdụng mẫu Giấy công nhn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa theo mẫu quy định tại Thông tư s 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2012 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tc và xét công nhn “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn, văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

Điều 3. Thẩm quyền và thời hạn công nhận.

1. Thẩm quyền:

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa của: Xã, phường, thị trn (gọi chung là cp xã); huyện, thị xã, thành phtrực thuộc tỉnh (gọi chung là cp huyện); tỉnh (gọi chung là cp tnh) do Chủ tịch Liên đoàn Lao động cp tnh công nhn, công nhận lại.

2. Thời hạn:

Thời hạn công nhận Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần đầu là một (01) năm trở lên, kể từ ngày đăng ký; công nhn lại sau năm (05) năm, kể từ ngày công nhận lần trước.

Chương 2.

TIÊU CHUẨN XÉT VÀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”

Điều 4. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm;

b) 80% trở n cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định ca pháp luật;

d) Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chc năng, nhiệm vụ được giao;

đ) Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở:

a) 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định vthực hiện nếp sng văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

b) Không mc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan;

c) Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;

d) Không hút thuốc lá trong phòng làm việc; không uống rượu, bia trong ngày làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công s theo đúng quy định.

3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a) 100% cán bộ, công chức nm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm an toàn giao thông, buôn bán và nghiện hút ma túy, đánh bạc dưới mọi hình thức, tham gia các băng nhóm xã hội đen k ctrực tiếp và gián tiếp.

b) Không có người vi phạm pháp luật phi xlý từ hình thc khiển trách trlên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật;

c) Thực hiện tt ci cách hành chính; qun lý và sdụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Điều 5. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

1. Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển:

a) Hoàn thành chtiêu phát triển sản xut, kinh doanh đ ra hàng năm;

b) Thương hiệu, sản phẩm ca doanh nghiệp có uy tín trên thị trường;

c) Cải tiến qun lý, đi mới công nghệ, nâng cao hiệu qu sn xut kinh doanh, giảm chi phí gián tiếp; phân công lao động hợp lý;

d) 80% trở lên công nhân thường xuyên được tập hun, nâng cao tay ngh; lao động có kỷ luật, năng suất, cht lượng và hiệu quả.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp:

a) Có quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động;

b) Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

c) 95% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

d) Không mc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyn các sản phm văn hóa độc hại; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội;

đ) Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môí trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp;

e) Không hút thuốc lá trong phòng làm việc; không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

3. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thn của người lao động:

a) 95% trlên công nhân có việc làm thường xuyên, thu nhập n định;

b) Tạo thuận lợi cho công nhân về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mu giáo, sinh hoạt đoàn thể; hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn;

c) Có cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; thường xuyên tchức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và vui chơi giải trí cho công nhân lao động.

4. Nghiêm chnh chp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a) 100% người sdụng lao động và công nhân lao động được phbiến chính sách, pháp luật về các lĩnh vực có liên quan; không có cán bộ, công nhân (nhân viên) vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông, tai tệ nạn xã hội, đánh bạc dưới mọi hình thức, tham gia các băng nhóm xã hội đen kể cả trực tiếp hoặc gián tiếp.

b) Thực hiện đầy đnghĩa vụ với Nhà nước; tích cực tham gia Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Nhân đạo, từ thiện” và các cuộc vận động xã hội khác;

c) Thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của công nhân theo các quy định ca pháp luật;

Chương 3.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”

Điều 6. Trình tự đăng ký, xét và công nhận.

1. Thủ trưng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với Liên đoàn Lao động cấp huyện, thành phố, thị xã.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

3. Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, địa phương cấp tỉnh và tương đương kim tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

4. Liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, địa phương và tương đương phối hợp với Ban thi đua khen thưởng cùng cấp trình Liên đoàn lao động tnh ra Quyết định công nhận, công nhn lại và cấp Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Thời hạn giải quyết là mười (10) ngày làm việc, ktừ ngày nhận đầy đhồ sơ hợp lệ.

5. Điều kiện công nhận:

a) Đạt các tiêu chun quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy chế này và các tiêu chí bổ sung theo quy định của y ban nhân dân tnh (nếu có);

b) Thời gian đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là một (01) năm trở lên (công nhn lần đầu) và năm (05) năm trở lên đã được công nhn (công nhận lại).

Điều 7. Thủ tục công nhận.

1. Báo cáo thành tích xây dng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ca Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tchức cấp trên trực tiếp ca cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp:

- Báo cáo một (01) năm đối với công nhận ln đầu;

- Báo cáo năm (05) năm đối với công nhận lại.

2. Công văn đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn lao động cấp huyện hoặc Chủ tịch công đoàn ngành cp tnh và các đơn vị tương đương.

- Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp tại Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã.

3. Căn cứ đề nghị và biên bản kiểm tra của Ban chỉ đạo cấp huyện hoặc Ban chp hành công đoàn ngành cấp tỉnh và các đơn vị tương đương, Chủ tịch LĐLĐ cấp tnh ra Quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Điều 8. Khen thưởng.

1. Khuyến khích các địa phương, các ngành, đoàn thể căn cvào khả năng ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa; có hình thức động viên bằng lợi ích vật cht cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; hỗ trợ trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa.

2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa tiêu biu xut sc, được Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp tnh, LĐLĐ tnh khen thưởng theo thm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 9. Trình tự thu hồi danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, Đơn v đt chuẩn văn hóa”, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa không giữ vững đuợc tiêu chun công nhn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa, skhông được công nhận lại. Nếu vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn, sẽ bị xóa tên trong danh sách; cấp nào ra quyết định công nhận, cấp đó ra quyết định thu hồi Giấy công nhận.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện.

1. Ban Chđạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa” cấp tnh, huyện, thành phố, thị xã chđạo trin khai, kim tra thực hiện Quy chế này.

2. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch xây dựng kế hoạch và phi hp với cơ quan, tchức có liên quan hướng dn và tổ chức thực hiện Quy chế này; hàng năm lp dự toán kinh phí chỉ đạo triển khai, kim tra, đánh giá, in n và tchức trao Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa, báo cáo cơ quan tài chính cùng cp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 11. Xử lý vi phạm

Các cá nhân, tập thcó thẩm quyền trong quá trình thực hiện công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa có hành vi vi phạm dẫn đến sai sự tht về thành tích của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xlý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, đnghị các địa phương, đơn vị phản ánh về S Văn hoá, Ththao và Du lịch đnghiên cứu, thống nhất, đề xuất UBND tnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2012/QĐ-UBND về Quy chế công nhận Danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.48.165