Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 327/QĐ-BTC 2018 phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính

Số hiệu: 327/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 13/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chc của B Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 về hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Cục Tài chính doanh nghiệp chủ trì phối hợp với Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo quy định.

Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị doanh nghiệp nhà nước, Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này../.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng Bộ Tài chính;
- C
ác đơn vị thuộc Bộ: Vụ TCNH, Vụ TCCB;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Công ty Mua bán nợ Việt Nam;
- HOSE, HNX, VSD, Vi
etlott;
- Lưu VT, TCDN (25b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 


PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 327/QĐ-BTC ngày 13/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Nội dung giám sát

Đối tượng giám sát

Hình thức giám sát

Đơn vị chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn

SCIC, DATC

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Cục TCDN

 

HNX, HOSE, VSD, Vietlott

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Vụ TCNH

 

2

Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

2.1

Giám sát Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư.

SCIC, DATC Tập đoàn Bảo Việt

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Cục TCDN

 

HNX, HOSE, VSD, Vietlott

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Vụ TCNH

 

2.2

Giám sát Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

SCIC, DATC

Tập đoàn Bảo Việt

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Cục TCDN

 

HNX, HOSE, VSD, Vietlott

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Vụ TCNH

 

2.3

Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu

SCIC, DATC Tập đoàn Bảo Việt

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Cục TCDN

 

HNX, HOSE, VSD, Vietlott

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Vụ TCNH

 

2.4

Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu

SCIC, DATC

Tập đoàn Bảo Việt

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Cục TCDN

 

HNX, HOSE, VSD, Vietlott

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Vụ TCNH

 

2.5

Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

SCIC, DATC

Tập đoàn Bảo Việt

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Cục TCDN

 

HNX, HOSE, VSD, Vietlott

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Vụ TCNH

 

3

Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

3.1

Giám sát việc thực hiện KHSXKD, thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch;

SCIC, DATC

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Cục TCDN

 

HNX, HOSE, VSD, Vietlott

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Vụ TCNH

 

3.2

Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với NSNN

SCIC, DATC

Tập đoàn Bảo Việt

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Cục TCDN

 

HNX, HOSE, VSD, Vietlott

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Vụ TCNH

 

3.3

Giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ doanh nghiệp

Tập đoàn Bảo Việt

Giám sát gián tiếp

Cục TCDN

 

4

Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp

SCIC, DATC

Giám sát gián tiếp

Cục TCDN

 

HNX, HOSE, VSD, Vietlott

Giám sát gián tiếp

Vụ TCNH

 

5

Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp

SCIC, DATC

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Cục TCDN

 

HNX, HOSE, VSD, Vietlott

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Vụ TCNH

 

6

Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động.

SCIC, DATC

Tập đoàn Bảo Việt

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Cục TCDN

Vụ TCCB

HNX, HOSE, VSD, Vietlott

Giám sát gián tiếp

+ Giám sát trước

+ Giám sát trong

+ Giám sát sau

Vụ TCNH

 

7

Giám sát tài chính, thẩm định xếp loại doanh nghiệp năm 2016

SCIC, DATC

Giám sát gián tiếp

Cục TCDN

 

HNX, HOSE, VSD, Vietlott

Giám sát trực tiếp

Vụ TCNH

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 327/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính ngày 13/03/2018 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74