Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cơ khí và Xây lắp công nghiệp về trực thuộc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 32/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 05/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VỀ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ ý kiến của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tại Công văn số 33/ĐMDN ngày 22 tháng 4 năm 2004;
Xét đề nghị của Công ty Cơ khí và Xây lắp công nghiệp xin chuyển về Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Công văn số 686/CV-CKXL ngày 22 tháng 12 năm 2003); Ý kiến của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Công văn số 03/2004/CV-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2004) và của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (Công văn số 401/CV-TCCB ngày 16 tháng 4 năm 2004);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Cơ khí và Xây lắp công nghiệp, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp về Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Điều 2.

1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng Công ty Cơ khí và Xây lắp công nghiệp cho Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật;

2. Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn có trách nhiệm tiếp nhận, xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại Công ty Cơ khí và Xây lắp công nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt phù hợp với nội dung Quyết định số 50/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

3. Hội đồng quản trị các Tổng công ty : Máy và Thiết bị công nghiệp, Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn có trách nhiệm phối hợp xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm điều chuyển, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan xử lý việc thay đổi nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Giám đốc Công ty Cơ khí và Xây lắp công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như Điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB .

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cơ khí và Xây lắp công nghiệp về trực thuộc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251