Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3176/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch rà soát kiểm tra đất đai các tổ chức doanh nghiệp Sơn La

Số hiệu: 3176/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 11/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3176/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, KIỂM TRA ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cNghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Căn cứ Công văn số 2610-CV/TU ngày 30/8/2017 của tỉnh ủy về các giải pháp thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ và Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Công văn số 2672-CV/TU ngày 15/9/2017 về tình hình giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1119/TTr-STNMT ngày 08/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, kiểm tra đất đai các tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chánh Thanh tra tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- UB Kiểm tra tỉnh ủy;
- Ban chỉ đạo phát triển đô thị;
- Hiệp Hội DN tỉnh;
- Các tổ chức sử dụng đất có liên quan;
- Như Điều 3;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT - Hiệu 25 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, KIỂM TRA ĐẤT ĐAI CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh)

Thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Công văn số 2610-CV/TU ngày 30/8/2017 của tỉnh ủy về các giải pháp thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ và Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 2672-CV/TU ngày 15/9/2017 của tỉnh ủy về tình hình giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, kiểm tra đất đai các tổ chức, doanh nghiệp (sau đây viết tắt là doanh nghiệp) sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Rà soát việc sử dụng đất các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá đúng tình hình sử dụng đất đối với các doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Sau khi rà soát sẽ phân loại đối tượng không có dấu hiệu vi phạm và có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai.

- Đối với các doanh nghiệp sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) quyết định thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp, ban hành Kết luận kiểm tra, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật đất đai theo thẩm quyền, trường hợp vượt thm quyền xử lý thì Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Yêu cầu

- Việc rà soát, kiểm tra, thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai; đúng các quy định của Nhà nước về kiểm tra, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc kiểm tra phải chấp hành nghiêm túc và đầy đủ các quy định của Nhà nước có liên quan đến công tác kiểm tra đất đai.

II. Nội dung, đối tượng và phạm vi rà soát, kiểm tra

1. Nội dung rà soát, kiểm tra

1.1. Nội dung rà soát

- Rà soát hồ sơ giao đất, thuê đất của từng doanh nghiệp.

- Rà soát thực tế việc sử dụng đất của các doanh nghiệp so với mục đích sử dụng đất ghi trong hồ sơ giao đất; tình hình sử dụng đất của doanh nghiệp từ khi được giao đất, thuê đất đến nay.

Trên cơ sở rà soát phân ra các trường hợp không có dấu hiệu vi phạm và có du hiệu vi phạm Luật Đất đai. Các trường hợp không có du hiệu vi phạm thì thông báo cho doanh nghiệp tiếp tục sử dụng đất hoặc làm thủ tục gia hạn, trường hp có dấu hiệu vi phạm pháp Luật Đất đai thì tiến hành kiểm tra đxác định mức độ vi phạm và xử lý theo quy định.

1.2. Nội dung kiểm tra

- Vị trí, ranh giới, diện tích đất doanh nghiệp đang sử dụng của có đúng với hồ sơ giao đất, cho thuê hay không;

- Mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp hiện nay có đúng với mục đích trong quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; làm rõ diện tích đất chưa sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, sử dụng lãng phí và nguyên nhân.

- Thời hạn sử dụng đất của doanh nghiệp so với thời hạn trong quyết định giao đất, cho thuê đất;

- Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Việc thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng rà soát, kiểm tra

2.1. Đối tượng rà soát: Các doanh nghiệp đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, gồm: doanh nghiệp có đủ hồ sơ đất đai; doanh nghiệp có đủ hồ sơ đất đai nhưng đã hết hạn, chưa làm thủ tục gia hạn; doanh nghiệp sử dụng đất nhưng chưa lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất.

2.2. Đối tượng kiểm tra: Các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm luật đất đai. Thời gian thực hiện kiểm tra.

3. Phạm vi rà soát, kiểm tra

- Việc rà soát được tiến hành đối với tất cả các doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Sau khi rà soát tổng hợp, phân loại các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

- Việc kiểm tra được tiến hành đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai. Kết quả kiểm tra phải kết luận rõ nội dung, mức độ sai phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm, kiến nghị đề xuất biện pháp xử lý sai phạm (nếu ) theo quy định của pháp luật.

4. Trình tự rà soát, kiểm tra

4.1. Thành lập Tổ công tác ở tỉnh, huyện

a) Thành lập Tổ công tác ở tnh

- UBND tỉnh thành lập Tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm ttrưởng, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ phó thường trực, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tphó; Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh; Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là thành viên. Tcông tác có nhiệm vụ:

+ Xây dựng các văn bản để triển khai việc rà soát, kiểm tra;

+ Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho UBND cấp huyện để triển khai việc rà soát, kiểm tra; đôn đốc cấp huyện triển khai công tác rà soát kiểm tra đất đai;

+ Tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra đất đai của cấp huyện; đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

- Thành lập bộ phận giúp việc cho tổ công tác: Thành phần do lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng; cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ phó; thành viên là cán bộ các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh.

b) Thành lập Tổ rà soát, đoàn kiểm tra ở cấp huyện

UBND cấp huyện quyết định thành lập Tổ rà soát đất đai các doanh nghiệp. Thành phần gồm: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tổ trưởng; lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính tphó, lãnh đạo các phòng, ban: Thanh tra, Hạ tng - Kinh tế (quản lý đô thị), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Kinh tế), Chi cục thuế là thành viên. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra đất đai các doanh nghiệp.

4.2. Triển khai rà soát, kiểm tra

a) Tổ rà soát của UBND huyện thực hiện:

Bước 1. Rà soát các doanh nghiệp đang sử dụng đất trên địa bàn mình quản lý. Sau khi rà soát tổ chức phân loại ra các đi tượng sau:

Đối tượng 1: Không có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai.

Đối tượng 2: Có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai.

Bước 2. Tiến hành kiểm tra

- Căn cứ báo kết quả rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn quản lý, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn và lãnh đạo các phòng đơn vị trong tổ rà soát của UBND cấp huyện nêu tại điểm b, mục 4.1 văn bản này và Công an huyện.

- Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng đất của từng doanh nghiệp có vi phạm pháp luật đất đai, kết luận rõ nội dung, mức độ sai phạm, bin pháp xử lý đối với từng doanh nghiệp.

Bước 3. Xử lý vi phạm pháp luật đất đai

- Căn cứ vào Kết luận của Đoàn kiểm tra, UBND cấp huyện thực hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

- Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý của UBND cấp huyện thì gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh. Khi đề nghị, UBND cấp huyện cần đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với tng khu đất.

b) Tổ công tác của tỉnh xem xét từng trường hp vi phạm.

Trên cơ sở báo cáo của UBND cấp huyện, Tổ công tác của tỉnh họp để xem xét, đưa ra phương án xử lý tng trường hợp cụ thể như sau:

- 5 điều kiện cho gia hạn sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đơn vị hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh quyết định cho gia hạn sử dụng đất.

- Đối với các trường hợp hết hạn sử dụng đất nhưng sử dụng đất thuộc đối tượng sau đây thì thông báo cho đơn vị được làm thủ tục gia hạn sử dụng đất mà không cần cấp chủ trương đầu tư.

+ Lĩnh vực Bưu chính viễn thông, điện, nước, cửa hàng xăng dầu, Ngân hàng thương mại, Tổ chức tín dụng, quản lý sửa chữa giao thông đường bộ đang sử dụng đất đúng mục đích được giao, thuê thì thông báo cho đơn vị được làm thủ tục gia hạn sử dụng đất mà không cần cấp chủ trương đầu tư.

+ Các công ty sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường đang sử dụng làm trụ sở và cơ sở sản xuất kinh doanh.

+ Các doanh nghiệp đã xây dựng trụ sở ổn định theo đúng dự án được duyệt hoặc đang sử dụng đúng mục đích được giao, cho thuê, không điều chỉnh quy mô hoặc bổ sung dự án; hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Các trường hợp phải thu hồi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi đất.

- Các trường hợp có vướng mắc khác: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét xử lý tng trường hợp.

c) Tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh

- Căn cứ vào Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh.

- Trường hợp đơn vị không chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì UBND huyện thực hiện việc tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp phức tạp, đã thực hiện đủ quy trình nhưng còn vướng mắc thì báo cáo UBND tỉnh chuyển hồ sơ cho cơ quan Điều tra Công an tỉnh giải quyết.

d) Xử lý nhng vướng mắc trong việc thu hồi đất

Quá trình thu hồi đất có vướng mắc, UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

III. Kế hoạch thời gian thực hiện

1. Từ ngày 15/12/2017 đến 15/01/2018: Tiến hành công tác chuẩn bị.

- UBND tỉnh thành lập tổ công tác; ban hành các văn bản triển khai; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các huyện, các ngành.

- UBND các huyện thành lập tổ rà soát đất đai; tiến hành công tác chuẩn bị để rà soát, kiểm tra.

2. Từ ngày 15/01/2018 đến 28/02/2018: UBND cấp huyện tiến hành rà soát phân loại đối tượng không vi phạm và vi phạm pháp luật đất đai báo cáo UBND tỉnh.

3. Từ 01/3/2018 tr đi: UBND cấp huyện tiến hành việc kiểm tra đất đai đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, xử lý theo quy định và gửi báo cáo về tổ công tác của tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các s, ngành và UBND cấp huyện

1.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Tổ công tác, Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác của UBND tỉnh;

- Ban hành văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai công tác rà soát, kiểm tra đất đai các tổ chức theo Kế hoạch này.

- Triển khai tập huấn cho các huyện, các ngành để tiến hành công tác rà soát, kiểm tra.

- Kiểm tra, đôn đốc các huyện triển khai việc rà soát, kiểm tra đất đai các tổ chức.

- Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về các tổ chức đã được giao, cho thuê đất cho các huyện, thành phố.

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo Tổ công tác xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện theo đề nghị của các huyện, thành phố.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn các tổ chức bổ sung, điều chỉnh, cấp quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư đlàm cơ sở giải quyết về đất đai cho các tổ chức.

1.3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các vướng mắc liên quan đến tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất.

1.4. Các sở, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phi hp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện đề xuất, giải quyết những vướng mắc trong lĩnh vực ngành được giao.

1.5. UBND cấp huyện trên cơ sở kế hoạch này, thành lập Tổ kiểm tra, xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Đối với UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh: Kinh phí được lấy từ nguồn chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị có người tham gia.

2.2. Đi vi UBND cấp huyện

- Kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính, định giá đất, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng lấy tnguồn thu từ đất.

- Các khoản chi còn lại được lấy từ nguồn chi thường xuyên.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

- Ngày 20 hàng tháng, UBND các huyện lập báo cáo gửi UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Ngày 25 hàng tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Tcông tác của tỉnh.

- Ngày 30 hàng tháng, UBND tỉnh tổng hợp kết quả báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;

- Ngày 10 của tháng tiếp theo (sau khi UBND tỉnh báo cáo) Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Trên đây là kế hoạch rà soát, kiểm tra đất đai các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu UBND cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3176/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 về Kế hoạch rà soát, kiểm tra đất đai đối với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.174

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!