Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3126/QĐ-BCT năm 2010 chuyển Công ty Cơ khí đóng tàu - TKV thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí đóng tàu - Vinacomin do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3126/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3126/QĐ-BCT  

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU - TKV THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU - VINACOMIN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tờ trình số 2767/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2010 kèm Phương án chuyển đổi và Công văn số 3282/TKV-ĐMDN ngày 11 tháng 6 năm 2010);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Cơ khí đóng tàu - TKV, thành viên hạch toán độc lập thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí đóng tàu - Vinacomin.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí đóng tàu - Vinacomin (sau đây gọi tắt là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí đóng tàu - Vinacomin.

- Tên rút gọn: Công ty Cơ khí đóng tàu - Vinacomin

- Tên tiếng Anh: Vinacomin - Shipbuilding and Mechanical Company Limited

- Tên viết tắt: Vinacomin - Shipbuilding Co.Ltd

- Vốn điều lệ: 53.000.000.000 đồng (Năm mươi ba tỷ đồng).

- Địa chỉ trụ sở chính: phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của công ty:

- Đóng mới; sửa chữa các phương tiện vận tải thủy.

- Sản xuất các sản phẩm cơ khí.

- Thực hiện tư vấn, thiết kế các sản phẩm cơ khí và sản phẩm đóng mới, sửa chữa, cải hoán tàu thuyền.

- Kinh doanh vận tải thủy.

- Quản lý khai thác cảng biển, bến thủy nội địa.

- Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, tàu biển.

- Kinh doanh xếp dỡ hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống.

- Cho thuê kho bãi, bến bãi, dịch vụ hàng hóa, ăn uống.

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

- Theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc, kiểm soát viên, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc.

2. Tổ chức vào hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  

Điều 4. Đại diện chủ sở hữu Công ty là Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trụ sở chính: số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí đóng tàu - Vinacomin theo quy định hiện hành và theo Điều lệ công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí đóng tàu - Vinacomin có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty nhà nước - Công ty Cơ khí đóng tàu - TKV.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí đóng tàu - Vinacomin có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Pháp chế, Kế hoạch, Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp nặng, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Cơ khí đóng tàu - TKV, Chủ tịch, Giám đốc và Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí đóng tàu - Vinacomin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Công đoàn Công thương Việt Nam;
- Bộ trưởng;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3126/QĐ-BCT năm 2010 chuyển Công ty Cơ khí đóng tàu - TKV thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí đóng tàu - Vinacomin do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.055
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33