Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 310/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 310/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM VÀ THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM BẢO VIỆT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Bảo Việt) hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với những nội dung sau:

1. Cổ phần hoá Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá để thu hút vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó Nhà nước giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ, các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không quá 30% vốn điều lệ.

2. Thí điểm thành lập Tập đoàn Bảo Việt có ngành nghề chính là kinh doanh bảo hiểm, tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

a) Công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (tên giao dịch quốc tế là BAOVIET HOLDINGS) là công ty cổ phần, có chức năng đầu tư vốn vào các công ty con, Công ty liên kết; kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, công nghệ, thương hiệu, thị trường. Công ty mẹ được hình thành sau khi thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam như quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Bộ máy quản lý, điều hành Tập đoàn Bảo Việc bao gồm: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

c) Tập đoàn Bảo Việt kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam theo quy định của pháp luật.

d) Mối quan hệ giữa Tập đoàn với đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt.

đ) Tập đoàn Bảo Việt có các đơn vị sự nghiệp sau:

- Trung tâm Đào tạo Bảo Việt;

- Viện Nghiên cứu bảo hiểm Bảo Việt.

e) Các công ty con do Tập đoàn Bảo Việt giữ 100% vốn điều lệ (Công ty TNHH một thành viên):

- Bảo Việt nhân thọ;

- Bảo Việt Việt Nam;

- Công ty Đại lý bảo hiểm và tái bảo hiểm;

- Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt;

- Công ty Bảo hiểm y tế cộng đồng Bảo Việt (thành lập mới).

g) Các công ty con do Tập đoàn Bảo Việt giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

- Ngân hàng cổ phần Bảo Việt (thành lập mới);

- Công ty liên doanh Bảo hiểm quốc tế Việt Nam;

- Công ty cho thuê tài chính Bảo Việt (thành lập mới);

- Công ty Bất động sản Bảo Việt (thành lập mới);

- Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt.

Việc hình thành mới các công ty con nói trên thực hiện theo quy định của pháp luật.

i) Các công ty liên kết do Tập đoàn Bảo Việt giữ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng;

- Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn Hạ Long;

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội;

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu;

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải;

- Công ty cổ phần Xe khách và Dịch vụ thương mại Đà Nẵng;

- Công ty cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam;

- Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;

- Công ty cổ phần Giải trí Hà Nội;

- Công ty cổ phần Bao bì xi măng Bỉm Sơn;

- Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;

- Công ty cổ phần Vận tải Tây Ninh;

- Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Việt;

- Công ty TNHH Bao bì nhựa Sài Gòn;

- Công ty cổ phần Sài Gòn Phú Quốc;

- Công ty Vận tải biển Hải Âu;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Quốc tế;

- Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

- Công ty cổ phần Công viên Vạn Sơn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Quyết định này; kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới cần thí điểm trong quá trình thực hiện.

- Quyết định phương án cụ thể cổ phần hóa Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam.

- Thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con theo các quy định hiện hành.

- Quyết định chọn công ty tư vấn nước ngoài để tư vấn cổ phần hóa Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam; đối tác chiến lược nước ngoài tham gia mua cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt; hướng dẫn sử dụng tiền chênh lệch do phát hành cổ phiếu để tăng vốn nhà nước trong Tập đoàn Bảo Việt.

- Phê duyệt Quy chế tài chính của Tập đoàn Bảo Việt.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính và Hội đồng quản trị Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Kinh tế Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, TBNC các PCN,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
Các Vụ: TH, KTTH, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b). A.45.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 310/2005/QĐ-TTG

Hanoi, November 28, 2005 

 

DECISION

APPROVING THE PROJECT ON EQUITIZATION OF VIETNAM INSURANCE CORPORATION AND THE PILOT PROJECT ON ESTABLISHMENT OF BAO VIET FINANCE – INSURANCE GROUP  

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated December 25, 2001; Pursuant to the Law on Enterprise dated June 12, 1999; Pursuant to the Law on State Enterprises dated November 26, 2003; Pursuant to the Government’s Decree No. 187/2004/NĐ-CP dated November 16, 2004 on transforming the state company into the holding company; Pursuant to the Government’s Decree No. 153/2004/NĐ-CP dated August 9, 2004 on organizing and managing state-owned corporation and transforming the independent state corporation. State enterprise into the subsidiary-parent company; Upon the request of the Minister of Finance;

HEREBY DECIDES:

Article 1. Approve the project on equitization of Vietnam insurance corporation and the pilot project on establishment of Bao Viet Finance – Insurance Group (hereinafter referred to as Bao Viet Group) operating in the form of a subsidiary – parent company with the following information:  

1. Equitization of the Vietnam insurance corporation through public offerings auction serving the purpose of attracting invested capital from domestic and foreign investors of which the State shall hold 50% and foreign investors shall hold less than 30% of the charter capital.    

2. Pilot establishment of Bao Viet Group which accepts the insurance business as their core and is organized in the form of a subsidiary-parent company.    

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Management and leadership of Bao Viet Group shall consist of Board of Directors and Control Board; Director General and Deputy Directors General, Chief Accountant as well as assistants.

c) Bao Viet Group shall inherit rights and obligations of Vietnam insurance corporation in accordance with laws.

d) Relationship of the Group with the representative of the state-owned capital and subsidiary companies or affiliates shall conform to legal regulations and the charter of organization and operation of Bao Viet Group.  

dd) Bao Viet Group shall comprise the following non-business units:

- Bao Viet Training Center;

- Bao Viet Insurance Research Institute.

e) Subsidiary companies of which Bao Viet Group holds 100% of the charter capital (single-member limited liability company) shall include:

- Bao Viet Life;

- Bao Viet Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bao Viet fund management company;

- Bao Viet community health insurance company (new).

g) Subsidiary companies of which Bao Viet Group holds more than 50% of the charter capital shall include:

- Bao Viet securities joint-stock company;

- Bao Viet joint-stock bank (new);

- International insurance Vietnam joint-venture company;

- Bao Viet finance lease company (new);

- Bao Viet real estate company (new);

- Bao Viet Hotel and Tourism joint-stock company.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i) Affiliates of which Bao Viet Group holds less than 50% of the charter capital shall include:

- Nha Rong Insurance joint-stock company;

- Saigon Halong Hotel joint-stock company;

- Military Commercial joint-stock bank;

- Asia Commercial joint-stock bank;

- Maritime Commercial joint-stock bank;

- Da Nang Transport and Commercial Services joint-stock company;

- Quang Nam Transport joint-stock company;

- Nui Ba Tay Ninh cable car joint-stock company;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Packaging Bim Son joint-stock company;

- Vietnam National Reinsurance corporation;

- Tay Ninh transport joint-stock company;

- Long Viet Construction Investment Limited Liability Company;

- Saigon Plastic Packaging joint-stock company;

- Sai Gon Phu Quoc joint-stock company;

- Seagull Shipping Company;

- International Construction Investment joint-stock company;

- Hai Phong Thermal Power joint-stock company;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Implementation

1. The Ministry of Finance:

- Bear responsibility to direct the implementation of this Decision; promptly check and deal with any difficulty and report ultra-vires issues to the Prime Minister; preside over and cooperate with relevant agencies in conducting the research and proposal of new issues that need to be piloted in the course of implementation to be in order to seek the Prime Minister's decision.

- Decide specific plans to equitize the Vietnam Insurance Corporation.

- Establish the parent company – Bao Viet Group and subsidiary companies in accordance with applicable laws.

- Select the foreign consultancy company for the equitization of Vietnam Insurance Corporation, and foreign strategic partners to participate in the purchase of stocks of Bao Viet Group; provide guidance on use of monetary amount generated from the variance in the issuance of stocks used for making an increase in the state-owned capital invested in the Bao Viet Group.

- Approve the rules of financial practices of Bao Viet Group.

2. Ministers of Planning and Investment, Labor, War invalids and Social Affairs, Home Affairs; the Governor of the State Bank of Vietnam; and Heads of relevant agencies, the Steering Committee for corporate reform and development, within their assigned tasks and delegated authority, shall be responsible for cooperating with the Ministry of Finance and Board of Directors of Bao Viet Group to perform abovementioned tasks. 

Article 3. This Decision shall come into force after 15 days from the date on which it is published on the Official Gazette.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. THE PRIME MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 310/2005/QĐ-TTg ngày 28/11/2005 phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.753

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.119.176