Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2021 về hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 307/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC KHÁNH HÒA VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM KHÁNH HÒA THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KHÁNH HÒA THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 Chính phủ về thành lập, tchức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn mt thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 191/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại các công văn số: 3871/UBND-KT ngày 25 tháng 4 năm 2019, 579/UBND-KT ngày 20 tháng 01 năm 2021 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4730/BKHĐT-PTDN ngày 23 tháng 7 năm 2020.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm:

1. Hoàn thiện việc sắp xếp các cơ sở nhà đất theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường; phương án xử lý tài chính, bàn giao vốn, tài sản và giải quyết các quyền, nghĩa vụ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa

2. Thực hiện giải quyết chế độ dôi dư cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ và pháp luật liên quan.

3. Hoàn thiện các quy trình, thủ tục về quá trình hợp nhất doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ và pháp luật liên quan.

4. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh đúng quy định; kiểm điểm nghiêm khắc những tổ chức, cá nhân vi phạm việc hp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa khi chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- VPCP: c
ác PCN; các Vụ: CN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Hòa

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2021 về hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.375

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109