Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 294/QĐ-BYT năm 2012 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 294/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Cao Minh Quang
Ngày ban hành: 04/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;

Xét biên bản họp Hội đồng xét duyệt doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về thuốc tại Việt Nam của Bộ Y tế ngày 11/01/2012;

Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc tại Việt Nam, bao gồm:

Danh sách số 01: 37 doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Danh sách số 02: 02 doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Danh sách số 03: 01 doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế tại Việt Nam.

Danh sách số 04: 01 doanh nghiệp nước ngoài hoạt động về sinh phẩm chẩn đoán tại Việt Nam.

Danh sách số 05: 01 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc có nguồn gốc từ dược liệu tại Việt Nam.

Điều 2. Lĩnh vực được phép hoạt động của doanh nghiệp được ghi trực tiếp trong giấy phép.

Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc tại Việt Nam có quyền và trách nhiệm theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam.

Điều 4. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 24 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Giám đốc các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc, Giám đốc công ty nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- PGS TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng (để b/cáo);
- TS Cao Minh Quang - Thứ trưởng;
- Viện KNT TW, Viện KTN TP Hồ Chí Minh, Viện KĐQG vắc xin, SPYT;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Văn phòng, các Phòng Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Minh Quang

 

DANH SÁCH SỐ 01

CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 294/QĐ-BYT ngày 04 tháng 02 năm 2012)

1

Tên:

Địa chỉ:

Ajanta Pharma Ltd.

Ajanta House, 98, Govt. Industrial Area, Charkop, Kandivli (W) Mumbai-400 067, India

 

Điện thoại:

91 22 868 3625

Fax: 91 22 868 3930

2

Tên:

Địa chỉ:

Ajinomoto Pharma Co., Ltd.

1-1, Irifune 2-chome, Chou-ku, Tokyo, Japan

 

Điện thoại:

81 3 6280 9782

Fax: 81 3 6280 9926

3

Tên:

Địa chỉ:

Bayer (South East Asia) Pte. Ltd.

63 Chulia Street #14-00, Singapore (049514), Singapore

 

Điện thoại:

65 6261 3389

Fax: 65 6262 0183

4

Tên:

Địa chỉ:

Cadila Healthcare Ltd.

"Zydus Tower" Satellite Cross Road, Ahmedabad 380 015, India

 

Điện thoại:

91 79 6868100

Fax: 91 79 6862368

5

Tên:

Địa chỉ:

Chongqing Medicines & Health Products Import & Export Co., Ltd.

20Fl No. 65, Jian Xin North Road, Jiangbei District, Chongqing, China

 

Điện thoại:

86 23 67698089

Fax: 86 23 67698308

6

Tên:

Địa chỉ:

Cipla ltd.

Mumbai Central - Mumbai 400 008, India

 

Điện thoại:

91 22 23082891

Fax: 91 22 23070013

7

Tên:

Địa chỉ:

CKD Bio Corporation

368, 3-ga, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120 756, Korea

 

Điện thoại:

82 2 2194 0518

Fax: 82 2 2194 0585

8

Tên:

Địa chỉ:

Contract Manufacturing and Packaging Services

Unit 1, 2 21/38 Elizabeth Street, Wetherill Park, NSW, Australia

 

Điện thoại:

61-2-97293863

Fax: 61-2-97293666

9

Tên:

Địa chỉ:

Dae Han New Pharm Co., Ltd

1062-4, Namhyeon-dong, Gwanak-gu, Seoul, Korea

 

Điện thoại:

82-2-3415-7832

Fax: 82-2-597-8403

10

Tên:

Địa chỉ:

Daewon Pharmaceutical Co., Ltd.

467-24, Kunja-dong, Kwangjin-Gu, Seoul, Korea

 

Điện thoại:

82 2 498 8100 - 7

Fax: 82 2 498 8108

11

Tên:

Địa chỉ:

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd.

223-23 Sangdaewong-dong, Choongwong-ku, Sungnam City, Kyunggi-do, Korea

 

Điện thoại:

82 31 741 7700

Fax: 82 31 749 5535

12

Tên:

Địa chỉ:

Demo S.A, Pharmaceutical Industry

21st Km. National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Athens, Greece

 

Điện thoại:

+3021081.61.802

Fax: +3021081.61.587

13

Tên:

Địa chỉ:

Dong-A Pharmaceutical Co., Ltd

252, Yongdu-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

 

Điện thoại:

+82-2-920-8005

Fax: +82-2-924-2662

14

Tên:

Địa chỉ:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Germany

 

Điện thoại:

+49-6101-539300

Fax: +49-6101-539763

15

Tên:

Địa chỉ:

Euro-Med Laboratories Phil., Inc.

1000 United Nations Avenue, Manila, Philippines

 

Điện thoại:

63 2 524 00 91 - 98

Fax: 63 2 526 09 77

16

Tên:

Địa chỉ:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

D-61346 Bad Homburg v.d.H., Germany

 

Điện thoại:

49 6172 686 7337

Fax: 49 6172 686 7332

17

Tên:

Địa chỉ:

Glenmark Pharmaceuticals Ltd

Plot No. E37-E39 MIDC Industrial Area, Satpur, Nasik - 422 007, Maharashtra, India

 

Điện thoại:

91 22 5654 999

Fax: 91 22 2351 0648

18

Tên:

Địa chỉ:

Guangzhou Pharmaceutical Import & Export Corporation

59 Sha Mian North Street, Guangzhou, China

 

Điện thoại:

86 20 71215112

Fax: 86 20 81216913

19

Tên:

Địa chỉ:

Hawon Pharmaceutical Corporation

788-1, 3rd Floor Time Building, Yeoksam-2 Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea

 

Điện thoại:

82 31 667 6272

Fax: 82 31 667 6276

20

Tên:

Địa chỉ:

Hyphens Pharma Pte., Ltd

138 Joo Seng Road # 03-00 Singapore 368361, Singapore, Singapore

 

Điện thoại:

65 63388551

Fax: 65 63388825

21

Tên:

Địa chỉ:

Les Laboratoires Servier

50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, France

 

Điện thoại:

1 55 72 60 00

Fax: 1 47 38 27 39

22

Tên:

Địa chỉ:

M/s Rhydburg Pharmaceuticals Ltd

Office: Flat No. 101, A-12/13, Ansal Bhawan, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-11009, India

Factory: C-2&3, SAGA Industrial Estate, Rampur Distt Dehradun, Uttrakhand, India

 

Điện thoại:

0135-2692400

Fax: 011-66173683

23

Tên:

Địa chỉ:

Medana Pharma S.A.

WI Lokietka Str., 10, 98-200 Sieradz, Poland

 

Điện thoại:

48 43 827 10 31

Fax: 48 43 827 12 00

24

Tên:

Địa chỉ:

Medizan laboratories (PVT) Ltd

Plot # 313 Industrial Triangle Kahuta Road, Islamabad, Pakistan

 

Điện thoại:

+92-51-4490030-32

Fax: +92-51-4492483

25

Tên:

Địa chỉ:

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250 - 64293 Darmstadt, Germany

 

Điện thoại:

+49 6151 720

Fax: +49 6151 72 2000

26

Tên:

Địa chỉ:

Pharma AID Warenhandelsgesellchaft M.B.H

Osterbrooksweg 15, 22869 Schenefeld, Germany

 

Điện thoại:

49-40-542270

Fax: 49-40-542283

27

Tên:

Địa chỉ:

Pharmaghreb Laboratories

BP 7 -1080 Cedex Tunis, Tunisie

 

Điện thoại:

(+216) 71 940 300

Fax: (+216) 70 940 309

28

Tên:

Địa chỉ:

Polfamex S.A

ul.Jozefo 9, 99-300 Kutno, Poland

 

Điện thoại:

+48 24 357 44 44

Fax: +48 24 357 44 45

29

Tên:

Địa chỉ:

Probiotec Pharma Pty Ltd

83 Cherry Lane, Laverton North VIC, 3026, Australia

 

Điện thoại:

61 3 9278 7555

Fax: 61 3 9369 6730

30

Tên:

Địa chỉ:

Rotaline Molekule Private Limited

7/1, Coporate Park, Sion-Trombay Road, P.O Box No. 27257, Chembur, Mumbai, 400071, India

 

Điện thoại:

91 22 2760 7130

Fax: 91 22 2769 3844

31

Tên:

Địa chỉ:

Saniver Ltd.

Room 2201, 22F, Block B, New trade Plaza, 6 On Ping Street, Siu Lek Yuen, Shantin, N.T., Hongkong

 

Điện thoại:

00852-2686-9886

Fax: 00852-2686-9556

32

Tên:

Địa chỉ:

Searle Pakistan Ltd

1st FL, N.I.C Bldg, Abbasi Shaheed Road, P.O. Box No.5695, Karachi, Pakistan; Factory: Plot F-319, SITE Area, Karachi, Pakistan

 

Điện thoại:

92 21 567 4321

Fax: 92 21 568 7693

33

Tên:

Địa chỉ:

Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd

No.1 Lutai Road, Hi-New Technology Industries Development Zone, Zibo city, Shadong, China

 

Điện thoại:

0086-533-2196806

Fax: 0086-533-2282825

34

Tên:

Địa chỉ:

Sung Kwang Pharm., Co., Ltd.

# 177-82, Yakdea-dong, Wonmi-gu, Bucheon City, Gyeonggi-do, Korea

 

Điện thoại:

82-32-678-8282

Fax: 82-32-678-5238

35

Tên:

Địa chỉ:

Tedis

8 bis rue Colbert - ZAC Montavas - 91320 Wissous, France

 

Điện thoại:

33 1 49 53 94 94

Fax: 33 1 49 53 94 96

36

Tên:

Địa chỉ:

Vaishali Pharma Private Limited

Shop No. 9, GR.FLR, Neeldhara Apartment, Devidas Cross Lane., Borivali (w), Mumbai-400103, Maharashtra, India

 

Điện thoại:

91-022-42171819

Fax: 91-022-28928833

37

Tên:

Địa chỉ:

Windlas Biotech Limited

40/1, Mohabewala Industrial Area, Dehradun-248110, Dehradun, Uttarakand, India

 

Điện thoại:

91 0135 2642868

Fax: 91 0135 2643386

Tổng số: 37 doanh nghiệp

 

DANH SÁCH SỐ 02

CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG VỀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 294/QĐ-BYT ngày 04 tháng 02 năm 2012)

1

Tên:

Địa chỉ:

Jebsen & Jessen Chemicals Holding Pte. Ltd.

2 Corporation Road # 03-06, Corporation Place, Singapore (618494), Singapore

 

Điện thoại:

65 6265 9800

Fax: 65 6265 9148

2

Tên:

Địa chỉ:

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8186, Japan

 

Điện thoại:

+81 3 3282 0089

Fax: +81 3 3282 1802

Tổng số: 02 doanh nghiệp

 

DANH SÁCH SỐ 03

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG VỀ VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ TẠI VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 294/QĐ-BYT ngày 04 tháng 02 năm 2012)

1

Tên:

Địa chỉ:

F. Hoffmann - La Roche Ltd.

Grenzacherstrasse, CH-4070, Basel, Switzerland

 

Điện thoại:

41 61 688 1111

Fax: 41 61 691 93 91

Tổng số: 01 doanh nghiệp

 

DANH SÁCH SỐ 04

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG VỀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN TẠI VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 294/QĐ-BYT ngày 04 tháng 02 năm 2012)

1

Tên:

Địa chỉ:

Fujirebio Inc.

2-62-5 Nihonbashi-Hamacho Chuo-ku Tokyo, Japan

 

Điện thoại:

+81-3-5695-9217

Fax: +81-3-5695-9232

Tổng số: 01 doanh nghiệp

 

DANH SÁCH SỐ 05

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC CÓ NGUỒN GỐC TỪ DƯỢC LIỆU TẠI VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 294/QĐ-BYT ngày 04 tháng 02 năm 2012)

1

Tên:

Địa chỉ:

Chongqing Peidu Pharmaceutical Co., Ltd

No. 178, JiGuanShiZheng road, NanAn district, ChongQing city, China

 

Điện thoại:

0086-23-62940282

Fax: 0086-23-62940581

Tổng số: 01 doanh nghiệp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 294/QĐ-BYT năm 2012 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.490
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5