Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng và tiếp nhận, xử lý, công khai kết quả xử lý thông tin doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2876/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2876/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, CÔNG KHAI KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG, HỘP THƯ ĐIỆN TỬ ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền Thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng và tiếp nhận, xử lý, công khai kết quả xử lý thông tin doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐ và CV VPUBND tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, TH2.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, CÔNG KHAI KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG, HỘP THƯ ĐIỆN TỬ ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s
: 2876/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng; nguyên tắc, nội dung, trình tự, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý, công khai kết quả xử lý thông tin doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng.

2. Quy chế này không áp dụng đối với việc tiếp nhận, giải quyết các vụ việc trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức và người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý, công khai kết quả xử lý thông tin và doanh nghiệp có nội dung thông tin được phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và tiếp nhận, xử lý, công bố thông tin qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng

1. Nguyên tắc quản lý, sử dụng đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng:

a) Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp được thực hiện thông qua số điện thoại đường dây nóng (063).396.97.98 và hộp thư điện tử đường dây nóng: duongdaynong@lamdong.gov.vn theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Nội dung phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng và hộp thư điện tử đường dây nóng được ghi âm, lưu trữ và quản lý theo quy định.

b) Đảm bảo đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần. Trong giờ hành chính, cán bộ, công chức, viên chức được phân công trực tiếp nghe điện thoại để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; ngoài giờ hành chính, việc tiếp nhận thông tin được chuyn qua tng đài tự động tiếp nhận.

c) Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị theo quy định và Quy chế này; nghiêm cấm việc sử dụng, lợi dụng đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc phục vụ cho mục đích cá nhân.

d) Cán bộ, công chức, viên chức được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng nếu vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị. Việc giao cán bộ, công chức, viên chức khác quản lý, sử dụng đường dây nóng và hộp thư điện tử đường dây nóng phải được phân công bằng văn bản.

2. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị:

a) Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế này.

b) Doanh nghiệp phải trình bày rõ nội dung phản ánh, kiến nghị thông qua số điện thoại đường dây nóng bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Nếu phản ánh, kiến nghị bằng hình thức gửi thư vào hộp thư điện tử đường dây nóng phải sử dụng phông chữ tiếng Việt có dấu. Doanh nghiệp có thông tin phản ánh, kiến nghị phải thông báo họ tên, địa chỉ, số điện thoại,… để liên hệ khi cần thiết.

c) Những nội dung phản ánh, kiến nghị nếu không thuộc các nội dung theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đối tượng phản ánh không thông báo đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và nội dung thông tin theo quy định sẽ bị từ chối tiếp nhận, xử lý.

d) Người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật về danh tính, điện thoại, địa chỉ (kể cả địa chỉ hộp thư điện tử), nội dung phản ánh khi có yêu cầu nhưng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của nội dung thông tin phản ánh, kiến nghị và được phản hồi về kết quả sau khi đã được xử lý.

e) Những thông tin phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng được tiếp nhận, phân loại, tổng hợp và chuyển đến các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan xử lý, trả lời theo quy định và Quy chế này. Nội dung, kết quả xử lý, trả lời được công khai kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và được gửi đến các doanh nghiệp đã phản ánh, kiến nghị.

g) Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận nội dung phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, trung thực nội dung phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và phải được vào số, lập thành hồ sơ và lưu trữ theo quy định.

h) Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo chế độ MẬT, KHẨN.

Điều 4. Nội dung phản ánh, kiến nghị

1. Khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh;

2. Phản ánh việc các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Lâm Đồng giải quyết công việc của doanh nghiệp chậm thời gian so với quy định;

3. Thái độ giao tiếp ứng xử thiếu văn hóa, chuẩn mực với doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; các biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà, không giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định đối với các nội dung doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất hoặc yêu cầu phù hợp với quy định pháp luật; từ chối thực hiện hoặc kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính;

4. Phản ánh, kiến nghị việc cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tùy tiện tự đặt thêm thành phần hồ sơ, giấy tờ, thủ tục ngoài quy định và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hoặc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết;

5. Kiến nghị cơ quan nhà nước các cấp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không phù hợp.

Điều 5. Trình tự tiếp nhận, xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị

1. Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch là cơ quan đầu mối tiếp nhận, phân loại, vào sổ, tổng hợp các thông tin của doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng và được thực hiện như sau:

a) Trường hợp nội dung phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp nhận do không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này:

- Đối với những phản ánh, kiến nghị không xác định rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại,... của đối tượng phản ánh, kiến nghị thì lưu hồ sơ theo quy định.

- Đối với những nội dung không phải là phản ánh, kiến nghị hoặc không thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị thì trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, ktừ ngày tiếp nhận, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phải thông báo cho doanh nghiệp biết và lưu hồ sơ theo quy định.

b) Trường hợp nội dung phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này thì trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch có trách nhiệm phân loại và ban hành văn bản chuyển các nội dung phản ánh, kiến nghị đến các Sở, ngành, địa phương, đơn vị chức năng có thẩm quyền để xem xét, trả lời theo quy định; đồng thời, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử của tỉnh để công bố ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

c) Thực hiện lưu giữ hồ sơ doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị đã được tiếp nhận theo quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ.

2. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan sau khi nhận được văn bản của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; căn cứ thm quyền, chức năng, nhiệm vụ và ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, giải quyết và trả lời doanh nghiệp theo thời gian được quy định như sau:

a) Kể từ khi nhận được văn bản của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; trong thi hạn 05 (năm) ngày làm việc đối với vấn đề thuộc 01 (một) cơ quan, 10 (mười) ngày làm việc đối với vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan; các Sở, ngành, địa phương, đơn vị được phân công trực tiếp xử lý, giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp phải hoàn thành việc xử lý, giải quyết và gửi kết quả đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch và Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định.

b) Đối với những vấn đề phức tạp, khó khăn cần phải có thời gian xác minh, xem xét; các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có chức năng, thẩm quyền giải quyết phải báo cáo tiến độ xử lý với Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh (nêu rõ nguyên nhân kéo dài và dự kiến thời gian hoàn thành) nhưng tối đa không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc.

c) Công khai kết quả xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và tổ chức lưu giữ hồ sơ phản ánh, kiến nghị đã được xử lý theo quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ.

Điều 6. Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tchức công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp theo quy định thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:

a) Đăng tải trên Trang thông tin điện tử (website) của cơ quan, địa phương, đơn vị.

b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Gửi công văn thông báo cho doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị.

d) Các hình thức phù hợp khác.

2. Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc công bố ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp ngay sau khi nhận được văn bản của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch và công bố kết quả xử lý, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo

1. Hàng tháng (trước ngày 10 của tháng tiếp theo), Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tổng hp báo cáo y ban nhân dân tỉnh về kết quả tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ giải quyết của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị để kịp thời đôn đốc hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị đã quá thời hạn nhưng chưa giải quyết.

2. Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thống kê số lượng ý kiến phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng; tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả xử lý của các sở, ngành, địa phương, đơn vị (nêu rõ tỷ lệ các Sở, ngành, địa phương, đơn vị giải quyết đúng hạn, quá hạn,...), báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình chấn chỉnh.

Điều 8. Kinh phí thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

1. Việc tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp thông qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho hoạt động tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện phản ánh, kiến nghị

1. Có quyền phản ánh, kiến nghị với các cơ quan hành chính nhà nước về các nội dung quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Có quyền yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước thông báo về tình hình xử lý những nội dung phản ánh, kiến nghị.

3. Phản ánh, kiến nghị phải được trình bày với các cơ quan hành chính nhà nước một cách rõ ràng, trung thực, có căn cứ và phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Quy chế này.

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan trong việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

1. Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch có trách nhiệm:

a) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phần mềm quản lý, theo dõi việc tiếp nhận, xử lý và công bố thông tin doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng của tỉnh.

b) Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có trình độ kiến thức về các lĩnh vực quản lý nhà nước, có năng lực nghiên cứu, tng hợp và kỹ năng giao tiếp đthực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

c) Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử đường dây nóng tại trụ sở làm việc và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, địa phương, đơn vị (nếu có) để doanh nghiệp thực hiện việc phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, quản lý mọi hoạt động của đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng tỉnh Lâm Đồng

d) Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc phản ánh, kiến nghị thông tin qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế này.

e) Tiếp nhận, tổng hp, đánh giá, phân loại, xử lý hoặc chuyển các ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời xử lý. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xử lý, giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp theo đúng quy trình, quy định và tuân thủ thời gian xử lý; đồng thời, lưu giữ hồ sơ các ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng thông báo công khai rộng rãi số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử đường dây nóng trên sóng phát thanh, truyền hình, báo tin, báo điện tử, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp khác để doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

3. Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Tổ chức triển khai, thực hiện và phổ biến Quy chế này đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng thẩm quyền và thi hạn đã quy định đối với những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đã được Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chuyển đến.

b) Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các phản ánh, kiến nghị liên quan đến 02 hay nhiều cơ quan, đơn vị và không thống nhất được phương án xử lý; những kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp tục phản ánh, kiến nghị; những phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương.

c) Đxuất các hình thức biểu dương, động viên, khen thưởng kịp thời cho doanh nghiệp có những phản ánh, kiến nghị đem lại hiệu quả thiết thực; cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh những khó khăn, vướng mắc hoặc khi có những vấn đề mới phát sinh dẫn đến một số nội dung trong quy chế này không còn phù hợp thì Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng và tiếp nhận, xử lý, công khai kết quả xử lý thông tin doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử đường dây nóng của tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


499

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102