Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2875/QĐ-UBND 2016 danh sách doanh nghiệp được thanh tra kiểm tra Lâm Đồng

Số hiệu: 2875/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2875/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐƯỢC THANH TRA, KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TRONG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2017 (danh sách các doanh nghiệp đính kèm).

Điều 2.

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể, thống nhất về phạm vi thanh tra, kiểm tra, thời điểm, thời gian triển khai đối với từng doanh nghiệp và chủ động tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt.

2. Các cơ quan, địa phương, đơn vị không tổng hợp và gửi danh sách các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thường xuyên thì trong năm 2017 không được tiến hành việc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo quy định.

3. Ngoài danh sách các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thường xuyên nêu tại Điều 1 Quyết định này; các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị được thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng thực hiện công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2017 nêu tại Điều 1 Quyết định này trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, TH2, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên Doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Công ty TNHH Vườn Hạnh Phúc Đà Lạt

5801194613

Tình hình thực hiện dự án đầu tư, hoạt động SXKD, việc thực hiện pháp luật về lao động, PCCC, thuế

Ban QL các khu công nghiệp tỉnh

Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Đức Trọng, Công an PCCC

2

Công ty TNHH Yohimoto Mushroom Việt Nam

5801287138

Công tác xây dựng, BVMT, thực hiện pháp luật về lao động; chấp hành pháp luật thuế

Ban QL các khu công nghiệp tỉnh

Cục Thuế tỉnh, UBND TP Bảo Lộc

3

Công ty TNHH Merkava Việt Nam

5801146627

Hoạt động SXKD; chấp hành pháp luật thuế; thực hiện pháp luật lao động; Phòng cháy chữa cháy.

Ban QL các khu công nghiệp tỉnh

Cục Thuế tỉnh; UBND TP Bo Lộc

4

Công ty TNHH TM & DV Trường Hoàng Lâm Đồng

5800691404

Việc thực hiện dự án đầu tư, pháp luật về lao động; chấp hành pháp luật thuế

Ban QL các khu công nghiệp tỉnh

UBND huyện Đức Trọng, CCT Đức Trọng

5

Công ty TNHH B&V cà phê Việt Nam

5800882945

Việc thực hiện pháp luật lao động của Doanh nghiệp, ATTP, bảo vệ môi trường

Ban QL các khu công nghiệp tỉnh

Sở NN & PTNT, UBND huyện Đức Trọng

6

Công ty TNHH Nông Nghiệp sinh thái Đà Lạt

5801262535

Tình hình thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, BVMT

Ban QL các khu công nghiệp tỉnh

UBND huyện Đức Trọng

7

Công ty CP Phân bón Oneway Bio-Organic

5801298757

Tình hình thực hiện dự án đu tư, xây dựng, BVMT

Ban QL các khu công nghiệp tỉnh

UBND huyện Đức Trọng

8

Công ty TNHH Kính Hoàng Hưng

5801304249

Hoạt động SXKD, bảo vệ môi trường

Ban QL các khu công nghiệp tỉnh

UBND huyện Đức Trọng

9

Công ty TNHH Đông Dương

2700275652

Hoạt động SXKD, bảo vệ môi trường

Ban QL các khu công nghiệp tỉnh

UBND TP Bo Lộc

10

Công ty TNHH TM XNK Vũ Quang

0306146101

Tình hình thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, hoạt động SXKD, bảo vệ môi trường

Ban QL các khu công nghiệp tỉnh

UBND TP Bảo Lộc

11

Công ty TNHH Cà phê Midas

5801238719

Thực hiện dự án đầu tư, bảo vệ môi trường; Sử dụng lao động người nước ngoài; ATLĐ, ATTP

Ban QL các khu công nghiệp tỉnh

UBND TP Bảo Lộc, Sở LĐ, TB&XH, Sở NN & PTNT

12

Công ty TNHH Hương Đỉnh Trà

5801144186

Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; Việc chấp hành pháp luật về thuế

BHXH tỉnh

CCT huyện Bo Lâm

13

Công ty CP Đầu tư Quang Bích

5800562776

Kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; chấp hành pháp luật thuế

BHXH tnh

CCT TP Bảo Lộc

14

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Kỹ Thuật Đại Lộc

5800425610

Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; chấp hành pháp luật thuế

BHXH tỉnh

CCT TP Đà Lạt

15

Công ty CP L.Q Joton Lâm Đồng, Bảo Lộc

5800529578

Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp; Kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT

BHXH tỉnh

SKH&ĐT

16

Công ty TNHH Kiến Trúc Lâm Đồng

5800291558

Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT

BHXH tỉnh

 

17

Doanh nghiệp tư nhân Trần Lê Gia Trang

5800457281

Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT

BHXH tỉnh

 

18

Công ty TNHH MVQ

5800583335

Kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT

BHXH tỉnh

 

19

Công ty TNHH Phan Nguyên Minh Đức Trọng

5801052873

Kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT

BHXH tỉnh

 

20

Doanh nghiệp tư nhân Phạm Quốc Chiến

5801220743

Việc chấp hành các quy định về kinh doanh, giá, ngun gc, chất lượng hàng hóa; chấp hành pháp luật thuế

CCT huyện Bảo Lâm

Sở Công thương

21

Công ty TNHH Bo Lâm Xanh

5800903578

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

Sở NN & PTNT

22

Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thanh Phú Hoàng

5800022749

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

23

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh

5800310680

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

24

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Lộc An

5800310722

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

25

Công ty TNHH Trung Nam

5800446191

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bo Lâm

 

26

Doanh nghiệp tư nhân Phú Châu

5800459507

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

27

Doanh nghiệp tư nhân Điện Tử Và Công Nghệ Máy Vi Tính Đại Hưng

5800469103

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

28

Công ty TNHH Tân Liên Thành

5800496139

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

29

Công ty TNHH Nam Phan

5800500522

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

30

Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hữu

5800512020

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

31

Doanh nghiệp tư nhân Hưng Uyên

5800581987

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

32

Công ty TNHH Xây Dựng Nam Khánh

5800758955

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

33

Công ty TNHH Thịnh Lộc Phát

5800835663

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

34

Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hùng

5800835864

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

35

Công ty TNHH Chế Biến Trà Trân Nam Việt

5800903560

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

36

Doanh Nghiệp tư nhân Vũ Anh

5800980533

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

37

Công ty TNHH Ngọc Đăng Châu

5801063882

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

38

Công ty TNHH Xây Dựng Đoàn Quân Việt

5801072541

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

39

Công ty TNHH Trà Cà Phê Tứ Quý

5801162971

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

40

Công ty TNHH XD và Thương Mại Đại Phúc Đạt

5801164785

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

41

Công ty TNHH Lê Bảo Lâm

5801210103

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

42

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phố Châu

5801217130

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

43

Công ty TNHH Kim Hồng Nguyên Thịnh

5801219057

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

44

Công ty TNHH Dung Tuyến

5801219106

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

45

Doanh nghiệp tư nhân Cà Phê Hải Vọng

5801220038

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

46

Công ty TNHH Vân Đại Tài

5801220574

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

47

Doanh nghiệp tư nhân Phong Vũ Long

5801221200

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

48

Công ty TNHH Vũ Tuấn Lộc

5801221754

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

49

Công ty TNHH Vũ Văn Lợi Lâm Đồng

5801227354

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bo Lâm

 

50

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại LTH Đức Mạnh

5801230685

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

51

Công ty TNHH Liên Minh Việt Á

5801231777

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

52

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tiến Tuấn Bảo Lâm

5801233693

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

53

Công ty TNHH Phụng Trà Linh

5801245868

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

54

Công ty TNHH Phong Giang

5801246251

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

55

Hợp tác xã nông nghiệp Trần Văn Quý

5801274548

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bo Lâm

 

56

Công ty TNHH Anh Minh Bảo Lâm

5801276425

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

57

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Trần Tiến Bảo Lôc

5801278574

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

58

Công ty TNHH Xăng Dầu Phúc Nam Phương

5801279289

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

59

Công ty TNHH MTV Tâm Anh Khang

5801279419

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

60

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đoàn Bảo An

5801281129

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

61

Công ty TNHH Phan Đình Bảo Lộc

5801302467

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Bảo Lâm

 

62

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường

5800379837

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

63

Công ty TNHH TV-XD Doanh Thu

5800832239

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

64

Công ty TNHH Hưng Thịnh

5801181935

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

65

Công ty TNHH Khang Lộc Cát Tiên

5801284698

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

66

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Vân

5800397804

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

67

Công ty TNHH Mạnh Hà

5800473276

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

68

Công ty TNHH XD - TM - DV Nguyên Phúc

5800518287

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

69

Công ty TNHH XD Khởi Nghiệp

5800525615

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

70

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Chăn Nuôi Minh Trang

5800566393

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

71

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hà

5800716384

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

72

Công ty TNHH Đức Thính

5800752713

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

73

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải

5800779151

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

74

Công ty TNHH Xây Lắp Điện Thuận Khánh

5800835494

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

75

Công ty TNHH T & C

5800906995

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

76

Công ty TNHH Hùng Châu

5801009941

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

77

Công ty TNHH Xây Dựng Trung Quy

5801176727

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

78

Công ty TNHH Phạm Hoàng Trinh

5801176886

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

79

Công ty TNHH Xây Dựng Mỹ Cát

5801180850

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

80

Công ty TNHH Phan Thế Hùng

5801203748

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

81

Công ty TNHH Hà Lộc Hưng

5801203949

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

82

Công ty TNHH Đinh Gia Phú Cát Tiên

5801213665

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

83

Công ty TNHH Xe Máy Thanh Tuấn

5801279497

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Cát Tiên

 

84

Công ty TNHH Khánh Hòa

5800428259

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

85

Công ty TNHH Khánh Tân

5800481485

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

86

Công ty TNHH Tâm Phong

5800500924

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

87

Doanh nghiệp tư nhân Tre Việt

5800743532

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

88

Công ty TNHH Tư vấn Đầu Tư Xây Dựng Vân Long

5800766480

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

89

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Oanh

5800823675

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

90

Doanh nghiệp tư nhân Truân Đá

5800903088

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

91

Công ty CP Trang Trại Ngày Mùa

5800942175

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

92

Công ty TNHH Tư vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Trọng Tiến Lâm Đồng

5801257091

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

93

Công ty TNHH TM - DV - XD Bc Hà Đông

5801281087

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

94

Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phú Cường Phát

5801287931

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

95

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tài Thi

5801304337

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

96

Công ty TNHH Diệu Hương

5800159630

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

97

Doanh nghiệp tư nhân Bình Thanh

5800360360

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

98

Công ty TNHH Long Thạch

5801002336

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

99

Công ty TNHH Thảo Minh Thắng

5801075006

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

100

Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn Cường Đạ Huoai

5801270800

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

101

Công ty TNHH Thiên Phát Hồng

5801277796

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ huoai

 

102

Công ty TNHH Hùng Huân

5800593848

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh;

 

103

Công ty TNHH Anh Hùng

5800602330

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

104

Công ty TNHH Minh Mn

5800821974

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

105

Doanh nghiệp tư nhân Kim Tùng

5800939623

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

106

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Phương

5800999012

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

107

Công ty TNHH TVXD Nguyn Hng Phúc

5801011281

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

108

Công ty TNHH Châu Nhất Thiên

5801086181

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

109

Công ty TNHH Đũa Tre Hồng Nhung

5801164792

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

110

Công ty TNHH Hồ Hưng Thịnh

5801201797

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

111

Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Hà

5801204981

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

112

Công ty TNHH XD Vỹ Hà Nguyễn

5801205262

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

113

Công ty TNHH SX-TM&DV Tn Tới Phát

5801209531

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

114

Công ty TNHH TM Hi Thanh Vi Na

5801225082

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

115

Công ty TNHH Đỗ Uy Long

5801235570

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

116

Công ty TNHH Hoàng Hương Thịnh

5801250547

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

117

Công ty TNHH Nhân Sơn Bình

5801266219

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

118

Công ty TNHH Quyết Toàn Tiến

5801275848

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

119

Công ty TNHH Kim Gia Lộc

5801284779

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

120

Công ty TNHH Huỳnh Tuấn Tú

5801300131

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

121

Công ty TNHH Phạm Trung Tiến

5801305203

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

122

CN Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Inh

0313185091

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

123

CN Công ty TNHH Lê Đức Tiến - CN Lâm Đồng

3602241456

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

124

CN Công ty TNHH MTV Nguyên Bảo Phát

3603236843

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

125

CN Công ty TNHH MTV Phú Quý An Khang

3603325797

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

126

HTX Hiệp Nhất

5800502110

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đạ Tẻh

 

127

Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Trung Nguyên

5800779585

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

128

Công ty TNHH Trang Trí Nội Tht Toàn Thng

5800920830

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

129

Công ty TNHH Gia Hương

5800978125

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

130

Doanh Nghiệp TN Mạnh Tiến

5800978830

Việc chấp hành pháp lut về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

131

Doanh Nghiệp Tư nhân Hải Âu Phát

5801002537

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

132

Doanh nghiệp tư nhân Quyến Phương

5801042635

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

133

Công ty TNHH Ngọc Trường Đạt

5801092146

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

134

Doanh nghiệp tư nhân Tuyến Tuyết

5801104987

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

135

Công ty TNHH NKT Lâm Đồng

5801177103

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

136

Công ty TNHH Thành Đạt Phát Đam Rông

5801205248

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

137

Công ty TNHH Quang Bối

5801219995

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

138

Doanh nghiệp tư nhân Huyền Nhật Đam Rông

5801231255

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

139

Doanh nghiệp tư nhân Sơn Nhân

5801249573

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

140

Công ty TNHH Khoa Thiên Phát

5801259155

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

141

Công ty TNHH Hoàng Lân Dũng

5801265416

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

142

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thanh Viết

5801291423

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

143

CN Công ty TNHH Tín Hòa

6000765391

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đam Rông

 

144

CN Công ty TNHH Nga Bảo Anh

3602347413

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

145

CN Công ty TNHH Lạc Việt - Phan Xưởng Bá Lạc

0302645692

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

146

CN Công ty TNHH TM Vịnh Quang

0304863600

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

147

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Kiến Tạo

0310702062

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

148

CN Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - Công ty CP - Seaprodex Lâm Đồng

0310745210

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

149

CN Công ty TNHH Phân Bón Long Điền

0312380237

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

150

HTX Nông nghiệp Đông Di linh

5800109460

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

151

HTX Dịch Vụ vận tải Di Linh

5800120009

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

152

HTX Sản xuất Nông Nghiệp Tây Di Linh

5800120182

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

153

Công ty TNHH Tuấn Ngọc

5800323908

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

154

Doanh nghiệp tư nhân Xây Dựng Trường Mai

5800361540

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

155

Doanh nghiệp tư nhân Bội Dũng

5800395074

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

156

Doanh nghiệp tư nhân Trung Phương

5800397949

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

157

Doanh nghiệp tư nhân Bá Trường

5800487222

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

158

Doanh nghiệp tư nhân Bến Nam

5800505577

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

159

Doanh nghiệp tư nhân Vũ Đức

5800521191

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

160

Doanh Nghiệp Tư nhân Tần Linh

5800548002

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

161

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dung

5800583222

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

162

Doanh nghiệp tư nhân Ý Anh

5800596849

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

163

Công ty TNHH Khánh Lợi

5800655685

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

164

Công ty TNHH Trường Sanh

5800719233

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

165

Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Uyên

5800875151

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

166

Doanh nghiệp tư nhân Cao Hồng

5800932113

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

167

Doanh nghiệp tư nhân Quyền Quyết

5800957090

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

168

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Quế

5800989180

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

169

Doanh Nghiệp Tư nhân Nguyễn Duy Huy

5800995554

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

170

Doanh nghiệp tư nhân Ba Lang

5801006820

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

171

Doanh Nghiệp TN Nhật Khánh Đạt

5801020134

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

172

Công ty TNHH Long Uyên

5801027404

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

173

Công ty TNHH Tư vấn Thiết Kế Xây Dựng Ptq.79

5801047305

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

174

Công ty TNHH Tư vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Bình Khôi

5801086978

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

175

Doanh nghiệp tư nhân Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mai Quc Khởi

5801164746

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

176

Công ty TNHH Hiệp Vạn Lợi

5801179911

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

177

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nhất Khang Trần

5801192302

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

178

Doanh nghiệp tư nhãn Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Sơn

5801198505

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

179

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lý Thành Lâm Đồng

5801206805

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

180

Doanh nghiệp tư nhân Hưng Thành Đạt Lâm Đồng

5801207710

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

181

Công ty TNHH Phương Giang Lâm Đng

5801208753

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

182

Công ty TNHH Ba Sái

5801208993

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

183

Công ty TNHH Thiềm Quyên

5801209098

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

184

Công ty TNHH Vân Viển

5801209186

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

185

Công ty TNHH Quốc Nam Việt

5801210110

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

186

Doanh nghiệp tư nhân Trương Hoa Sang

5801210255

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

187

Doanh nghiệp tư nhân Phạm Tấn Vinh

5801211107

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

188

Công ty TNHH Quỳnh Trường Sơn

5801211548

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

189

Công ty TNHH Thắng Ngân Đinh Trang Hòa

5801211629

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

190

Doanh nghiệp tư nhân Bảo Ngôn

5801212206

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

191

Công ty TNHH Dũng Ngân - Liên Đm

5801212527

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

192

Doanh nghiệp tư nhân Lý Nguyệt Di Linh

5801214404

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

193

Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Bá Duẩn

5801219829

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

194

Doanh nghiệp tư nhân Vũ Thị Xuân Thu

5801222250

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

195

Công ty TNHH Lhp Tiến Phong

5801229753

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

196

Doanh nghiệp tư nhân Gia Bảo Phát Lâm Đông

5801230188

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

-

197

Công ty TNHH Cà Phê Thnh Hà

5801233037

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

198

Doanh nghiệp tư nhân Phú Cường Hòa Phát

5801259564

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

199

Doanh nghiệp tư nhân Liên Phòng

5801269234

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

200

Doanh nghiệp tư nhân Đoàn Tuấn Di Linh

5801270247

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

201

Doanh nghiệp tư nhân Vận Tài Hiệp Tâm

5801272371

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

202

Doanh nghiệp tư nhân Kim Ngọc Tâm

5801273713

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

203

Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Trung Tín Lâm Đồng

5801275654

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

204

Doanh nghiệp tư nhân Tiệm Vàng Như Ngọc Châu

5801289583

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

205

Công ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Hoàng Phát

5801301424

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

206

Doanh nghiệp tư nhân Nhung Doanh

5801301583

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

207

Công ty TNHH X - Media Minh Cường

5801304520

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Di Linh

 

208

Doanh nghiệp tư nhân Hải Hưng

5800073101

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

209

Công ty TNHH An Dũng Huy

5800115557

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

210

HTX Cơ khí và Dịch vụ Thương mại

5800199961

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

211

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Sương

5800271914

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

212

Công ty TNHH Ga-XD Song Anh

5800585847

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

213

Công ty TNHH Thịnh Mỹ

5800592890

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

214

Công ty TNHH Nguyễn Li

5800753587

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

215

Công ty TNHH Bình Phúc

5800858357

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

216

Công ty TNHH XD Đơn Dương

5800875810

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

217

Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Tuấn Thành

5800881620

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

218

VP Công chứng Nguyễn Văn Tuyền

5800881620

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

219

Công ty TNHH An Phú Đông

5800882952

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

220

Công ty TNHH Quang Hùng

5800929801

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

221

Công ty TNHH Ngh Lc

5800946074

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

222

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sang

5801030206

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

223

Công ty TNHH 379 Lâm Đồng

5801102274

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

224

VP Công chứng Võ Thị Thanh Hương

5801106226

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

225

Công ty CP Anh Hòa Phát

5801181653

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

226

Công ty TNHH Hòn Ngọc Triết Đông

5801192045

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

227

Công ty TNHH An Thun Khang

5801200313

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

228

Công ty TNHH Tú Thọ Lôc

5801221232

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

229

Doanh nghiệp tư nhân Song Hin

5801224628

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

230

Doanh nghiệp tư nhân Xe máy Phong Hằng

5801269347

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

231

Công ty TNHH Hán Thìn

5801273391

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

232

Doanh nghiệp tư nhân Nhân Nghĩa

5800520825

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

233

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Nguyên

5800976456

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

234

Công ty TNHH Hồ Bo

5801151666

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

235

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Mỹ Oanh

5801177456

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

236

Công ty TNHH Hoàng Minh Hưng

5801178650

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

237

Công ty TNHH XDTM Thiện Đức Anh

5801191997

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

238

Công ty TNHH Tài Phú Anh

5801198093

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

239

Công ty TNHH XD Và TV Thiết Kế Thăng Long

5801257077

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đơn Dương

 

240

Công ty TNHH XL Điện Hạnh Công

5800496812

Kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; chấp hành pháp luật thuế

CCT huyện Đức Trọng

BHXH tỉnh

241

Công ty TNHH Tùng Anh

5800575207

Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng và nhãn hàng hoá; chấp hành pháp luật thuế

CCT huyện Đức Trọng

Sở KH & CN

242

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Lộc

5800436429

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

243

Công ty Mười Lê

5800478179

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

244

Công ty TNHH Khang Nam

5800567728

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

245

Công ty TNHH Đức Lâm

5800581070

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

246

Công ty TNHH Quang Khanh

5800603528

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

247

Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Gia Anh

5800657153

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

248

Công ty TNHH Phú Trường

5800895302

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

249

Công ty TNHH Hoàng Quốc Huy

5800920051

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

250

Công ty TNHH TM- DV Nhật Thanh Tuyn

5801093742

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

251

Công ty CP Tơ la Lâm Đng

5800001153

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

252

Quỹ Tín Dung nhân dân Liên Nghĩa

5800069426

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

253

HTX Dch v vn tải ÔTô Đức Trọng

5800069514

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

254

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Bình

5800283797

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

255

Công ty TNHH SP-SH Bảo Nông

5800419455

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

256

Công ty TNHH An Hải

5800473269

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

257

Công ty TNHH Đại tài

5800480883

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

258

Doanh nghiệp tư nhân Phúc Hưng

5800510457

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

259

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hoài

5800530598

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

260

Doanh nghiệp tư nhân Tài Linh

5800538283

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

261

Công ty TNHH Kiên Cường

5800548210

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

262

Công ty TNHH Tấn Thiện

5800588326

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

263

Công ty TNHH Trung Việt

5800682914

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

264

Công Ty TNHH Nguyễn Quốc Khánh

5800710449

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

265

Công ty TNHH Xuân Hi

5800757528

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

266

Công ty TNHH Thiên Định

5800779384

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

267

Công ty TNHH Hùng Ngọc

5800781030

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

268

Công ty TNHH ĐT-XD 18

5800785317

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

269

Công ty TNHH XD Quý Tài

5800810429

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

270

Công ty TNHH Lâm Khôi

5800890336

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

271

Công ty TNHH Phương Huy

5800891523

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

272

Công ty Dịch vụ bảo vệ Long Bảo

5800938468

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

273

Công ty TM - ĐT XD Việt Oanh

5800952173

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

274

Công ty TNHH Tuấn Tiến

5800963591

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

275

Công ty TNHH Bảo Hoàng

5800976858

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

276

Công ty TNHH Liên Phương

5800999132

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

277

Công ty TV-Xd Toàn Thịnh Phát

5801005739

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

278

Công ty TNHH XD-TM Hà Đăng Quang

5801013377

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

279

Công ty CP XL Hùng Phong Lâm Đồng

5801164249

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

280

Công ty TNHH Long Minh Trung

5801176685

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

281

Công ty TNHH Hoàng Tiến Quang

5801178629

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

282

Công ty TNHH Nam Á Thịnh Phát

5801181004

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

283

Doanh nghiệp tư nhân Bảo Long Đức Trọng

5801190866

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

284

Công ty TNHH Đức Thiên Ân

5801206322

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

285

Doanh nghiệp tư nhân Duy Điện Phát

5801223800

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

286

Công ty TNHH Lê Quang Khanh

5801236020

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

287

Công ty TNHH Cửa Đẹp

5801238148

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

288

Công ty TNHH SX-TM-DV Hợp Hải Thịnh

5801241912

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

289

Công ty TNHH TMDV Ô Tô Tuyền Phát

5801248442

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

290

Công ty TNHH TK Quảng Cáo Vẽ Lộc

5801251759

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

291

Công ty TNHH Ánh Liêm

5801257415

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

292

Công ty TNHH TM-DV VT Nguyên Trần

5801263257

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

293

Công ty TNHH Phú Long Nguyên

5801263560

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

294

Công ty TNHH Long Thuỳ DT

5801270705

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

295

Doanh nghiệp tư nhân Lộc Thương Phú

5801274795

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

296

Công ty TNHH SX-TM-DV Phương Trung

5801276312

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

297

VP Công Chứng Phan Thị Báu

5801278750

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

298

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Lợi Phú Hội

5801280333

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

299

Công ty TNHH XD TM Trọng Đức Lâm Đồng

5801280950

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

300

Công ty TNHH Tôn Thép Đức Trọng

5801284232

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

301

Công ty TNHH Phạm Quang Bảo

5801289047

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

302

Công ty TNHH Minh Tú Anh

5801296929

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

303

Công ty TNHH SX TM DV Và VC Hải Minh Phú

5801296936

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

304

Công ty TNHH Lâm Huy Khang

5801302611

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

 

305

Công ty TNHH Vận tải Đức Tiến

5800996879

Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp; chấp hành pháp luật thuế

CCT huyện Đức Trọng

Sở KH & ĐT

306

Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Yên Sinh

5801002093

Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

CCT huyện Đức Trọng

SKH & ĐT

307

Công ty TNHH Thiên Phát Tùng Lan

5801084177

Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp; Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Đức Trọng

SKH & ĐT

308

Công ty TNHH Gas An Bình Cao Nguyên

5801176692

Việc chấp hành pháp luật về thuế; Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

CCT huyện Đức Trọng

Sở KH & ĐT

309

Công ty CP xuất nhập khẩu quà tặng Giang Anh Kỳ

5801181727

Việc chấp hành pháp luật về thuế; Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

CCT huyện Đức Trọng

Sở KH & ĐT

310

Công ty TNHH ươm tơ Hiệp Thành

5801243677

Việc chấp hành pháp luật về thuế; Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

CCT huyện Đức Trọng

Sở KH & ĐT

311

Công ty TNHH MTV Ba Ta Ko

5801248026

Việc chấp hành pháp luật về thuế; Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

CCT huyện Đức Trọng

Sở KH & ĐT

312

CN Công ty TNHH SX - TM - DV Hoa Đất Việt - Nông trại SX ng dụng Nông nghiệp

0302917610

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

313

Công ty TNHH TV ĐT & XD Đông Nam

5800351172

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

314

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Thanh Thanh Xuân

5800592869

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

315

Công ty TNHH Quốc Hương

5800811743

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

316

Doanh nghiệp tư nhân Thu Hoài Vân

5801109512

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

317

Công ty TNHH Xuân Bảo Trâm

5801200708

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

318

Công ty TNHH Xây Dựng Đồng Lợi Lâm Đồng

5801211393

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

319

Công ty TNHH Tư vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Nhà Phát Lâm Đồng

5801233407

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

320

Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thành Tâm An

5801239381

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

321

Công ty TNHH Hải Thùy

5801249559

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

322

Công ty TNHH Kim Tấn Thành

5801250949

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

323

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Ngọc Lạc Dương

5801251678

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

324

Công ty TNHH Tư vấn Xây Dựng Đăng Khoa Group

5801253298

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

325

Công ty TNHH Tư vấn Và Xây Dựng Hợp Tiến

5801255030

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

326

Công ty TNHH Ld Hồng Anh Phát

5801263306

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

327

Công ty TNHH VKT Travel

5801269548

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lạc Dương

 

328

Doanh nghiệp tư nhân Tân Văn

5800486204

Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng và nhãn hàng hoá; chấp hành pháp luật thuế

CCT huyện Lâm Hà

Sở KH & CN

329

Doanh nghiệp tư nhân Bo Thành

5800426861

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

330

Công ty TNHH Vũ Dương

5800485352

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

331

Công ty TNHH Tuấn Minh

5800545548

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

332

Doanh nghiệp tư nhân Quân Khôi

5800597088

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

333

Công ty TNHH Đình Tâm

5800607064

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

334

Công ty TNHH Thảo Vân

5800656086

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

335

Công ty TNHH Kim Nhan

5800656199

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

336

Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Đương Đại

5800779289

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

337

Công ty TNHH Thiện Tú

5800996847

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

338

Công ty TNHH MTV VT Phúc Lý Lâm Đng

5801211386

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

339

Công ty TNHH Hải Lương Lâm Hà

5801221137

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

340

Công ty TNHH Sx Kd Dv Hòa Lợi

5801250402

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

341

Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm số 2

0302030219

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

342

HTX Vn Tải Lâm Hà

5800202780

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

343

Công ty TNHH Cảnh Hưng

5800398685

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

344

Công ty TNHH Thương Mại Tá Lợi

5800420267

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

345

Công ty TNHH Ngọc Vĩ

5800502167

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

346

Doanh nghiệp tư nhân Nhung Thanh Thủy

5800551622

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

347

Công ty TNHH SX-TM-XD Minh Dương

5800567069

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

348

Doanh nghiệp tư nhân Xăng Dầu Oanh Sách

5800586897

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

349

Doanh nghiệp tư nhân Thành Trung

5800591015

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

350

Công ty TNHH Mỹ Hưng

5800654226

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

351

Công ty TNHH SXTM Minh Dũng Phát

5800679125

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

352

Công ty TNHH Nhật Thiên

5800738846

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

353

Doanh nghiệp tư nhân Thu Hồng

5800836547

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

354

Công ty TNHH Lâm Phát Đạt

5800837999

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

355

Doanh Nghiệp tư nhân Thúy Hồng

5800882984

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

356

HTX DVTH Tân Văn

5800925973

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

357

Công ty TNHH Quang Trung

5800928734

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

358

Doanh nghiệp tư nhân TM&DV Hoa Miên

5800988765

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

359

Công ty TNHH XD & TM Nghĩa Hưng

5801001702

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

360

Doanh Nghiệp tư nhân Huyền Học

5801032524

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

361

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tân Hà

5801096334

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

362

Doanh nghiệp tư nhân Vũ Hải Hòa

5801156505

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

363

Công ty TNHH VTDL Trung Dũng Lâm Đông

5801180917

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

364

Công ty TNHH XD - TM Phương Minh Sơn

5801191683

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

365

Công ty TNHH TM DV&XD Năm Sao Lâm Đồng

5801197861

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

366

Công ty TNHH Lâm Đại Lộc

5801207245

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

367

Công ty TNHH Hải Phương Mai

5801208224

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

368

Doanh nghiệp tư nhân Tin Đào

5801211650

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

369

Công ty TNHH TVĐT & XD Thống Minh

5801212982

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

370

Công ty TNHH Quỳnh Anh Nam Ban

5801214891

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

371

Công ty TNHH Quang Thơm Lâm Hà

5801218342

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

372

Doanh nghiệp tư nhân Danh Duy

5801222109

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

373

Công ty TNHH Đỗ Tuấn Nghĩa

5801227308

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

374

Công ty TNHH Lâm Việt Tiến

5801232900

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

375

Công ty TNHH Mạnh Bình Lâm Đồng

5801241408

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

376

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng An Anh

5801241415

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

377

Công ty TNHH Vận Tải Trần Anh Hào

5801242458

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

378

Doanh nghiệp tư nhân Luận Tuyết

5801247992

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

379

tông ty TNHH TMDV Xăng du Nhật An

5801255376

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

380

Công ty TNHH Nghiêm Hà

5801265430

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

381

Công ty TNHH Nguyễn Trần Gia Huy

5801276672

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

382

Công ty TNHH Khánh Anh Lâm Hà

5801278398

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT huyện Lâm Hà

 

383

Doanh nghiệp tư nhân Tín Hùng

5800125328

Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng và nhãn hàng hoá; chấp hành pháp luật thuế

CCT TP Bảo Lộc

Sở KH & CN

384

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Thương Mại Sao Vàng

5800356244

Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp; Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

Sở KH & ĐT

385

Công ty TNHH dệt may Bảo Lộc

5800383914

Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp; chấp hành pháp luật thuế

CCT TP Bảo Lộc

Sở KH & ĐT

386

Công ty TNHH T&T Thành Công

5800711185

Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp; chấp hành pháp luật thuế

CCT TP Bảo Lộc

Sở KH & ĐT

387

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quốc Thiên

5800894355

Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp; chấp hành pháp luật thuế

CCT TP Bảo Lộc

Sở KH & ĐT

388

Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Trung Hoa

5800904490

Hồ sơ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp; chấp hành pháp luật thuế

CCT TP Bảo Lộc

Sở KH & ĐT

389

DNTN Chế Biến Thương Mại Thiện Phương

5800393782

Việc chấp hành pháp luật về thuế, ATTP

CCT TP Bảo Lộc

Sở NN & PTNT

390

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lâm Khoa

0304862798

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

391

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Văn Minh

0305871925

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

392

CN Công Ty TNHH Con Cò Vàng

0305995751

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

393

CN Cty thiết bị bách khoa

0308562428

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

394

Công Ty TNHH MTV Hạnh Phúc Vàng

0311199155

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

395

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tax Vn

0311364105

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

396

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Triều An

0313454227

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

397

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 26-3

3100270693

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

398

Công Ty CP Tư vấn Đầu Tư Và Phát Triển Vinh Hà

3200460666

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

399

CN Cty CP Khoáng sản xây dựng Tân uyên FICO

3700259067

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

400

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Sơn

3800234771

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

401

Chi Nhánh Công Ty CP Đặng Gia

4200582948

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

402

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Bách An Phát

4500595200

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

403

Công Ty CP Mua Bán Nợ Và Tài Sn Vĩnh Đức

5800000618

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

404

Doanh Nghiệp Tư Nhân Động Lực

5800002284

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

405

Doanh Nghiệp TN Xuân An

5800002492

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

406

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Hùng

5800003961

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

407

DNTN Vũ Phương

5800021907

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

408

DNTN Hưng Huyền

5800022918

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

409

Bênh Viện Đa Khoa 2 Lâm Đồng

5800180216

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

410

DNTN Thiên Quang

5800271897

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

411

DNTN Phương Linh

5800284462

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

412

DNTN Nam Hải

5800295376

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

413

DNTN SX - TM Việt Huy

5800332821

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

414

Cty TNHH Bo Khánh

5800362921

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

415

Công Ty TNHH Xây Dưng Công Trình Nam Việt

5800365009

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

416

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Đức Tâm

5800385767

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

417

Công ty TNHH TM DV Minh Tân

5800391425

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

418

DNTN Duy Chương

5800402500

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

419

Công Ty TNHH Tư Vn - Thiết Kế Tây Sơn

5800412379

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

420

Công Ty TNHH Xây Dng Khang Thịnh

5800422507

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

421

Công Ty TNHH Xây Dng Thuận Tiến

5800426163

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

422

Công Ty TNHH Toàn Tú

5800428280

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

423

Doanh Nghiệp tư nhân Minh Thái

5800430385

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

424

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Phát Đạt

5800435513

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

425

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tiên Hà

5800444557

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

426

DNTN Thành Luân

5800449812

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

427

HTX Nông Nghiệp Thiên Lập

5800450462

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

428

Công Ty TNHH Tiến Tài

5800458214

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

429

Công Ty CP Tơ La Đông Lâm

5800459514

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

430

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Huy Hiệu

5800467071

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

431

Công Ty TNHH Sản xuất Thương Mại Minh Hưng

5800482464

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

432

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Thành Đồng

5800487617

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

433

Công Ty TNHH Sx - Tm - Dv Vĩnh An

5800490867

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

434

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Và Trang Trí Nôi Thất Toàn Gia

5800501519

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

435

DNTN Chế Biến Gỗ 2/9

5800504943

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

436

Công Ty CP Khoáng Sản Ngân Long

5800551615

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

437

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Văn Cơ

5800590653

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

438

Công Ty TNHH Thương Mai Chè Vũ Hiệp

5800591054

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

439

Công Ty TNHH SX-TM -DV- XNK Sơn Tài

5800613815

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

440

Cty TNHH Thái Thoại Nguyên

5800656960

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

441

HTX DV Nông Nghiệp Tiến Phát

5800754566

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

442

Công ty TNHH Ngọc Hùng và Văn Nhân

5800782193

Thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế:

CCT TP Bảo Lộc

 

443

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Phú Phụng

5800818139

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

444

Công Ty TNHH Nguyên Thanh

5800825094

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

445

Công Ty TNHH Thành Luân

5800835303

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

446

Công Ty TNHH BTC

5800836586

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

447

Công Ty TNHH Đồng Tình

5800886379

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

448

Doanh Nghiệp Tư Nhân Pho Anh

5800890209

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

449

Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Linh

5800897878

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

450

Công Ty TNHH TM-DV-SX Hoàng Kế Vinh

5800898328

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

451

Công Ty TNHH Quốc Gia Hưng

5800907036

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

452

Công Ty CP Intimex Bảo Lộc

5800912420

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

453

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thụy Oai

5800919955

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

454

Công Ty TNHH Hoàng Long Châu

5800944599

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

455

C.Ty TNHH SX-TM-DV Dương ánh Minh

5800975244

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

456

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tằng Vĩnh An

5801012126

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

457

Công Ty TNHH Đại Thủy

5801012951

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

458

Công Ty TNHH Dệt Tơ Tằm Việt SILK

5801087139

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

459

Quỹ Tín Dng Nhân Dân Lộc Tiến

5801088037

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

460

Công Ty CP 27A

5801099254

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

461

Công Ty TNHH Tơ Tằm Phú Cường

5801138577

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

462

Công Ty TNHH Nguyên Minh Khoa

5801177978

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

463

Công Ty TNHH Trà Hương Núi

5801181205

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

464

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tài Ngọc

5801195751

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

465

Cty TNHH Vương Việt An

5801195800

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

466

Doanh Nghiệp Tư Nhân Yến Ngọc Quang

5801196191

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

467

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bo Tín Kim Ngọc

5801196272

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

468

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Vạn Phước Lâm

5801197357

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

469

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Xuân Trang

5801199749

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

470

Công Ty TNHH DV - TM Trà Giang

5801201349

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

471

Công Ty TNHH Bá Hào

5801205417

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

472

Công Ty TNHH Đăng Quang Văn Minh

5801209845

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

473

Doanh Nghiệp TN Trà Anh Đào

5801214933

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

474

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê ánh Minh

5801214958

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

475

Doanh Nghiệp Tư Nhân May Tiến An

5801215246

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

476

Công Ty TNHH Thiên An Vinh

5801218060

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

477

Công Ty TNHH Dung Thành Bảo Lộc

5801218102

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

478

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Anh Lâm

5801220077

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

479

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Xuân Vương

5801220599

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

480

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Manh

5801220729

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

481

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thị Hoàng Anh

5801221747

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

482

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quang Thảo

5801223705

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

483

Công Ty TNHH Phi Hổ Bảo Lộc

5801225117

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

484

Công Ty TNHH Thiên Phú Vang

5801240838

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

485

Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Tuấn Như

5801244889

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

486

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Pak Sun

5801245459

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

487

Công Ty TNHH Hoàng Trường Tín

5801253763

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

488

Công Ty TNHH Hoàng Lai An Khang

5801259363

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

489

Công Ty TNHH Vận Ti Phú Sang

5801260400

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

490

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Bảo Lộc

5801265261

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

491

Công Ty TNHH Tm Và Dv Nho Châu

5801265769

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

492

Công Ty TNHH Dương Hoàng Gia Hân

5801266064

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

493

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tú Phương Đông

5801267893

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

494

Cty TMHH MTV Ưom tơ Hương Giang

5801268777

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

495

Công Ty TNHH Vận Tải Vương Vũ

5801269717

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

496

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Phước Hanh

5801272734

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

497

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Vinh Hạnh

5801273311

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

498

Công Ty TNHH Long Dung

5801283895

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

499

HTX đan len Quý Anh

5801286007

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

500

Công Ty TNHH XD & TM Thành Phát ICC

5801287427

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Bảo Lộc

 

501

Công ty TNHH Nắng Mai Đà Lạt

5800465941

Việc chấp hành pháp luật về thuế; Kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT

CCT TP Đà Lạt

BHXH tỉnh

502

Công ty TNHH M - M Chiến

5801229841

Việc chấp hành pháp luật về thuế; Kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT

CCT TP Đà Lạt

BHXH tỉnh

503

Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Duy Thảo

5800076649

Lĩnh vực lưu trú; chấp hành pháp luật thuế

CCT TP Đà Lạt

Công an tỉnh

504

Công ty TNHH Thiết kế quảng cáo Nghĩa AD

5800385421

Việc chấp hành pháp luật về thuế, kiểm tra lĩnh vc in

CCT TP Đà Lạt

Công an tỉnh

505

Công ty TNHH Phương Xuân

5800419511

Chấp hành pháp luật thuế, Lĩnh vực lưu trú

CCT TP Đà Lạt

Công an tỉnh

506

Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Thời Đại

5800862794

Lĩnh vực lưu trú; chấp hành pháp luật thuế

CCT TP Đà Lạt

Công an tỉnh

507

Công ty CP Tư vấn xây dựng cấp thoát nước Lâm Đồng

5800941076

Việc chấp hành pháp luật về thuế, môi trường

CCT TP Đà Lạt

Công an tỉnh

508

Doanh nghiệp tư nhân Thúy Trân

5801210368

Việc chấp hành pháp luật về thuế; Lĩnh vực lưu trú

CCT TP Đà Lạt

Công an tỉnh

509

Công ty TNHH MTV Stop And Go

5801288822

Việc chấp hành pháp luật về thuế; Lĩnh vực lưu trú

CCT TP Đà Lạt

Công an tỉnh

510

Doanh nghiệp tư nhân Khách Sạn Rồng Đông Dương

5801307031

Việc chấp hành pháp luật về thuế; Lĩnh vực lưu trú

CCT TP Đà Lạt

Công an tỉnh

511

Doanh nghiệp tư nhân Khách Sạn Hữu Nghị

5800081303

Việc chấp hành pháp luật về thuế; lĩnh vực lưu trú

CCT TP Đà Lạt

Công an tỉnh

512

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Xuân Trường

5800173709

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

513

Công ty CP Xây Lắp Điện Thành Duy

5800309477

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

514

Công ty TNHH Xây Dựng Hạnh Phát

5800332155

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

515

Công ty TNHH Thành Phong

5800344915

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

516

Công ty TNHH Hồng Quân

5800359460

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

517

Công ty TNHH Xây Dựng và Giao Thông Tiến Lợi

5800381265

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

518

Công ty CP Cát Tường - Đà Lạt

5800423268

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

519

Công ty TNHH Ưu Sinh Học

5800427294

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

520

Công ty TNHH Đồng Phát

5800478570

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

521

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Song Tùng

5800490151

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

522

Công ty TNHH Tư vấn Giao Thông Nam Sông Tiền

5800490560

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

523

Công ty TNHH Hoa Lan Thanh Quang

5800490842

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

524

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Trà

5800499034

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

525

Công ty TNHH Tm - XD Minh Vũ

5800512052

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

526

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Thịnh

5800519273

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

527

Công ty TNHH Tư vấn Xây Dựng Minh Hùng

5800524114

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

528

Công ty CP Tha Von

5800541127

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

529

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thiết B Văn Phòng Toàn Thông

5800563882

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

530

Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ Tuổi Trẻ

5800566530

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

531

Công ty TNHH Thành Hưng

5800585928

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

532

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Vit

5800586488

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

533

Công ty TNHH Vạn Thành

5800614209

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

534

Công ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Hoa Cao Nguyên Đà Lạt

5800651867

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

535

Công ty CP Len Nguyễn

5800674328

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

536

Công ty TNHH Xuân Thảo

5800697734

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

537

Công ty CP TV XD A.S.T Tây Nguyên

5800729866

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

538

Công ty TNHH Nhất Tâm

5800741398

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

539

Công ty TNHH Gạo T H Miền Tây

5800767484

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

540

Công ty Tnhh Đà Lạt Bonsai

5800827567

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

541

Công ty TNHH Tư vấn ĐT & XD Phúc Vinh

5800828024

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

542

Công ty TNHH Trường Huy

5800831161

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

543

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Đô thị Đỉnh Vit

5800836868

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

544

Công ty TNHH Tư vấn Xây Dựng Gia Lê Nguyên

5800883547

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

545

Công ty TNHH Tường Huy

5800886883

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

546

Công ty TNHH Tân Gia Nguyên

5800890079

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

547

Công ty TNHH N.A

5800895140

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

548

Công ty TNHH Kiểm Định Xây Dựng Vạn Tín

5800895856

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

549

Công ty TNHH Vạn Đức Phát

5800899071

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

550

Công ty Cp Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Khai Thác Vật Liệu Việt Tân

5800902510

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

551

Công ty TNHH Đất Việt Xanh

5800903112

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

552

Công ty TNHH Trấn Bảo

5800914403

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

553

Công ty TNHH Tâm Lập Thành

5800914442

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

554

Công ty TNHH Cà Phê Y5

5800921425

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

555

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ D.A.S.C.O

5800928685

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

556

Công ty TNHH Tâm Thành Khang

5800930109

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

557

Công ty TNHH Hương Sứ

5800930130

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

558

Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Thành Thành Công

5800934463

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

559

Công ty CP Đầu Tư Minh Ánh

5800934777

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

560

Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Len Nguyễn 1

5800938475

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

561

Công ty TNHH Tư vấn Xây Dựng Địa ốc Đà Lạt

5800953427

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

562

Công ty TNHH Mười Lời

5800966553

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

563

Công ty TNHH Tư vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Kim Bảng

5800980501

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

564

Công ty TNHH Nội Thất Bình Gia

5800989416

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

565

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du LỊcH Hoa oải Hương

5800995480

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

566

Công ty TNHH Thiết Kế - In ấn NTT

5800995603

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

567

Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Cao Nguyên

5800997551

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

568

Công ty TNHH MTV Xây dựng Địa ốc Đà Lạt

5800999051

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

569

Công ty TNHH ngọc Bảo Khánh

5800999848

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

570

Công ty TNHH Vườn Rau Đà Lạt

5801000096

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

571

Công ty TNHH Kiến Văn

5801011404

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

572

Công ty TNHH QHG

5801021970

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

573

Công ty TNHH Tư vấn Và Xây Dựng Tân Tiến

5801038847

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

574

Công ty TNHH Xây Dựng Phạm Thanh Duy

5801065022

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

575

Công ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải Đinh Vy Vân

5801084258

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

576

Công ty TNHH Hà Phát Thịnh

5801105645

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

577

Công ty TNHH Thành Phú Huy

5801108942

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

578

Công ty TNHH Cà Phê Sáng Tạo

5801127825

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

579

Công ty Tnhh Tư vấn Thiểt Kế & Xây Dựng Phan Lê Nguyễn

5801132286

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

580

Công ty Cp Kiến Trúc Vam

5801159489

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

581

Công ty TNHH Du Lịch Kim Liên Trang

5801166119

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

582

Công ty TNHH XD Trần Thư Hòa

5801177897

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

583

Công ty TNHH XD cấp Nước Thanh Hòa

5801182495

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

584

Công ty TNHH Dịch Vụ Đo Lường Q M C Lâm Đồng

5801183393

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

585

Công ty TNHH Thuận Phong Lâm Đồng

5801191676

Việc chấp hành pháp luật về thuế

CCT TP Đà Lạt

 

586

Công Ty TNHH Tư vấn và Dịch Vụ Mỏ Địa Chất PT

5801193585

Việc chấp hành pháp luật về thuế