Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 287/1998/QĐ-UB-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thành Long
Ngày ban hành: 15/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 287/1998/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH ĐỐI VỚI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ QUẬN 3 THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc Hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 ;
- Căn cứ các Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 ; số 56/CP ngày 02/10/1996 ; số 59/CP ngày 03/10/1996 và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ;
- Tiếp theo Quyết định số 7502/QĐ-UB-KT ngày 30/12/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Công ty Công trình giao thông đô thị quận 3 thuộc Ủy ban nhân dân quận 3 ;
- Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (tờ trình số 282/TCCQ ngày 16/12/1997) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Công ty Công trình giao thông đô thị quận 3 thuộc Ủy ban nhân dân quận 3.

Điều 2.- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 và Giám đốc Công ty Công trình giao thông đô thị quận 3 có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện theo nội dung Bản Điều lệ này. Mọi bổ sung, sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 đề nghị và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh thành phố, Chi nhánh Kho bạc Nhà nước thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố, Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 và Giám đốc Công ty Công trình giao thông đô thị quận 3 có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Long

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ QUẬN 3 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

(Ban hành kèm theo quyết định số 287/1998/QĐ-UB-KT ngày 15/01/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1.- Những căn cứ để xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

1.1- Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc Hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 ;

1.2- Nghị định 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ.

1.3- Nghị định 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ.

1.4- Nghị định 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ.

1.5- Thông tư 01/BKH/DN ngày 29/01/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.6- Thông tư 06/TC-TCDN ngày 24/02/1997 của Bộ Tài chánh.

1.7- Chỉ thị 39/CT-UB ngày 02/12/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.8- Quyết định số 7502/QĐ-UB ngày 30/12/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Công trình giao thông đô thị quận 3.

Điều 2.- Pháp nhân của Công ty.

- Tên giao dịch : Công ty Công trình giao thông đô thị quận 3.

- Tên đối ngoại (nếu có) : …………………………………………………

- Trụ sở đặt tại : 200B Võ Văn Tần, phường 5, quận 3.

- Số điện thoại cần thiết khi liên lạc : 8.395277.

- Nơi mở tài khoản : Ngân hàng Công thương Chi nhánh 3

- Số Tài khoản : 710A 00892

Công ty Công trình giao thông đô thị quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3 là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trên lĩnh vực công trình giao thông và công trình đô thị, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán kinh tế độc lập, được giao vốn, vay vốn và ưu tiên đầu tư vốn để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao và theo đơn đặt hàng của Nhà nước; được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.

Điều 3.- Vốn điều lệ của Công ty.

Tổng nguồn vốn Nhà nước tại Công ty (tính đến 30/6/1997) là 4.153.444.127 VNĐ (Bốn tỷ một trăm năm mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi bốn ngàn một trăm hai mươi bảy đồng).

Trong đó :

+ Phân theo nguồn :

- Ngân sách Nhà nước cấp         :           2.507.973.089 VNĐ

- Tự bổ sung                              :           1.645.471.038 VNĐ

Tỷ lệ doanh thu hoạt động công ích (tính đến ngày 30/6/1997) 85%.

Chương II.

MỤC TIÊU, NHIỆM, VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 4.- Mục tiêu của Công ty.

4.1- Bảo đảm hoạt động sản xuất, cung ứng và dịch vụ công cộng trên lĩnh vực công trình giao thông, công trình đô thị theo chỉ tiêu kế hoạch, đơn đặt hàng và chịu sự quản lý trực tiếp của Nhà nước.

4.2- Phục vụ nhu cầu phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế-xã hội cũng như đời sống cộng đồng dân cư, xây dựng các yếu tố nền tảng bảo đảm sự phát triển vững chắc và cân bằng (theo ngành và theo lãnh thổ).

Điều 5.- Nhiệm vụ của Công ty.

5.1- Một số nhiệm vụ chung :

Công ty Công trình giao thông đô thị quận 3 căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động đã được xác định trong Quyết định thành lập Công ty để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể về hoạt động công ích và các hoạt động khác thông qua cơ quan chủ quản trực tiếp của Công ty gởi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan tài chánh cùng cấp.

Ngoài nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu Nhà nước giao hoặc đặt hàng, Công ty có thể sản xuất kinh doanh các sản phẩm dịch vụ khác để tận dụng năng lực sản xuất nhưng phải bảo đảm các điều kiện sau đây :

- Phải được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng ý bằng văn bản.

- Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công ích Nhà nước giao hoặc đặt hàng.

- Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

- Hạch toán riêng phần hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với phần hoạt động kinh doanh thêm theo quy định của pháp luật.

5.2- Nhiệm vụ hoạt động công ích :

5.2.1- Vệ sinh công cộng.

5.2.2- Duy tu bảo quản công viên.

5.2.3- Xây dựng sửa chữa các công trình giao thông, công trình đô thị, thoát nước, vĩa hè, chiếu sáng.

5.3- Hoạt động khác :

5.3.1- Xây dựng cầu cống, bến bãi, san lắp đất đá, nề, bêtông.

5.3.2- Xây dựng công trình giao thông, công trình đô thị.

Điều 6.- Quyền hạn của Công ty.

6.1- Hợp tác, liên kết với các thành phần kinh tế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

6.2- Được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo các quy định tại điểm (3) Thông tư số 06/TC-TCDN ngày 24/02/1997 của Bộ Tài chánh.

6.3- Tận dụng khai thác năng lực thực sự và lao động Nhà nước giao để thực hiện những hoạt động khác nhưng không làm ảnh hưởng mục tiêu nhiệm vụ công ích và tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hoặc đơn đặt hàng của Nhà nước giao.

6.4- Tổ chức cơ cấu, tổ chức bộ máy Công ty và nhân lực lao động; thực hiện phân phối tiền lương, thưởng theo kết quả lao động được công nhận ; tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho công nhân viên chức thuộc Công ty.

Điều 7.- Nguyên tắc hoạt động của Công ty.

7.1- Chịu sự chi phối và quản lý chặt chẽ của Nhà nước, nhất là về tiến độ và chất lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công cộng.

7.2- Bảo đảm cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ công cộng cho mọi đối tượng theo khung giá hoặc phí do Nhà nước quy định.

7.3- Hoạt động sản xuất, cung ứng theo đơn đặt hàng của Nhà nước và Ngân sách chi trả (kể cả bù giá, bù lỗ) hoặc hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ công cộng có sự hỗ trợ bằng các chính sách về thuế doanh thu, lợi tức và do Nhà nước quy định khung giá.

7.4- Doanh thu hàng năm của hoạt động công ích phải đảm bảo trên 70% tổng doanh thu của Công ty.

7.5- Công ty được quản lý điều hành theo chế độ thủ trưởng, hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chỉ đạo của cơ quan chủ quản trực tiếp (kể cả cơ quan quản lý Nhà nước theo ngành có liên quan).

Chương III.

TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Điều 8.- Tổ chức sản xuất.

8.1- Bảo đảm xây dựng và thực hiện đúng phương hướng nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng do Nhà nước quy định thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoặc đơn đặt hàng của Nhà nước. Công ty tự cân đối nguồn nhân lực sản xuất thực hiện cho được nhiệm vụ Nhà nước giao.

8.2- Được thành lập hoặc tổ chức lại hệ thống cơ cấu bộ máy sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng khi xét thấy cần thiết để Công ty hoạt động thuận lợi. Điều kiện này được thực hiện khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân quận 3.

8.3- Trường hợp cần thiết hình thành tổ chức hạch toán nội bộ, có con dấu để giao dịch (không được ký bất kỳ Hợp đồng kinh tế nào) sẽ được thiết lập trên cơ sở phương án được thông qua Ủy ban nhân dân quận 3 và cơ quan quản lý tổng hợp của thành phố Hồ Chí Minh (Ban Tổ chức chính quyền thành phố) xem xét, thỏa thuận bằng văn bản.

Điều 9.- Tổ chức quản lý.

9.1- Công ty Công trình giao thông đô thị quận 3 được tổ chức quản lý và điều hành bởi 01 Giám đốc theo chế độ thủ trưởng. Có 1 hoặc 2 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng giúp việc và liên đới trách nhiệm cùng Giám đốc về kết quả (tiến độ, chất lượng sản phẩm) hoạt động công ích theo chỉ tiêu kế hoạch và đơn đặt hàng của Nhà nước (kể cả hoạt động sản xuất - kinh doanh theo tỷ lệ quy định) ; và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách chế độ có liên quan của Nhà nước.

9.2- Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 ký quyết định bổ nhiệm trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản của Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

9.3- Giám đốc Công ty Công trình giao thông đô thị quận 3 có trách nhiệm tổ chức sắp xếp hợp lý cơ cấu bộ máy chuyên môn nghiệp vụ giúp việc cho Công ty. Lựa chọn bố trí đội ngũ viên chức kỹ thuật và lao động đủ năng lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao theo tiến độ và chất lượng quy định. Xây dựng quy chế nội bộ để thống nhất phối hợp hoạt động quản lý, điều hành và tác nghiệp tốt các nhiệm vụ được giao.

9.4- Phó Giám đốc do Giám đốc đề nghị hoặc được cấp trên phân công và bổ nhiệm (theo Điểm 9.2 – Điều 9 tại Bản Điều lệ này) trên cơ sở thỏa thuận thống nhất với Giám đốc Công ty.

9.5- Kế toán trưởng do Giám đốc đề nghị hoặc được cấp trên phân công và bổ nhiệm (theo Điểm 9.2 – Điều 9 tại Bản Điều lệ này) trên cơ sở đã thỏa thuận thống nhất với Giám đốc Công ty. Kế toán trưởng thực thi nhiệm vụ theo Pháp lệnh Kế toán – Thống kê và các văn bản có liên quan khác về tài chánh, kế toán của Nhà nước.

9.6- Hệ thống tổ chức Công ty Công trình giao thông đô thị quận 3 gồm có:

9.6.1- Hệ thống tổ chức quản lý Công ty.

- Ban Giám đốc             :           1 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc.

- Phòng                         :           Tổ chức hành chánh

- Phòng                         :           Kế toán tài vụ

- Phòng                         :           Kế hoạch kỹ thuật

- Phòng                         :           Quản lý môi trường

9.6.2- Hệ thống tổ chức tác nghiệp sản xuất :

- Đội Dịch vụ

- Đội Công trình đô thị

- Đội Công trình giao thông

- Đội Công viên cây xanh

- Đội vệ sinh (trong đó có 8 tổ vệ sinh)

- Xưởng sửa chữa

Các chức danh nói trên do Giám đốc Công ty bổ nhiệm.

Chương IV.

NGUỒN VỐN VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÁNH DOANH NGHIỆP

Điều 10.- Vốn hoạt động của Công ty.

- Vốn do ngân sách Nhà nước cấp.

- Vốn đầu tư theo chỉ tiêu kế hoạch hoặc theo đơn đặt hàng của Nhà nước.

- Vốn vay.

- Vốn khác được hình thành từ các nguồn thu theo thể lệ quy định đã hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.

Nguồn vốn của Công ty được phản ánh trong bản tổng kết tài sản, báo cáo tài chánh hàng năm theo quy định của Nhà nước, các quỹ được thiết lập và sử dụng đúng nguyên tắc, chế độ tài chánh hiện hành.

Điều 11.- Chế độ quản lý tài chánh

11.1- Công ty thực hiện đúng pháp lệnh tài chánh và thuế, thực hiện bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chánh với Nhà nước và phân phối các quỹ của Công ty theo quy định hiện hành.

11.2- Việc giao vốn, trách nhiệm bảo toàn vốn, đánh giá lại tài sản, phương án xử lý các trường hợp thất thoát tài sản, quản lý các khoản công nợ thực hiện như quy định đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh.

11.3- Bảo đảm thực hiện chế độ quản lý tài chánh tại Công ty theo các điều, khoản quy định có liên quan tại Thông tư số 06/TC-TCDN ngày 24/02/1997 của Bộ Tài chánh.

11.4- Công ty tổ chức bộ máy kế toán thích hợp dưới sự điều hành của kế toán trưởng nhằm thực hiện đầy đủ pháp lệnh kế toán thống kê tại Công ty.

11.5- Công ty chỉ được áp dụng một hệ thống chứng từ, sổ sách duy nhất do Nhà nước quy định. Mọi hoạt động kinh tế tổ chức tài chánh phát sinh đều phải lập ngay chứng từ gốc và ghi chép phản ảnh thông qua biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ ; các tài liệu kế toán phải được bảo quản lưu trữ theo đúng quy định trong chế độ bảo quản hồ sơ tài liệu kế toán.

11.6- Công ty thực hiện hạch toán giá thành theo đúng các khoản mục được cấp có thẩm quyền quy định. Tính đúng, tính đủ mọi chi phí phát sinh theo chế độ hiện hành.

11.7- Năm tài chánh của Công ty được bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 của năm.

Chương V.

LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Điều 12.- Về lao động.

12.1- Công ty được tuyển chọn lao động theo yêu cầu phục vụ và chính sách về lao động của Công ty, ưu tiên tuyển chọn lao động có tay nghề hoặc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp. Chủ động áp dụng các hình thức tổ chức lao động thích hợp đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động.

12.2- Việc tuyển dụng lao động, Công ty thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động do Giám đốc Công ty và người lao động thỏa thuận ký trên cơ sở những nguyên tắc và quy định trong Bộ Luật Lao động.

12.3- Giám đốc Công ty có trách nhiệm xây dựng nội quy, quy chế, nhằm cụ thể hóa những quy định của Nhà nước về tuyển dụng lao động, kỷ luật lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh công cộng, ý thức bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ Công ty và thường xuyên tổ chức giáo dục tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên chức nắm vững nội quy, quy chế của Công ty.

12.4- Giám đốc Công ty có quyền cho người lao động thôi việc hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động nếu họ vi phạm nội quy, quy chế của Công ty hoặc vi phạm Hợp đồng đã ký ; nhưng không được giải quyết cho thôi việc trong trường hợp người lao động đang điều trị hoặc có thai sản theo chế độ.

Điều 13.- Về tiền lương.

13.1- Căn cứ vào các chế độ tiền lương, phụ cấp lương của Nhà nước và đơn giá tiền lương đã được duyệt trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm. Công ty xác định quỹ lương, các hình thức trả lương, thưởng cho người lao động theo hiệu quả lao động và tính chất công việc của mỗi người đảm nhận theo quy định của Nhà nước và quy chế trả lương của Công ty.

13.2- Công ty có quyền chọn lựa các hình thức trả lương, thực hiện rộng rãi chế độ trả lương, thưởng theo khoán sản phẩm hoặc khoán doanh thu trên nguyên tắc phân phối theo lao động để kích thích sản xuất.

13.3- Mức thu nhập của mỗi người trong Công ty phụ thuộc vào năng suất chất lượng và hiệu quả công tác được giao của mỗi người và kết quả hoạt động công ích của Công ty, không hạn chế mức thu nhập tối đa.

Điều 14- Công tác xã hội.

14.1- Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng hạn cho người lao động trong Công ty.

14.2- Công ty sử dụng quỹ phúc lợi vào mục đích cải thiện đời sống và công tác xã hội, tổ chức hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, sinh hoạt giải trí đối với cán bộ công nhân viên chức Công ty.

14.3- Công ty thường xuyên xây dựng các chỉ tiêu thi đua, các hình thức khen thưởng thông qua hiệu quả hoạt động và kết quả tiết kiệm cho Công ty.

Chương VI.

CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG VÀ NGOÀI DOANH NGHIỆP

Điều 15.- Trong nội bộ.

15.1- Công ty được tổ chức và làm việc theo chế độ Thủ trưởng ; cấp ủy Đảng thực hiện chức năng lãnh đạo và kiểm tra các mặt hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của Công ty theo đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc Công ty làm tròn nhiệm vụ được giao.

15.2- Đối với các đoàn thể như : Công đoàn, Đoàn Thanh niên… trong Công ty là tổ chức quần chúng quan trọng của Công ty – cùng kết hợp với nhau trong việc vận động tổ chức, rèn luyện, giáo dục công nhân viên chức thi đua sản xuất, công tác tham gia quản lý kinh tế, quản lý cơ quan. Giám đốc Công ty phải lắng nghe ý kiến và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể trên hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

15.3- Đối với các tổ chức trực thuộc Công ty, Giám đốc Công ty có trách nhiệm quản lý toàn diện, thực hiện kiểm tra, chỉ đạo hoạt động sản xuất. Đồng thời, các tổ chức này phải báo cáo thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất mọi hoạt động sản xuất được giao với Giám đốc Công ty một cách trung thực, kịp thời, đúng quy định.

Điều 16.- Đối với cơ quan chủ quản trực tiếp.

Ủy ban nhân dân quận 3 là cơ quan được ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp quản lý cấp trên của Công ty. Công ty chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 3 trực tiếp nhận mọi chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận 3 và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đúng và đủ nội dung ; thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận 3 các chỉ tiêu công tác được giao. Với các phòng ban của Ủy ban nhân dân quận 3, Công ty quan hệ để được sự giúp đỡ, hướng dẫn về chỉ tiêu kế hoạch nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 17.- Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành có liên quan của thành phố.

Công ty được quan hệ trực tiếp và chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành mà Công ty đang thực thi.

Điều 18.- Đối với chính quyền địa phương.

18.1- Công ty chịu sự quản lý của chính quyền địa phương sở tại về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, về quản lý dân cư và lao động, về kết cấu hạ tầng trên cơ sở luật pháp Nhà nước.

18.2- Ủy ban nhân dân địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Công ty hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

Chương VII.

CẢI TỔ VÀ GIẢI THỂ, TRANH CHẤP VÀ TỐ TỤNG

Điều 19.- Cải tổ Công ty.

Công ty được cải tổ khi hoạt động kém hiệu quả. Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo kịp thời, đầy đủ quá trình hoạt động của Công ty cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đề nghị phương thức cải tổ, mức độ xử lý trách nhiệm cá nhân hoặc tập thể để cấp trên xem xét và chỉ đạo.

Điều 20.- Giải thể doanh nghiệp và chuyển hình thức sở hữu.

20.1- Hoạt động của Công ty sẽ chấm dứt trong trường hợp mục tiêu của Công ty không còn được tổ chức thực hiện qua kết quả và quyết định sau cải tổ.

20.2- Việc chuyển hình thức sở hữu Công ty do cơ quan chủ quản đề nghị và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 21.- Tranh chấp.

21.1- Các tranh chấp trong nội bộ Công ty do Giám đốc Công ty giải quyết theo điều lệ, quy chế của Công ty và luật pháp hiện hành.

21.2- Các tranh chấp giữa Công ty với các tổ chức hoặc cá nhân ngoài Công ty, Giám đốc Công ty có trách nhiệm giải quyết trên cơ sở các quy định hiện hành có liên quan. Những tranh chấp ngoài khả năng giải quyết của Giám đốc Công ty sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản xem xét hoặc đề nghị cơ quan pháp luật can thiệp theo Luật định.

Điều 22.- Tố tụng.

Trường hợp Công ty có tranh chấp với các đối tượng kinh tế xã hội khác, Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty đứng ra tranh tụng. Những vấn đề tranh tụng giữa các đơn vị với Công ty thì áp dụng theo luật pháp hiện hành.

Chương VIII.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23.- Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 24.- Tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Bản Điều lệ này.

Điều 25.- Ủy ban nhân dân thành phố có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ khi cần thiết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 3.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 287/1998/QĐ-UB-KT ngày 15/01/1998 phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích đối với công ty công trình giao thông đô thị quận 3 thuộc Ủy ban nhân dân quận 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!