Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 2859/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 20/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-BTP ngày 29/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1590/TTr-STP ngày 24/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (3);
- Lưu: VT, NC, TTTHCB.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

 

2

Thủ tục chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

 

3

Thủ tục thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

4

Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản

 

5

Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

6

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

 

7

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

 

Phần II

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nộp hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

+ Địa chỉ: Sở Tư pháp, số 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

+ Điện thoại: 0523.858611.

+ Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Phòng Bổ trợ tư pháp tham mưu Sở Tư pháp quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo bằng văn bản cho người đó; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Sở Tư pháp gửi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho Bộ Tư pháp.

Bước 4: Bộ phận một cửa trả kết quả cho người có yêu cầu.

- Cách thức thực hiện: Người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân theo mẫu;

+ Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp yêu cầu người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh tài sản với tư cách cá nhân nộp Phiếu lý lịch tư pháp;

Trường hợp người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên để đối chiếu;

Trường hợp người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

- Kết quả thực hiện TTHC: Ghi tên người đề nghị đăng ký vào Danh sách quản tài viên; văn bản thông báo cho người đăng ký.

- Phí, lệ phí: Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

1. Điều kiện được hành nghề Quản tài viên (Khoản 2 Điều 12 Luật Phá sản ngày 19/6/2014);

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

c) Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

2. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (Điều 14 Luật Phá sản ngày 19/6/2014).

a) Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Người đang bị cấm hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo bản án hay quyết định của Tòa án đã có hiệu lực (Điểm c, Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ).

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

+ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân theo mẫu TP-QTV-04 ban hành kèm theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ.

Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm./.

 

Mẫu TP-QTV-04
(Ban hành kèm theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

Kính gửi: …………………………………………………

Tên tôi là: ………..……Nam/Nữ: …………….. Ngày sinh: ……/....../......

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số: ………..…….. do Bộ Tư pháp cấp ngày: ……/……./…….

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây:

1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):...............................................................

Tên giao dịch (nếu có)...................................................................................

........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax:....................................

Email:.............................................................................................................

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: …………………… Ngày cấp: …/.../…..

Nơi cấp:.........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................

Chỗ ở hiện nay:..............................................................................................

Địa chỉ giao dịch:...........................................................................................

........................................................................................................................

Điện thoại: …………………………… Fax:.............................................

 Email:..............................................................................................................

2. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Phá sản.

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Thủ tục chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường hợp Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân chấm dứt việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản phải gửi văn bản thông báo tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.

+ Địa chỉ: Sở Tư pháp, số 183, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

+ Điện thoại: 0523.858611.

Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết)

Bước 2: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tới cơ quan có thẩm quyền quy định.

Bước 3: Phòng Bổ trợ tư pháp tham mưu Sở Tư pháp quyết định xóa tên Quản tài viên đó khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và báo cáo Bộ Tư pháp.

- Cách thức thực hiện: Cá nhân có yêu cầu gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo chấm dứt việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

- Thời hạn giải quyết: Không quy định

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định xóa tên Quản tài viên khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Lệ phí: Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Phá sản ngày 19/6/2014.

+ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định./.

3. Thủ tục thông báo việc thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản thông báo tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.

+ Địa chỉ: Sở Tư pháp, số 183, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

+ Điện thoại: 0523.858611

+ Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.

Bước 3: Phòng Bổ trợ tư pháp tham mưu Sở Tư pháp lập danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương, công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi báo cáo Bộ Tư pháp.

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo sau khi doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

- Thời hạn giải quyết: Không quy định

- Đối tượng thực hiện TTHC:

+ Tổ chức là doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đăng ký hoạt động tại Quảng Bình;

+ Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trụ sở tại Quảng Bình.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương được lập và được công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

- Lệ phí: Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

+ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định./.

 

4. Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của Công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thay đổi thành viên hợp danh của Công ty hợp danh hoặc thay đổi nội dung chủ của doanh nghiệp tư nhân làm đề nghị thay đổi gửi đến Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.

Khi thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân thì chậm nhất 10 ngày sau khi thực hiện việc thay đổi, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho thành viên hợp danh mới hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân mới.

+ Địa chỉ: Sở Tư pháp, số 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

+ Điện thoại: 0523.858611.

+ Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.

Bước 3: Phòng Bổ trợ tư pháp tham mưu Sở Tư pháp xem xét quyết định ghi tên thành viên hợp danh mới của công ty hợp danh hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân mới vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý thanh lý tài sản; trong trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp gửi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý thanh lý tài sản cho Bộ Tư pháp.

Bước 4: Bộ phận một cửa trả kết quả cho người có yêu cầu.

- Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị thay đổi;

+ Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của thành viên hợp danh mới; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tư nhân mới.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trực tiếp tại Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người được đề nghị thay đổi để đối chiếu;

Trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì phải xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người được đề nghị thay đổi;

Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nộp Phiếu lý lịch tư pháp của những người được đề nghị thay đổi theo yêu cầu của Sở Tư pháp.

- Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định ghi tên thành viên hợp danh của công ty hợp danh vào danh sách quản tài viên và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.

- Lệ phí (nếu có): Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

+ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định./.

 

5. Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nộp hồ sơ đăng ký hành nghề tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.

+ Địa chỉ: Sở Tư pháp, số 183, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

+ Điện thoại: 0523.858611.

+ Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.

Bước 3: Phòng Bổ trợ tư pháp tham mưu Sở Tư pháp quyết định ghi tên vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đó, trong trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp gửi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho Bộ Tư pháp.

Bước 4: Bộ phận một cửa trả kết quả cho người có yêu cầu.

- Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo mẫu;

+ Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của thành viên hợp danh;

+ Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tư nhân;

+ Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp tư nhân (nếu có).

Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nộp Phiếu lý lịch tư pháp của thành viên hợp danh, những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong công ty hợp danh (nếu có); những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp tư nhân (nếu có) theo yêu cầu của Sở Tư pháp;

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trực tiếp tại Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đối chiếu;

Trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì phải xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định ghi tên doanh nghiệp vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.

- Lệ phí: Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Điều kiện để doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản):

+ Công ty hợp danh có tối thiểu hai thành viên hợp danh là Quản tài viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh là Quản tài viên;

+ Doanh nghiệp tư nhân có chủ doanh nghiệp là Quản tài viên, đồng thời là Giám đốc.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Phá sản ngày 19/6/2014.

+ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-QTV-05: Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (ban hành kèm theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ).

Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm./.

 

Mẫu TP-QTV-05
(Ban hành kèm theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP)

TÊN DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Kính gửi: …………………………………….

1. Tên gọi đầy đủ của doanh nghiệp:........................................................

Tên giao dịch:...............................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở:..........................................................................................

Điện thoại: ……………………… Fax:.......................................................

Email:............................................................................................................

Website:.........................................................................................................

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với các nội dung sau đây:

1. Tên doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (tên gọi ghi bằng chữ in hoa):.......................................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có):.................................................................................

Tên viết tắt (nếu có):.....................................................................................

Tên tiếng Anh (nếu có):................................................................................

 2. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản:

Họ và tên: ……………………….. Nam/Nữ:……… Ngày sinh: ……/…...

Chứng minh nhân dân số: …………………………. Ngày cấp:......./…../...

Nơi cấp:........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................

Chỗ ở hiện nay:.............................................................................................

........................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số: ………………… Ngày cấp …./…/……

3. Thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là Quản tài viên đối với công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản:

a) Họ và tên: ……………………….. Nam/Nữ: …… Ngày sinh: …./…./...

Chứng minh nhân dân số: ……………………… Ngày cấp:......./…../........

Nơi cấp:.....................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................

........................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.............................................................................................

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số: …………….… Ngày cấp …./…/..........

b) Họ và tên: ……………………….. Nam/Nữ: …… Ngày sinh: …./…./...

Chứng minh nhân dân số: ………………………. Ngày cấp:......./…../.......

Nơi cấp:.........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................

Chỗ ở hiện nay:.............................................................................................

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số: ………………… Ngày cấp:.../..../..

c) Họ và tên: …………………………. Nam/Nữ: …… Ngày sinh:.../.../....

Chứng minh nhân dân số: …………………Ngày cấp:......./…../...............

Nơi cấp:.........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................

........................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.............................................................................................

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số: ……… Ngày cấp …./…/.........

4. Danh sách những người hành nghề quản lý, thanh lý tài sản khác trong doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh (nếu có):

Stt

Họ tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
(ghi rõ số, ngày cấp)

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Phá sản.

Tôi/chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

 

6. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thay đổi về địa chỉ giao dịch trong hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.

+ Địa chỉ: Sở Tư pháp, số 183, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

+ Điện thoại: 0523.858611

+ Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tới cơ quan có thẩm quyền quy định.

Bước 3: Phòng Bổ trợ tư pháp tham mưu Sở Tư pháp thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Cách thức thực hiện: Cá nhân có yêu cầu gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Quản tài viên.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Lệ phí: Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

+ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định./.

 

7. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi có thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nơi doanh nghiệp đăng ký hành nghề.

+ Địa chỉ: Sở Tư pháp, số 183, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

+ Điện thoại: 0523.858611

+ Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.

Bước 3: Phòng Bổ trợ tư pháp tham mưu Sở Tư pháp thay đổi thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh tài sản.

- Cách thức thực hiện: Tổ chức có yêu cầu gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Trong trường hợp doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bổ sung Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ đăng ký hành nghề cho Quản tài viên được bổ sung bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

+ Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những Quản tài viên được bổ sung;

Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp yêu cầu doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nộp Phiếu lý lịch tư pháp của những Quản tài viên được bổ sung.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính các giấy tờ nêu trên để đối chiếu.

Trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp, khi có yêu cầu thì phải xuất trình bản chính giấy tờ các giấy tờ nêu trên để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thay đổi thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Lệ phí: Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

 + Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100