Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2851/2005/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2851/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 4, KHOẢN 6 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1695 NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN XÍ NGHIỆP MAY 1 CỦA CÔNG TY DỆT NAM ĐỊNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 1 DỆT NAM ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt – May Việt Nam (Công văn số 1389/CV-CPH ngày 30 tháng 8 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1695 ngày 09 tháng 05 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp May 1 của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần May 1 Dệt Nam Định như sau:

“4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 4.800.000.000 đồng (bốn tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là 4.800.000.000 đồng, tương ứng với 480.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 200.750 cổ phần, chiếm 41,82% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 249.250 cổ phần, chiếm 51,93% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 30.000 cổ phần, chiếm 6,25% vốn điều lệ.

“6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 400 lao động trong doanh nghiệp là 249.250 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt – May Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Dệt Nam Định, Giám đốc Xí nghiệp May 1 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May 1 Dệt Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Văn phòng Chính phủ,
Ban chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính
- Bộ Kế họach và Đầu tư
- Bộ LĐTB và Xã Hội
- Bộ Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Nam Định,
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Các đ/c Thứ trưởng
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Xuân Khu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2851/2005/QĐ-BCN sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định 1695 ngày 09/09/2005 phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp May 1 của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần May 1 Dệt Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.065

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!