Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2848/2005/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2848/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN TRUNG TÂM THIẾT KẾ ĐIỆN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 2345/QĐ-TCKT ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Trung tâm Thiết kế điện của Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam để cổ phần hóa;
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (Công văn số 464/CV-EVN-ĐMQLDN ngày 26 tháng 8 năm 2005), Phương án cổ phần hóa Trung tâm Thiết kế điện của Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 25 tháng 8 năm 2005;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Trung tâm Thiết kế điện của Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam) với nội dung chính như sau:

1. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội;

- Tên giao dịch quốc tế: HANOI POWER ENGINEERING CONSTRUCTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: HAPEC;

- Trụ sở chính: 42 phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán, thẩm định, giám sát thi công, lập hồ sơ mời thầu và quản lý dự án các công trình điện từ cấp điện áp 220kV trở xuống, các công trình viễn thông công cộng, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng;

- Khảo sát lập quy hoạch lưới điện cấp quận, huyện, tỉnh, thành phố;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện và viễn thông;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 2.700.000.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là 2.700.000.000 đồng, tương ứng với 270.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 54.000 cổ phần, chiếm 20,00% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 54.400 cổ phần, chiếm 20,15% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 161.600 cổ phần, chiếm 59,85% vốn điều lệ.

5. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.500 đồng/ cổ phần.

Cơ quan bán cổ phần: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 37 lao động trong doanh nghiệp là 54.400 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp.

7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa: 37 người;

- Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 37 người;

- Không có lao động dôi dư.

8. Chi phí cổ phần hóa: 200.000.000 đồng.

Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí cổ phần hóa thực tế cần thiết của Trung tâm Thiết kế điện và thực hiện quyết toán ưu đãi cho người lao động theo chế độ Nhà nước quy định.

Điều 2. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tiến hành bán cổ phần, quyết toán ưu đãi cho người lao động, chi phí cổ phần hóa, tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội và các công việc cần thiết để chuyển Trung tâm Thiết kế điện thành Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội có trách nhiệm điều hành, quản lý Trung tâm Thiết kế điện cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Thiết kế điện và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ LĐTB và XH,
- Bộ Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hà Nội,
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Xuân Khu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2848/2005/QĐ-BCN ngày 08/09/2005 phê duyệt phương án và chuyển Trung tâm Thiết kế điện của Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thành Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.149

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!