Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2813/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 29/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2813/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 29 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ, Quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 66/2004/QĐ-TTg ngày 20/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ, về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 366/TTr-KCN ngày 03/10/2008, về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./- 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG.
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số: 2813/QĐ-UBND ngày 29 /10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lâm Đồng (gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và chịu sự quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các Khu công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, hoạt động

1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lâm Đồng chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là UBND tỉnh); chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, Ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt trong công tác quản lý Khu công nghiệp.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp quản lý các hoạt động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc theo sự ủy quyền của các cơ quan chức năng.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy. Kinh phí hoạt động của Ban theo quy định của pháp luật do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn chung

1. Tham gia ý kiến với các Bộ, Ngành và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển Khu công nghiệp.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển Khu công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm và dài hạn về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu Khu công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

5. Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể

Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các Bộ, Ngành và UBND tỉnh, cụ thể:

1. Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Khu công nghiệp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

3. Cấp, cấp tại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại Khu công nghiệp; cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và.các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà.đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Khu công nghiệp sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương.

4. Điều chỉnh quy hoạch. chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của Khu công nghiệp; thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C; cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan.

5. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong Khu công nghiệp; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

6. Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá sản xuất và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong Khu công nghiệp.

7. Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong Khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan.

8. Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh trong Khu công nghiệp và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tính chất và quy mô tương ứng với đối tượng và phải lập đánh giá tác động môi trường; xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê chuẩn đánh giá tác động môi trường; giám sát kỹ thuật đối với công trình xử lý và bảo vệ môi trường; thực hiện thủ tục hủy phế liệu phế phẩm của doanh nghiệp Khu công nghiệp; thực hiện thủ tục công nhận cơ sở sản xuất, dịch vụ và sản phẩm thân thiện với môi trường.

9. Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại khu công nghiệp; quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền.

10. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành có liên quan và UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

11. Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp; đánh giá hiệu quả đầu tư trong Khu công nghiệp.

12. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

13. Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, Ngành có liên quan và UBND tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước; thu hút và sử dụng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái an toàn phòng cháy chữa cháy trong Khu công nghiệp.

14. Tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

15. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong Khu công nghiệp.

16. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí theo quy định đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển Khu công nghiệp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại Khu công nghiệp.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp gồm 01 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban; có bộ máy giúp việc.

Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm; Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

2. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp bao gồm:

a) Bộ máy giúp việc:

- Văn phòng.

- Phòng Quản lý Đầu tư và Lao động.

- Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Xuất nhập khẩu.

- Phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường.

- Thanh tra.

- Đại diện Ban Quản lý tại các Khu công nghiệp.

b) Các đơn vị sự nghiệp:

- Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn.

- Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội.

c) Các tổ chức khác tùy theo tình hình thực tế phát triển các Khu công nghiệp và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và quy định của pháp luật.

3. Các Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó Đại diện; Giám đốc, Phó Giám đốc Kế toán trưởng, các Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, cán bộ Thanh tra do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm và phân công bố trí.

Điều 6. Chế độ làm việc giữa Trưởng ban và Phó Trưởng ban Ban Quản lý

1. Trưởng ban có trách nhiệm lãnh đạo, điều hành, quản lý toàn diện các mặt hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của Khu công nghiệp.

2. Các Phó Trưởng ban giúp việc cho Trưởng ban, được thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và theo pháp luật quy định.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Trưởng ban do Trưởng ban phân công, công việc cụ thể của các Phó Trưởng ban thực hiện theo quyết định phân công Lãnh đạo, do Trưởng ban ký ban hành. Trưởng ban có trách nhiệm báo cáo việc phân công Lãnh đạo với UBND tỉnh bằng văn bản.

4. Trưởng ban ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Phòng chuyên môn, Đại diện, Thanh tra, Công ty trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Điều 7. Biên chế

Biên chế của Ban Quản lý các Khu công nghiệp gồm biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp và do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Chế độ làm việc

1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Trưởng ban quyết định các công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và theo ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về các mặt hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; chịu trách nhiệm trước các Bộ, Ngành liên quan về các vấn đề thuộc lĩnh vực công tác chuyên môn được ủy quyền.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện chế độ giao ban mỗi tuần một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần kế tiếp; xây dựng lịch làm việc hàng tuần.

3. Định kỳ 6 tháng một lần, Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp giao ban với các doanh nghiệp Khu công nghiệp, họp giao ban với các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp để trao đổi thông tin, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành, UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Quan hệ với các Bộ, Ngành Trung ương

1. Thực hiện theo ủy quyền của các Bộ, ngành trong việc quản lý chuyên ngành đối với các Khu công nghiệp.

2. Có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời phản ánh các khó khăn vướng mắc để các Bộ, ngành có hướng chỉ đạo, giải quyết.

Điều 10. Quan hệ với UBND tỉnh Lâm Đồng

Ban Quản lý các Khu công nghiệp chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh về các vấn đề quản lý Khu công nghiệp. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền trong việc xây dựng và quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp kịp thời báo cáo để UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết

Điều 11. Quan hệ với các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan của tỉnh

Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan của tỉnh trong quá trình giải quyết các vấn đề chuyên môn có liên quan.

Điều 12. Quan hệ với UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt có Khu công nghiệp Ban Quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt về các nội dung bồi thường giải tỏa, xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào Khu công nghiệp, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công, môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, dịch vụ Khu công nghiệp.

Điều 13. Quan hệ với các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ban Quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, thỏa thuận, định giá, các loại phí dịch vụ, kinh doanh cơ sở hạ tầng đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy hoạch thiết kế; xây dựng chương trình và cùng vận động đầu tư vào Khu công nghiệp; cùng bàn bạc giải quyết những vấn đề phát sinh trong Khu công nghiệp.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp có trách nhiệm báo cáo các nội dung liên quan đến xây dựng, kinh doanh, phát triển hạ tầng Khu công nghiệp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Điều 14. quan hệ với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Ban Quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm quản lý các hoạt động của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất hoạt động theo đúng quy định tại giấy chứng nhận đầu tư và điều lệ doanh nghiệp; cung cấp những thông tin cần thiết về chính sách, pháp luật mới ban hành, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện, đồng thời giám sát, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy định này.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do UBND tỉnh xem xét quyết định theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp sau khi thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan./-

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2813/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!