Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2808/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt danh sách doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thực hiện rút vốn thương hiệu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2808/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 13/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM THỰC HIỆN RÚT VỐN THƯƠNG HIỆU

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cQuyết định số 1224/QĐ-TTg ngày 26/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 680/VPCP-ĐMDN ngày 07/02/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc rút vốn góp bằng thương hiệu;

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại Công văn số 2438/CNT-ĐMDN ngày 11/9/2013 về việc xin phê duyệt danh sách các công ty thuộc Vinashin được rút vốn góp bằng thương hiệu theo hình thức giảm vốn điều lệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thực hiện rút vốn thương hiệu theo hình thức giảm vốn điều lệ (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp, thống nhất phương án xử lý, tổ chức Đại hội cổ đông để thông qua phương án rút vốn thương hiệu tại doanh nghiệp.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp sau khi giảm vốn điều lệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Phó TTg Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội
- TT Nguyễn Hồng Trường;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban CĐĐM & PTDN CP;
- Tập đoàn Vinashin;
- Lưu: VT, QLDN (V.Minh).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VINASHIN DỰ KIẾN RÚT VN THƯƠNG HIỆU THEO HÌNH THỨC GIẢM VN ĐIU LỆ CÔNG TY
(Kèm theo Quyết định số 2808/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải )

STT

Tên đơn vị

I

Nhóm 1: 51 Công ty có thể thực hiện rút vốn thương hiệu được ngay (Đây là những công ty có tình hình tài chính không phức tạp, không có vay nợ của Vinashin, Công ty tài chính TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy, không có tài sản lớn ...)

1

Công ty CP đầu tư và xây dựng Vinashin số 3

2

Công ty CP thiết kế kiến trúc và xây lắp Vinashin

3

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vinashin - Hà Thân

4

Công ty CP vận tải viễn dương Nam Triệu

5

Công ty CP thiết bị nâng Nam Triệu

6

Công ty CP xây dựng - đóng tàu Hạ Long Vinashin

7

Công ty CP cơ khí - kết cấu thép và xây dựng Vinashin

8

Công Ty Cổ phần Phát Triển Tư vấn Thiết Kế Soài Rạp

9

Công ty CP nội thất tàu thủy Nha Trang

10

Công ty CP điện chiếu sáng Đà Nẵng

11

Công ty CP xây dựng Vinashin Miền Trung

12

Công ty CP cơ điện Lao Bảo

13

Công ty CP tư vấn thiết kế Macshinco

14

Công ty CP đầu tư và xây dựng Bến Thủy

15

Công ty CP CNTT Tam Bạc

16

Công ty CP CNTT Hải Dương

17

Công ty CP CNTT Ngô Quyền

18

Công ty CP Công nghiệp Nông thủy sản Phú Yên

19

Công ty CP CNTT Sông Đào

20

Công ty CP nuôi trồng và chế biến thực phẩm Nam Triệu

21

Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới

22

Công ty CP Xây dựng Duyên Hải Vinashin

23

Công ty CP thương mại Vinashin Hạ Long

24

Công ty CP công nghệ điện Nam Triệu

25

Công ty CP CNTT và XD Nam Triệu

26

Công ty CP CNTT Nam Hà

27

Công ty CP CNTT Sông Lô

28

Công ty CP kinh doanh khai thác hạ tầng Vinashin-Hạ Long

29

Công ty CP kết cấu hạ tầng cơ sở Thành Long

30

Công ty CP vận tải-thương mại và XD Vinashin

31

Công ty CP đầu tư xây dựng và máy công nghiệp Vinashin

32

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinashin - Licogi

33

Công ty CP cơ điện thủy lực và XD Vinashin

34

Công ty CP CNTT An Đồng

35

Công ty CP xây dựng công trình Thành Long

36

Công ty CP cơ khí Thành Long

37

Công ty CP kết cấu thép và thiết bị nâng Thành Long

38

Công ty CP Thương mại và XD Vinashin

39

Công ty CP Kỹ thuật và Công nghệ tàu thủy

40

Công ty CP Sản xuất Vật liệu CNTT Hiệp Phước

41

Công ty CP Sản xuất Vật liệu CNTT Kim Tín

42

CÔNG TY CP KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG CNTT

43

Công ty CP đầu tư và xây dựng Nam Triệu

44

Công ty CP Đầu tư Tư vấn Xây dựng Hóa dầu Á Châu Vinashin

45

Công ty CP Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Đóng tàu

46

CÔNG TY LD THIT KẾ VÀ DV KỸ THUẬT TÀU THỦY VIỆT HÀN

47

CÔNG TY LD THIT KẾ TÀU THỦY VINAKITA

48

Công ty CP thương mại dịch vụ Tân Việt Hoàng

49

Công ty CP Thương mại xây dựng Vinaha

50

Công ty CP CNTT Hạ Long

51

Công ty CP Khí Công nghiệp Vinashin

II

Nhóm 2: 54 Công ty cần xem xét, phân tích tình hình tài chính, tài sản, lợi thế, công nợ, ... trước khi tiến hành rút vốn góp bằng thương hiệu

1

Công ty CP xây dựng Vinashin Cam Ranh

2

Công ty CP công trình giao thông Vinashin

3

Công ty CP công nghiệp vật liệu hàn Nam Triệu

4

Công ty CP cơ khí Quảng Ninh - Vinashin

5

Công ty CP CNTT và Xây dựng Hồng Bàng

6

Công ty CP Vận tải Sông biển Cần Thơ

7

Công ty CP CNTT Thái Bình

8

Công ty CP Đầu tư Vinashin - Hòa Bình

9

Công ty CP CNTT Và Vận tải Cần Thơ

10

Công ty CP dịch vụ CNTT Cam Ranh

11

Công ty CP Máy tính - Điều khiển - Truyền thông Vinashin

12

Công ty CP Hà Đức-Vinashin

13

Công ty CP Xây dựng Vinashin

14

Công ty CP VX tư vấn đầu tư và XD

15

Công ty CP đầu tư và nạo vét công trình thủy

16

Công ty CP Vinashin-Tư vấn đầu tư

17

Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Tây Nguyên

18

Công ty CP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng Vinashin

19

Công ty CP CNTT Shinec

20

Công ty CP Kỹ thuật tàu Công trình thủy Vinashin

21

Công ty CP CNTT và Thương Mại Hùng Vương

22

Công ty CP CNTT Trường Xuân

23

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Miền Trung Vinashin

24

Công ty CP Hoàng Long Vinashin

25

Công ty CP CNTT Bắc Giang

26

Công ty CP Sản xuất và Thương mại Kỹ thuật Sài Gòn Vinashin

27

Công ty CP CNTT Sông Chanh

28

Công ty CP Kỹ thuật Hàng Hải và Dầu Khí Viễn Đông

29

Công ty CP CNTT và Xe Máy Vinashin

30

Công ty CP Máy và Thiết bị Hàn cắt Quang Trung Vinashin

31

Công ty CP Khoáng Sản và Đầu tư Vinashin

32

Công ty CP Cầu kiện Bê tông và Xây lắp Vinashin

33

Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng Vinashin

34

Công ty CP Giao nhận Vận tải CNTT Vina

35

Công ty CP Cáp tàu thủy Vinashin

36

Công ty CP Đầu tư Vinashin Âu Việt

37

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Điện và Mỏ Vinashin

38

Công ty CP VTSI

39

Công ty CP An Khánh

40

Công ty CP CNTT Hoàng Anh

41

Công ty CP xây lắp công nghiệp Vinashin Hạ Long

42

Công ty CP nạo vét và xây dựng Vinashin

43

Công ty CP Vận tải và CNTT Bình Định

44

CÔNG TY TNHH NỘI THT THỦY SEJIN - VINASHIN

45

CÔNG TY TNHH SONGSAN-VINASHIN

46

Công ty CP Cơ khí chính xác Vinashin

47

Công ty CP Xây dựng Hoàng Nam - Vinashin

48

Công ty CP Kỹ thuật Điện Vinashin

49

Công ty CP CNTT Vũng Tàu

50

Công ty CP Thép Thăng Long Kansai

51

Công ty CP Thép Vân Thái - Vinashin

52

Công ty CP Đầu tư - Du lịch Quang Minh Vinashin

53

Công ty CP Công nghiệp nặng Cửu Long

54

Công ty CP Đầu tư Cửu Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2808/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt danh sách doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thực hiện rút vốn thương hiệu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.537
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180