Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 28/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 18/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN KHÁCH SẠN THANH LỊCH HẠ LONG THUỘC CÔNG TY DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG  

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam (Tờ trình số 597/TT-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2002), Phương án chuyển Khách sạn Thanh lịch Hạ Long thuộc Công ty Du lịch và Thương mại thành Công ty cổ phần và Biên bản thẩm định Phương án ngày 22 tháng 3 năm 2002 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Khách sạn Thanh lịch Hạ Long thuộc Công ty Du lịch và Thương mại (thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Than Việt Nam) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 2.721.000.000 đồng (hai tỷ bảy trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Khách sạn : 39 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Khách sạn : 10 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Khách sạn Thanh lịch Hạ Long thuộc Công ty Du lịch và Thương mại (Quyết định số 149/QĐ-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2002 của Tổng công ty Than Việt Nam về xác định giá trị Khách sạn Thanh lịch Hạ Long thuộc Công ty Du lịch và Thương mại) tại thời điểm ngày 31 tháng 10 năm 2001 để cổ phần hoá là: 5.389.546.328 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Khách sạn là: 1.711.955.628 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Khách sạn.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 28 lao động trong Khách sạn là 4.520 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 135.600.000 đồng. Trong đó, số cổ phần ưu đãi bán trả chậm cho 4 lao động nghèo là 730 cổ phần trị giá 51.100.000 đồng.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam, cho phép sử dụng một phần vốn Nhà nước của Khách sạn Thanh lịch Hạ Long để chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động. Công ty Du lịch và Thương mại làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng công ty Than Việt Nam xem xét, quyết định theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Chuyển Khách sạn Thanh lịch Hạ Long thuộc Công ty Du lịch và Thương mại thành công ty cổ phần:

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần Hạ Long;

- Tên giao dịch quốc tế: HALONG STOCK COMPANY, viết tắt là: HSC;

- Trụ sở đặt tại: 297 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần Hạ Long kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần):

- Kinh doanh khách sạn, căn hộ, văn phòng cho thuê;

- Kinh doanh du lịch lữ hành trong nước và quốc tế;

- Dịch vụ vận chuyển du lịch;

- Xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, hàng hoá;

- Làm đại lý và kinh doanh thương mại khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Hạ Long là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Than Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Khách sạn Thanh lịch Hạ Long thuộc Công ty Du lịch và Thương mại tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Du lịch và Thương mại có trách nhiệm điều hành công việc của Khách sạn Thanh lịch Hạ Long cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Hạ Long.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Du lịch và Thương mại và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Hạ Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Cục Tài chính doanh nghiệp,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc Nhà nước VN,
- UBND TP Hà Nội,
- Tcty Than Việt Nam ,
- Cty Du lịch và Thương mại,
- Khách sạn Thanh lịch Hạ Long,
- Cty cổ phần Hạ Long (4b);
- Các thành viên Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Xuân Thuý


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2002/QĐ-BCN ngày 18/06/2002 chuyển Khách sạn Thanh lịch Hạ Long thuộc Công ty Du lịch và Thương mại thành Công ty cổ phần Hạ Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.828

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!