Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 28/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 24/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Hợp tác xã;
Căn cứ thực tiễn hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn Hà nội;
Xét đề nghị của các ngành có liên quan sau khi có ý kiến tham gia của Sở Tư pháp Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về giải thể Hợp tác xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND TP
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c P. Chủ tịch UBND TP
- Văn phòng Chính phủ
- HĐTƯ các HTX Việt nam
- Ban Kinh tế Thành ủy, văn phòng Thành ủy
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể
- UBND các quận, huyện
- VPUB: CPVP, các tổ chuyên viên, tổng hợp
- Lưu VT (2b)

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Vượng

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 1998

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/1998/QĐ-UB ngày 24 tháng 8 năm 1998 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bản quy định này quy định về trình tự, thủ tục giải thể Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã (gọi tắt là HTX) thuộc các lĩnh vực trên địa bàn Hà nội.

Điều 2. Việc giải thể HTX được tiến hành theo 1 trong 2 phương thức sau:

1. Giải thể tự nguyện theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội xã viên (hoặc Đại hội đại biểu xã viên)

HTX xin giải thể có trách nhiệm thành lập Ban giải thể và mời đại diện của chính quyền cơ sở và đại diện của UBND có thẩm quyền tham gia.

2. Giải thể bắt buộc hoặc xóa tên theo quyết định hành chính của UBND có thẩm quyền.

Điều 3. UBND có thẩm quyền ra thông báo chấp thuận việc giải thể HTX hoặc quyết định giải thể HTX sau khi HTX đã giải quyết hết các khoản nợ và thành lý hết các hợp đồng của HTX với các đối tác có liên quan.

Điều 4. Trong bản quy đinh này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. "Nghị quyết hợp lệ của Đại hội xã viên" là bản Nghị quyết về việc giải thể HTX với số xã viên hoặc đại biểu xã viên tham dự Đại hội chiếm ít nhất 2/3 tổng số xã viên hoặc đại biểu xã viên và được ít nhất 3/4 tổng số xã viên hoặc đại biểu xã viên có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

2. "UBND có thẩm quyền" là UBND cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX, Liên hiệp Hợp tác xã.

3. "Tài sản của "là tài sản thuộc sở hữu của HTX được hình thành từ nguồn vốn hoạt động của HTX

4. "Bảng đánh giá giá trị hiện trạng tài sản của HTX " là văn bản quy đổi giá trị tài sản thành tiền Việt nam tại thời điểm làm đơn xin giải thể.

Chương 2:

THỦ TỤC XIN GIẢI THỂ

Điều 5. 1. HTX chỉ được làm đơn xin giải thể sau khi đã thanh toán các khoản nợ và thanh lý hết các hợp đồng của HTX với các đối tác có liên quan.

2. UBND có thẩm quyền không nhận hồ sơ xin giải thể khi HTX chưa nộp đủ các khoản thuế, thanh toán hết các khoản nợ và thanh lý hết các hợp đồng của HTX với các đơn vị khác.

Điều 6: Ban giải thể có trách nhiệm gửi hồ sơ xin giải thể tới UBND có thẩm quyền.

1. Đơn xin giải thể (theo mẫu)

2. Nghị quyết hợp lệ của Đại hội xã viên về việc giải thể HTX

3. Báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng trước khi HTX có đơn xin giải thể (theo mẫu)

4. Bản giải trình thanh toán công nợ (theo mẫu)

5. Báo cáo tổng kết năm tài chính (theo mẫu) của 2 năm cuối trước khi có đơn xin giải thể (nếu HTX hoạt động chưa tới 2 năm thì gửi báo cáo tổng kết tài chính của cả thời gian hoạt động) và các hồ sơ kế toán có liên quan.

6. Bảng đánh giá (theo mẫu) giá trị hiện trạng, phân loại tài sản của HTX (các trang phải có dấu giáp lai)

7. Danh sách xã viên HTX (trích ngang) tại thời điểm nộp hồ sơ xin giải thể (theo mẫu)

8. Phương án dự kiến phân chia tài sản cho xã viên sau khi được phép giải thể

9. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của HTX

Điều 7. UBND có thẩm quyền căn cứ vào các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của các Sở, ban, ngành để giải quyết các tài sản không được chia.

Điều 8.

1. Người nộp hồ sơ phải là chủ nhiệm HTX hoặc một thành viên của Ban quản trị HTX

2. Trong khi UBND có thẩm quyền thụ lý hồ sơ, HTX không được tiến hành bất cứ hoạt động kinh doanh hoặc phân chia tài sản nào (trừ trường hợp UBND có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản).

3. Khi nhận được thông báo đã nhận đủ hồ sơ của UBND có thẩm quyền, HTX phải đưa tin trên báo Hà nội mới và báo Nhân dân về việc xin giải thể HTX trong 03 số liên tiếp.

Nội đung đăng báo gồm:

a. Tên HTX, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại

b. Họ và tên chủ nhiệm HTX

c. Thời điểm thu lý hồ sơ xin giải thể.

d. Thời điểm HTX đã chấm dứt việc thanh toán các khoản nợ và thanh lý hết các hợp đồng.

Điều 9.

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ xin phép giải thể, UBND có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực của hồ sơ và thu hồi các tài sản không được chia trước khi ra thông báo chấp thuận giải thể.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HTX nhận được thông báo chấp thuận giải thể của UBND có thẩm quyền, HTX phải thanh toán các khoản chi phí cho việc giải thể và giải quyết các quyền lợi cho xã viên.

3. Trường hợp HTX không có khả năng thanh toán các khoản nợ thì UBND có thẩm quyền phải ra thông báo không chấp thuận việc xin giải thể để giải quyết theo Luật phá sản doanh nghiệp.

Chương 3:

GIẢI THỂ BẮT BUỘC

Điều 10.

1. Khi HTX lâm vào một trong các tình trạng sau:

a. Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà HTX không tiến hành hoạt động.

b. HTX ngừng hoạt động trong 12 tháng liền.

c. Trong thời hạn 6 tháng liền, HTX không đủ số lượng xã viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ mẫu của từng loại hình HTX

d. Trong thời hạn 18 tháng liền HTX không tổ chức được Đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng.

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. UBND có thẩm quyền phải gửi công văn yêu cầu HTX tiến hành các hoạt động khắc phục tình trạng trên hoặc làm thủ tục giải thể tự nguyện.

2. Trường hợp sau một tháng kể từ ngày nhận được công văn mà HTX không khắc phục được tình trạng trên hoặc không tiến hành giải thể tự nguyện, UBND có thẩm quyền tiến hành giải thể HTX theo thủ tục bắt buộc.

Điều 11.

1. Trước khi ra quyết định giải thể HTX, UBND có thẩm quyền phải ra quyết định thành lập Hội đồng giải thể, tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đồng thời báo quyết định này với HTX

2. Hội đồng giải thể gồm:

a. 01 Phó chủ tịch của UBND có thẩm quyền làm Chủ tịch Hội đồng

b. Trưởng phòng Kinh tế làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng giải thể

c. Đại diện các phòng chức năng có liên quan

3. Ban quản trị HTX hoặc đại diện tập thể xã viên (nếu Ban quản trị đã chấm dứt hoạt động) được mời tham gia nhưng không có quyền biểu quyết.

4. Khi cần thiết Hội đồng có thể mời đại diện các ngành của Thành phố (đại biểu được mời phải có trách nhiệm phải tham gia)

5. Hội đồng giải thể chấm dứt hoạt động khi HTX nhận được quyết định giải thể.

Điều 12:

1. Hội đồng giải thể có trách nhiệm lập phương án giải quyết tài sản, vốn, qũy của HTX theo quy định hiện hành của Nhà nước, UBND thành phố và lập hồ sơ theo quy định tại Điều 6 (trừ khoản 1,2)

2. Hội đồng giải thể phải thông báo việc giải thể HTX trên báo Hà nội mới và báo Nhân dân trong 03 số liên tiếp.

Nội dung đăng báo gồm:

a. Tên, địa chỉ trụ sở, điện thoại, fax của thường trực Hội đồng giải thể.

b. Tên, địa chỉ trụ sở của HTX bị buộc phải giải thể.

c. Thời gian thanh toán nợ và thanh lý các hợp đồng.

Điều 13. Ngay khi thực hiện xong những quy định tại Điều 12, Hội đồng giải thể phải gửi văn bản tới các đối tác có liên quan để yêu cầu thanh lý hợp đồng với HTX

Điều 14. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo lần thứ 3 trên báo Hà nội mới và báo Nhân dân, các đối tác còn vướng mắc tới gặp Hội đồng giải thể để giải quyết.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của đối tác, Hội đồng giải thể phải trả lời bằng văn bản cho đối tác.

Điều 15. Trong thời gian 180 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng giải thể phải thực hiện những việc sau đây:

1. Trường hợp HTX không có khả năng thanh toán các khoản nợ, Hội đồng giải thể phải báo cáo UBND có thẩm quyền đình chỉ việc tiến hành thủ tục giải thể bắt buộc để giải quyết theo Luật phá sản doanh nghiệp.

2. Trường hợp HTX không lâm vào tình trạng phá sản, Hội đồng giải thể có trách nhiệm.

a. Thu hồi lại các khoản nợ và tài sản của HTX cho thuê, mượn

b. Thanh toán các khoản nợ thuế, các khoản nợ đến hạn.

c. Trả các khoản nợ khác, thanh lý các hợp đồng mà HTX đã ký.

d. Trả vốn góp cho xã viên và giải quyết các quyền lợi khác có liên quan.

3. Sau khi thực hiện xong quy định tại khoản 2 Điều này, Hội đồng giải thể báo cáo với UBND có thẩm quyền.

Điều 16. Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng giải thể, UBND có thẩm quyền ra quyết định giải thể HTX (theo mẫu); thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các văn bản khác có liên quan.

Điều 17. Chi phí cho hoạt động của Hội đồng giải thể theo thủ tục bắt buộc lấy từ ngân sách địa phương.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Việc xử lý giải thể và xóa tên các HTX đã thành lập trước khi Luật HTX có hiệu lực thì giao Giám đốc các Sở quản lý chuyên ngành căn cứ vào quy định của pháp luật và tình hình thực tế để hướng dẫn UBND các quận, huyện làm thủ tục giải thể, xóa tên các HTX có trong danh sách.

Điều 19. Mọi khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định của UBND có thẩm quyền và hành vi vi phạm pháp luật của viên chức Nhà nước trong qúa trình giải thể HTX được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 20.

1. Giao cho Giám đốc các Sở, ban, ngành có văn bản hướng dẫn các thủ tục liên quan đến lĩnh vực quản lý của mình.

2. Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bản quy định này.

Điều 21. Trong qúa trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo để UBND Thành phố xem xét.

 Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND TP
- Đ/c Chủ tịch và các đ/c P. Chủ tịch UBND TP
- Văn phòng Chính phủ
- HĐTƯ các HTX Việt nam
- Ban Kinh tế Thành ủy, văn phòng Thành ủy
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể
- UBND các quận, huyện
- VPUB: CPVP, các tổ chuyên viên, tổng hợp
- Lưu VT (2b)

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Vượng

 :

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/1998/QĐ-UB ngày 24/08/1998 về giải thể Hợp tác xã do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.578

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!