Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 271/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 271/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

Số 271/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***********

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 012003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, ý kiến các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn  2003 đến 2005 (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện Phương án này theo các quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 – 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100%VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN ĐẾN NĂM 2005 GỒM 15 DOANH NGHIỆP:

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích gồm 11 doanh nghiệp:

Công ty Môi trường đô thị,

Công ty Quản lý đường bộ Thái Bình,

Công ty Quản lý công trình thuỷ lợi Nam,

Công ty Quản lý công trình thuỷ lợi Bắc,

Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Hưng Hà,

Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Vũ Thư,

Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Thái Thuỵ,

Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Đông Hưng,

Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tiền Hải,

Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Kiến Xương,

Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Quỳnh Phụ.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh gồm 04 doanh nghiệp:

Xí nghiệp In Thái Bình,

Công ty Cấp nước Thái Bình,

Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình,

Công ty Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thị xã.

II. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ:

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ gồm 13 doanh nghiệp:

a. Thực hiện năm 2003:

Công ty Xuất nhập khẩu thực phẩm,

Công ty Xuất khẩu Thái Bình,

Công ty Sách thiết bị trường học,

Công ty Bảo vệ thực vật,

Công ty Giống chăn nuôi.

b. Thực hiện năm 2004:

Công ty Giống cây trồng,

Công ty Gạch ốp lát Thái Bình,

Công ty Thương nghiệp tổng hợp,

Công ty Vật liệu xây dựng chất đốt,

Công ty Công trình giao thông 1,

Công ty Phát hành sách Thái Bình,

Công ty Bia Thái Bình,

Công ty Du lịch.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần gồm 24 doanh nghiệp:

a. Thực hiện năm 2003:

Công ty Tư vấn quy hoạch, khảo sát, thiết kế xây dựng Thái Bình,

Công ty Tư vấn giao thông Thái Bình,

Công ty Tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Thái Bình,

Công ty Sứ Thái Bình,

Công ty Thực phẩm nông sản,

Công ty Gia công xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp,

Công ty Xuất khẩu Minh Khai,

Công ty Công trình giao thông II,

Công ty Gạch Cầu Nai,

Xí nghiệp Sản xuất của thương binh và người tàn tật,

Công ty Sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản Thái Bình,

Xí nghiệp Cơ khí giao thông,

Xí nghiệp Dụng cụ thể dục thể thao,

Công ty Xây lắp I,

Công ty Xây lắp III,

Xí nghiệp Xây lắp Tiền Hải,

Công ty Chế biến hải sản Diêm Điền.

b. Thực hiện năm 2004:

Công ty Điện tử,

Công ty Gạch men sứ Long Hầu,

Công ty May xuất khẩu,

Công ty Hải sản,

Công ty Xây lắp II.

c. Thực hiện năm 2005: Công ty Chế biến và Kinh doanh lương thực Thái Đan.

3. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ cổ phần thấp nhất là 51% vốn điều lệ khi bán cổ phần lần đầu gồm 01 doanh nghiệp:

Công ty Đay Thái Bình - Thực hiện năm 2004:

III. THỰC HIỆN GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP GỒM 20 DOANH NGHIỆP -THỰC HIỆN NĂM 2003:

a. Thực hiện giải thể 10 doanh nghiệp:

Cửa hàng ăn uống Quang Trung,

Công ty Chế biến lương thực và Thức ăn gia súc,

Công ty Giống lúa Kiến Xương,

Đội Xây dựng giao thông Hưng Hà,

Trạm Giống lúa Hưng Hà,

Trạm Giống lúa Đông Hưng,

Trại Chăn nuôi Thái Thuỵ,

Trại Ong Hưng Hà,

Công ty Vận tải ôtô,

Công ty Truyền thanh thị xã.

b. Thực hiện phá sản 10 doanh nghiệp:

Công ty Vật tư nông nghiệp Quỳnh Phụ,

Công ty Xuất nhập khẩu Kiến Xương,

Công ty Xuất nhập khẩu Thắng Lợi,

Công ty Thương mại Hưng Hà,

Công ty Mỹ thuật vật tư văn hoá,

Công ty Vật tư nông nghiệp Thái Bình,

Trung tâm Bảo vệ thực vật Kiến Xương,

Xí nghiệp Xây lắp Hưng Hà,

Trạm Giống lúa Vũ Thư,

Xí nghiệp May thương binh Kiến Xương.

IV. THỰC HIỆN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP - THỰC HIỆN NĂM 2003:

Nhà máy nước Tiền Hải.

V. CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU, GỒM 2 DOANH NGHIỆP - THỰC HIỆN NĂM 2003:

Xí nghiệp May thương binh,

Ban Quản lý chợ Quỳnh Phụ.

VI. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIỮ 100% VỐN, SẼ SẮP XẾP SAU KHI CÓ CHÍNH SÁCH MỚI CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH:

Nông trường Cói Tiền Hải./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 271/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108