Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Hà Nội

Số hiệu: 27/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 16/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2019/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 12/6/2005;

Căn cứ Nghị định s40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Xét đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình s 6267/TTr-SCT ngày 04/12/2018, Ttrình số 1849/TTr-SCT ngày 19/4/2019, Tờ trình số 3204/TTr-SCT ngày 02/7/2019, Tờ trình số 4890/TTr-SCT ngày 10/10/2019; Báo cáo thẩm định số 346/STP-VBPQ ngày 12/11/2018 và Văn bản s1841/STP-VBPQ ngày 10/6/2019 của Sở Tư pháp Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2019 và thay thế Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính ph
;
- Các Bộ: Công Thương, Tư pháp;
- TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;.
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Các báo: HNM; KT&ĐT;
- VPUB: các PCVP, các phòng CV;
- Trung tâm THCB, Cổng GTĐT Thành phố;
- Lưu: VT, KT Vũ - Hương
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Chung

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phHà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, phương thức, nội dung phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn Thành phố.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong từng thời điểm, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động phối hợp hoạt động với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành giữa các cơ quan quản lý của Thành ph.

2. Việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đảm bảo tuân thủ quy đnh pháp luật và tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp.

3. Việc phối hợp tổ chức lực lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của từng cơ quan, đơn vị và phải do người đứng đu cơ quan, đơn vị có yêu cầu bằng văn bản.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phân công đầu mối theo dõi, giải quyết, đôn đốc, phối hợp xử lý các công việc liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thi cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; đề xuất các nội dung cần phối hợp; báo cáo kết quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trong trường họp công tác phối hợp bị vướng mắc, gián đoạn, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo với cơ quan cấp trên để chỉ đạo giải quyết theo quy định.

3. Định kỳ 6 tháng và 01 năm, các cơ quan được giao nhiệm vụ tại Quy chế này có trách nhiệm gửi báo cáo đến Sở Công Thương về tình hình quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố (Báo cáo 6 tháng nộp trước ngày 28 tháng 6, báo cáo năm nộp trước ngày 05 tháng 12 của năm báo cáo).

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành có trách nhiệm:

a) Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành thanh tra, kiểm tra.

b) Chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định hiện hành.

c) Báo cáo kết quả gửi về Sở Công Thương để tổng hợp.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tiếp nhận, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: Kết quả xác nhận, tiếp nhận hồ sơ hành chính liên quan; thông tin về dấu hiệu vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kết quả giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm (nếu có).

2. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn Thành ph.

3. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật. Khi cần thiết, tổ chức họp giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Công Thương, UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền.

2. Chủ trì cấp, thu hồi Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Giấy xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp; Giấy xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa bàn Thành phố của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

3. Chủ trì tiếp nhận hồ sơ thông báo, thay đổi, chấm dứt tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa bàn Thành phố của doanh nghiệp đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố theo quy định.

4. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn Thành phố; đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; chủ trì, phi hp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các biến tướng của hoạt động bán hàng đa cấp.

5. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Chủ trì, phi hợp các đơn vị liên quan thực hiện kim tra, thanh tra liên ngành (khi cần thiết), xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố.

6. Trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố cho các cơ quan liên quan theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Quy chế này như sau:

a) Công bố thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Sở kết quả cấp, thu hồi các Giấy xác nhận nêu tại khoản 2 Điều này.

b) Cung cấp thông tin tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo thẩm quyền.

c) Cung cấp thông tin khác liên quan đến các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Thành phố khi có đề nghị của các cơ quan liên quan.

d) Chuyển thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến cơ quan có chức năng, nhiệm vụ để tổ chức xác minh, điều tra, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

e) Công khai thông tin kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

7. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo gửi Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

8. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 6. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

1. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố; đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Giám sát, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn Thành phố theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, theo nội dung đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Hà Nội; giám sát, kiểm tra việc chm dứt hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Kiểm tra, kiểm soát phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của cá nhân, tchức trên địa bàn Thành phố.

4. Chủ trì kiểm tra, giám sát đối với các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức tại Hà Nội; xử lý vi phạm (nếu có) hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật; gửi kết quả kim tra, giám sát về Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

5. Thực hiện xác minh, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

6. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điu 3 Quy chế này v: Thông tin thu thập trong quá trình xác minh, giám sát; tiếp nhận phản ánh, đơn thư, kiến nghị về các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tình hình thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đối với các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp.

7. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an thành phố Hà Nội

1. Chủ động lập kế hoạch triển khai, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, thu thập thông tin về các phương thức, thủ đoạn kinh doanh đa cấp biến tướng, lừa đảo của các tổ chức, cá nhân và phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.

2. Chủ trì xây dựng, thực hiện các Chuyên đề về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thường xuyên giám sát, điều tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp pháp luật không cho phép (đối tượng kinh doanh không phải là hàng hóa hoặc hàng hóa không được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp), xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc xử lý hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp các đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn Thành phố.

4. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật; kịp thời xử lý đơn thư, nội dung phản ánh của cá nhân, tổ chức và do Sở Công Thương, cơ quan liên quan cung cấp về các du hiệu lừa đảo, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên địa bàn hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

5. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về kết quả công tác nắm tình hình, tiếp nhận, xử lý các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 8. Trách nhiệm của Cục Thuế thành phố Hà Nội

1. Chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố, các doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ thuế, xuất hóa đơn, chi trả hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại và các lợi ích kinh tế khác nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Quản lý Thuế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định pháp luật.

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cp.

4. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về: Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp; kết quả thanh tra, kiểm tra thuế đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố.

5. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, hướng dn các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý.

2. Là cơ quan chủ trì cấp xác nhận nội dung quảng cáo các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế tại hội nghị, hội thảo, sự kiện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố.

3. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các nội dung: Sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác, việc đáp ứng điu kiện kinh doanh, cht lượng sản phẩm bán hàng đa cấp và việc quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vc quản lý của ngành y tế; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiu thực phm, mỹ phẩm tại địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.

4. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

5. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về: Tình hình cấp xác nhận quảng cáo các sản phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn Thành phố; kết quả kiểm tra, giám sát đối với các hội nghị, hội thảo, sự kiện về bán hàng đa cấp giới thiệu các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế và các nội dung khác theo quy định.

6. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Là cơ quan chủ trì tham mưu UBND Thành phố hoặc quyết định việc cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.

4. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

5. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về: Thông tin về kết quả tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn Thành phố; tình hình thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở của Thành phố triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

4. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

4. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn Thành phố thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

4. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền của đơn vị được pháp luật quy định.

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

4. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

1. Phối hợp Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

4. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 16. Trách nhiệm của Thanh tra Thành phố

Hướng dẫn, kiểm tra kế hoạch thanh tra của các cơ quan chức năng để tránh chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra trong cùng thời gian theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

1. Phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, giao dịch của các tổ chức, cá nhân liên quan, việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

3. Phối hợp đơn vị liên quan phong tỏa tài khoản, kịp thời ngăn chặn tổ chức, cá nhân liên quan tu tán tài sản, tạo thuận lợi cho công tác điu tra, xử lý và thu hồi tài sản phạm tội trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định pháp luật.

4. Phối hợp Công an thành phố Hà Nội và đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền liên quan đến kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tin tệ, ngân hàng.

5. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

6. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

7. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

1. Thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

2. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân về pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; nắm bắt, phản ánh kịp thời về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

3. Thực hiện phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

4. Chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn quản lý theo quy định pháp luật.

5. Phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn quản lý.

6. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về: Tình hình nắm bắt, tiếp nhận phản ánh, đơn thư, kiến nghị về các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn quản lý; tình hình kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đối với các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp.

7. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn Thành phố trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 20. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh kịp thời gửi Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết và trình UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.767

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!