Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 27/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Phước Chính
Ngày ban hành: 11/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2010 BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 163/2005/QĐ-UBND NGÀY 9/11/2005 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 163/2005/QĐ-UBND ngày 9/11/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng, như sau:

1. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Hỗ trợ chi phí tư vấn cho doanh nghiệp về thiết kế và đổi mới công nghệ, mua hoặc cải tiến thiết bị, tư vấn nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, tư vấn xử lý môi trường, tư vấn tiết kiệm nguyên - nhiên - vật liệu, sử dụng nguyên liệu nội địa thay thế hàng nhập ngoại. Mức hỗ trợ cho mỗi hợp đồng tư vấn là 30% giá trị hợp đồng, nhưng tổng kinh phí hỗ trợ cho 01 doanh nghiệp không quá 30 triệu đồng/năm”.

2. Khoản 4 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ 4. Hỗ trợ 30% kinh phí thực hiện các đề tài dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực.”

3. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công nhân từ bậc 4 trở lên phục vụ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực. Mức hỗ trợ căn cứ vào hợp đồng đào tạo đã ký kết nhưng không quá 500.000 đồng/ người/tháng tùy theo ngành nghề với thời gian đào tạo được hỗ trợ không quá 6 tháng .”

4. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Hỗ trợ chi phí cho các doanh nghiệp xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn như: ISO 9000, HACCP, SA 8000, GMP, ISO 14000…Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí nhưng không quá 35 (ba mươi lăm) triệu đồng/ hệ thống.

Trường hợp chuyển đổi phiên bản mới thì được hỗ trợ 30% kinh phí chuyển đổi, nhưng mức hỗ trợ không quá 20 (hai mươi) triệu đồng/hệ thống.”

Điều 2. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 Điều 4; khoản 1, khoản 2 Điều 9 Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 163/2005/QĐ-UBND.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học – Công nghệ, Thương mại, Lao động Thương binh và xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2007/QĐ-UBND ngày 11/05/2007 sửa đổi Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 tại Quyết định 163/2005/QĐ-UBND do Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.824

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!