Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 27/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2004/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 26 tháng 04 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 108/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số: 184/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Thông báo số: 216-TB/TU ngày 02/3/2004 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm trưởng Ban chỉ đạo khu kịnh tế mở Chu Lai và Thông báo số: 116/TB-UB ngày /07/4/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;

Trong khi chờ uỷ quyền đầy đủ của các Bộ, ngành Trung ương, theo đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai tại Tờ trình số: 61/TTr-KTM ngày 02/4/2004 và Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Công văn số: 101/CV-KH ngày 22/4/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trực tiếp thực hiện các nội dung công việc liên quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các ngành thuộc tỉnh quyết định theo các quy định của nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế mở, cụ thể như sau: (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về xử lý, quyết định các nội dung công việc được uỷ quyền và giao nhiệm vụ theo phụ lục kèm theo tại điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Công nghiệp, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Thương mại, Lao động - Thưeơng binh & Xã hội và thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Văn phòng Chính phủ.
- Bộ kế hoạch & Đầu tư.
- Bộ Xây dựng.
- Bộ Tài chính.
- TVTU, TTHĐND,UBND tỉnh.
- CPVP tỉnh.
- Văn phòng Tỉnh uỷ.
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
- Toà án nhân dân tỉnh.
- Lưu VT-KTTH-KTN-VX-TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC:

CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC UỶ QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI THỰC HIỆN.
(Kèm theo Quyết định số: 27/2004/QĐ-UB ngày 26/4/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

A

CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH NAY UỶ QUYỀN CHO BQL THỰC HIỆN

I

VỀ CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ

1

Cấp Giấy phép đầu tư

2

Cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

3

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài

II

VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ ĐẤT ĐAI

1

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đồ án qui hoạch

2

Quyết định chọn thầu tư vấn lập qui hoạch và báo cáo nghiên cứu khả thi

3

Phê duyệt qui hoạch

4

Cấp Giấy phép xây dựng (*)

5

Phê duyệt dự án đầu tư (*)

6

Phê duyệt thiết kế và tổng dự toán công trình (*)

7

Phê duyệt kết quả đấu thầu và hồ sơ mời thầu xây lắp (*)

8

Phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng (*)

9

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trong Khu kinh tế mở Chu Lai (*)

10

Miễn, giảm tiền giao đất, cho thuê đất cho các dự án (*)

11

Thu hồi và giao đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (*)

B

CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHO BQL TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I

VỀ CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

6

Thẩm định và đề nghị xét thưởng thành tích xuất khẩu

II

VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ ĐẤT ĐAI

1

Thẩm định qui hoạch

2

Thẩm định thiết kế và tổng dự toán công trình (*)

3

Thẩm định các phương án bồi thườngthiệt hại, giải phóng mặt bằng (*)

4

Hợp đồng thuê đất (*)

Ghi chú :

1/ Phạm vi áp dụng: trong khu vực kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số: 43/2004/QĐ-TTg ngày 23/3/2004.

2/ Đối tượng áp dụng: Đối với những công việc có dấu (*), áp dụng chỉ thực hiện đối với các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư và các dự án hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai. Riêng đối với các dự án do các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn và các ngành làm chủ đầu tư thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước./..

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2004/QĐ-UB ngày 26/04/2004 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.970

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!