Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 268/2004/QĐ-UB về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2004 cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 268/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 08/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 268/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
- Căn cứ Công văn số 15/CP-KCN ngày 14 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm chế độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ;
- Căn cứ Quyết định số 100/2000/QĐ-TTG ngày 17 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu công nghiệp cấp tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
- Căn cứ Quyết định số 138/2001/QĐ-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tạm thời về chế độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ;
- Xét Tờ trình số 8132/TC-HCSN ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Sở Tài chính về phê duyệt dự toán năm 2004 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh dự toán thu, chi ngân sách năm 2004 như sau :

1. Dự toán thu : 7.125.000.000 đồng ;

2. Dự toán chi : 4.668.800.000 đồng, trong đó :

a) Dự toán kinh phí hoạt động : 4.378.000.000 đồng, gồm :

+ Chi thường xuyên : 2.855.000.000 đồng ;

+ Phụ cấp ưu đãi : 1.114.000.000 đồng ;

+ Chi đoàn ra đoàn vào : 409.000.000 đồng ;

b) Chi mua sắm tài sản và : 290.800.000 đồng.

trang thiết bị phục vụ công tác

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2004 nêu trên, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Kể từ năm 2005, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm xây dựng và trình sớm để được phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách ngay từ đầu năm.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 268/2004/QĐ-UB về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2004 cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.410
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.86.231