Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 266/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 266/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với những nội dung chính sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam (VSC) là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Thép miền Nam, Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp và các chi nhánh. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Thép Việt Nam trước đây.

Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty mẹ bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

2. Các công ty con gồm:

a) Các công ty mà Công ty mẹ giữ cổ phần, vốn góp chi phối:

- Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội;

- Công ty cổ phần Kim khí miền Trung;

- Công ty cổ phần Kim khí thành phố Hồ Chí Minh;

- Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái;

- Công ty liên doanh Vật liệu chịu lửa Nam Ưng;

- Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng;

- Công ty cổ phần Thép Tân Thuận;

- Công ty cổ phần Bóng đá thép miền Nam - cảng Sài Gòn.

b) Các công ty thực hiện cổ phần hoá năm 2007 - 2008, Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối:

- Công ty Gang thép Thái Nguyên;

- Công ty Luyện cán thép Nhà Bè;

- Công ty Luyện cán thép Thủ Đức;

- Công ty Luyện cán thép Biên Hoà.

3. Các công ty cổ phần, công ty liên doanh có cổ phần hoặc vốn góp của Công ty mẹ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Cơ điện luyện kim Thái nguyên;

- Công ty cổ phần Trúc Thôn;

- Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng miền Nam;

- Công ty Thép VSC - POSCO ( VPS);

- Công ty liên doanh Sản xuất thép Vinausteel (VINAUSTEEL);

- Công ty Thép VinaKyoei (VINAKYOEI);

- Công ty TNHH NatsteelVina (NATSTEELVINA);

- Công ty Ống thép Việt Nam (VINAPIPE);

- Công ty liên doanh Trung tâm thương mại quốc tế (IBC);

- Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải;

- Công ty TNHH Posvina;

- Công ty liên doanh NippoVina;

- Công ty Tôn Phương Nam;

- Công ty Sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal;

- Công ty Gia công và Dịch vụ thép Sài Gòn;

- Công ty Thép Tây Đô;

- Công ty TNHH Cơ khí Việt - Nhật;

- Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO;

- Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung;

- Công ty cổ phần Cơ khí luyện kim.

4. Mối quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

5. Việc bổ sung các công ty thành viên thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp:

- Chỉ đạo và theo dõi thực hiện Quyết định này;

- Quyết định chuyển các công ty nói tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định này thành công ty cổ phần theo quy định hiện hành;

- Chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam trước tháng 7 năm 2009.

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP : BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ,
 Người phát ngôn của Thủ tướng CP,
 các Vụ: TH, CN, KTTH, Công báo ;
- Lưu : Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh HùngTHE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 266/2006/QD-TTg

Hanoi, November 23, 2006

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON TRANSFORMING VIETNAM STEEL CORPORATION INTO ONE OPERATING AFTER THE PARENT - SUBSIDIARY COMPANY MODEL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;
Pursuant to the Law on State Enterprises dated November 26, 2003;
Pursuant to the Law on Enterprises dated November 29, 2005;
Pursuant to Decree No. 153/2004/ND-CP dated August 9, 2004 of the Government on the organization and management of the State corporations and the transformation of the State corporations and independent State companies into ones operating after the parent - subsidiary company model;
At the proposal of the Management Board of Vietnam Steel Corporation,

DECIDES:

Article 1.

To approve the Scheme on transforming Vietnam Steel Corporation into one operating after the parent - subsidiary company model as follows:

1. The parent company - Vietnam Steel Corporation (VSC) shall be a State-owned company with its legal status and owned seal, the Charter on organization and operation; be allowed to open its account in Vietnamese Dong and in foreign currencies at the State Treasury, domestic and foreign banks according to the provisions of law; directly do business and production activities and invest capital in other companies; have responsibility to conserve and develop the State-owned capital at the parent company and capital invested in other companies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The execution and management apparatuses of the parent company include: the Management Board, the Control Board, the General Director, the deputy general directors, the chief accountant and assisting apparatuses.

2. Subsidiary companies include:

a) Companies, where the parent company holds dominant shares and capital:

- Hanoi Metal Joint Stock Company;

- Central Vietnam Metal Joint Stock Company;

- Ho Chi Minh City Metal Joint Stock Company;

- Bac Thai Metal Joint Stock Company;

- Southern Eagle Refractory Joint Venture Company;

- Da Nang Steel Joint Stock Company;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Southern Steel – Sai Gon Port Football Joint Stock Company.

b) Companies, which shall be equitized in 2007-2008 and have dominant shares held by the parent company:

- Thai Nguyen Steel and Iron Company;

- Nha Be Steel Rolling and Refining Company;

- Thu Duc Steel Rolling and Refining Company;

- Bien Hoa Steel Rolling and Refining Company;

3. Joint stock and joint venture companies, where the parent company contributes under 50% of the charter capital:

- Thai Nguyen Metallurgical and Electro-mechanical Joint Stock Company;

- Truc Thon Joint Stock Company;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Southern Construction and Investment Joint Stock Company;

- VSC – POSCO Steel Company (VPS);

- Vinausteel Steel Producing Joint Venture (VINAUSTEEL);

- Vinakyoei Steel Company (VINAKYOEI);

- NatsteelVina Limited Company (NATSTEELVINA);

- Vietnam Steel Pipe Company (VINAPIPE);

- The International Trade Center Joint Venture Company (IBC);

- Thi Vai International Port Limited Company;

- NippoVina Joint Venture Company;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Vingal Industrial Plating Products Producing Company;

- Sai Gon Steel Services and Processing Company;

- Tay Do Steel Company;

- Vina-Japan Engineering Limited Company;

- PJICO Insurance Joint Stock Company;

- Vietnam-China Mineral and Metallurgical Limited Company;

- The Mechanical Engineering and Metallurgical Joint Stock Company.

4. The relations between the parent company with the state owner and the subsidiary and associated companies shall comply with the provisions of law and the Charter on organization and operation of the parent company.

5. The supplementation of the member companies shall comply with the provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Organization of implementation

1. The Minister of Industry shall:

- Direct and monitor the implementation of this Decision.

- Decide on transformation of companies specified in Item b, Clause 2, Article 1 of this Decision into joint stock companies in accordance with current stipulations.

- Direct Vietnam Steel Corporation to equitize the parent company – Vietnam Steel Corporation before July of 2009.

2. The Management Board of Vietnam Steel Corporation shall organize the implementation of this Decision according to current stipulations.

Article 3.

This Decision takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

The ministers of Industry, Finance, Planning and Investment, Home Affairs, Labor, War Invalids and Social Affairs, the Governor of the State Bank of Vietnam, the heads of the concerned agencies and the Management Board of the Vietnam Steel Corporation shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Sinh Hung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 266/2006/QĐ-TTg ngày 23/11/2006 phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.411

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!