Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2643/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 10/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2643/2005/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 10 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

UỶ QUYỀN, GIAO NHIỆM VỤ CHO BQL KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

- Căn cứ Quyết định số 130/2005/QĐ- TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban quản lý Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

- Căn cứ Thông báo số 84/TB-UB ngày 13/9/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị;

- Xét đề nghị của Trưởng BQL Khu Thương mại Lao Bảo tại Tờ trình số 253/BQL - KH 23/9/2005 và các ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo trực tiếp thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các ngành thuộc tỉnh quyết định theo các qui định của Nhà nước trên địa bàn Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

2. Cấp, thu hồi, điều chỉnh Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đối với các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của các Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã kinh doanh những ngành nghề quy định tại khoản 1 điều 13 Nghị định 16/CP ngày 21/12/1997 của Chính phủ

3. Cấp, thu hồi, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

4. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

5. Cấp giấy phép xây dựng, chứng chỉ quy hoạch cho các công trình xây dựng trong các Khu quy hoạch tập trung thuộc Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

6.Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài, tiếp nhận đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể.

Điều 2. Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo chịu trách nhiệm trước Pháp luật và UBND tỉnh về xử lý, quyết định các nội dung công việc được ủy quyền và giao nhiệm vụ theo quy định tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thương mại & Du lịch, Lao động - Thương binh - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Công nghiệp, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Trưởng BQL Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 - Văn phòng Chính phủ
- Các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng, LĐ-TB&XH
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp
- TT/ Tỉnh ủy, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Chánh, PVP, CV
- Lưu: VT,TM

TM/ UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2643/2005/QĐ-UBND ngày 10/10/2005 ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo thực hiện công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.871

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198