Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 263/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giấy in và Bao bì Liksin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 263/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 263/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GIẤY IN VÀ BAO BÌ LIKSIN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Theo đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của các Bộ : Văn hoá - Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giấy in và Bao bì Liksin thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, với những nội dung như sau :

1. Mục tiêu : thí điểm đổi mới tổ chức quản lý, chuyển từ liên kết hành chính giữa Công ty Liksin với các doanh nghiệp có liên quan sang cơ chế đầu tư tài chính, tạo ra sự liên kết chặt chẽ, xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm về vốn và lợi ích kinh tế giữa các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, cung cấp tốt hơn các dịch vụ thông tin, tiếp thị, tiêu thụ, cung ứng, nghiên cứu, đào tạo cho các đơn vị tham gia liên kết, tạo điều kiện tăng cường năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Nội dung chính của Đề án :

a) Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giấy in và bao bì Liksin chuyển sang hoạt động theo mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con với các nội dung như sau :

- Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước : Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giấy in và Bao bì Liksin, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và có vốn đầu tư ở các Công ty khác, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các Công ty khác.

- Công ty con là các doanh nghiệp nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên được thành lập mới hoặc chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, bao gồm :

+ Công ty TNHH một thành viên :

Công ty TNHH bao bì Liksin Phương Bắc.

+ Công ty cổ phần :

* Công ty cổ phần In tổng hợp,

* Công ty cổ phần In nhãn hàng.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên :

* Công ty TNHH bao bì Carton,

* Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật thương mại bao bì Bắc Nam Trung.

Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con.

+ Ngoài ra Công ty mẹ có vốn đầu tư vào các Công ty sau :

* Công ty TNHH Phát Tài,

* Công ty cổ phần Mực in và Hoá chất Sài Gòn,

* Công ty cổ phần Giấy Xuân Đức,

* Công ty cổ phần Giấy Linh Xuân,

* Công ty cổ phần Mai Lan,

* Công ty cổ phần Giấy Vĩnh Huê,

* Công ty cổ phần Văn hoá tổng hợp Tân Bình,

* Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh vật phẩm văn hoá Phương Nam,

* Công ty cổ phần Cao su Sài Gòn - Kymdan,

* Công ty cổ phần Nhựa Đông Phương,

* Công ty cổ phần Nhựa 4,

* Công ty cổ phần Sản xuất dịch vụ thương mại Đay Sài Gòn,

* Công ty cổ phần Mỹ nghệ tổng hợp xuất khẩu,

* Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết,

* Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông á,

* Công ty Liên doanh TNHH Hoa Việt.

b) Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các Công ty con, Công ty liên kết; tên cơ quan được giao làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty mẹ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

c) Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giấy in và Bao bì Liksin.

Điều 2.

1. Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh :

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc :

- Quy định nguyên tắc xử lý vốn, tài sản, tài chính và lao động khi chuyển đổi Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giấy in và Bao bì Liksin sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Tổ chức theo dõi tình hình hoạt động của mô hình này, chú ý đến các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thí điểm để kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Quyết định thành lập Công ty mẹ, Công ty con nói tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này theo quy định hiện hành.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính thí điểm của Công ty mẹ trên cơ sở đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển DN,
- VPCP : BTCN, các PCN : Nguyễn Minh Thông,
Nguyễn Công Sự,
các Vụ : TH, KTTH,
- Công báo,
- Lưu: ĐMDN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 263/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giấy in và Bao bì Liksin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.142

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142