Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2565/QĐ-CTUBND năm 2009 ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2565/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 06/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2565/QĐ-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội và Ban Quản lý các khu công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế;

Xét đề nghị của Liên ngành tại Biên bản họp ngày 09/9/2009 và đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 476/TTr-BQL ngày 11/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền và phân công Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, công việc có liên quan; cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế được tổ chức thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Ký hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C đầu tư trong Khu kinh tế Nhơn Hội; tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư.

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 (đối với trường hợp không lập 1/2000) các khu chức năng trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp được UBND tỉnh giao quản lý trên cơ sở các khu chức năng nêu trên đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết. Việc phê duyệt điều chỉnh không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch đã phê duyệt.

- Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư xây dựng vào các khu chức năng thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp được UBND tỉnh giao quản lý trên cơ sở bảo đảm phù hợp theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp được UBND tỉnh giao quản lý theo quy định phải có giấy phép xây dựng, trừ các công trình quy định tại Khoản 2, 3 Điều 4 Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp được UBND tỉnh giao quản lý.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp được UBND tỉnh giao quản lý mà các dự án đó không thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phân công và giao nhiệm vụ Ban Quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

a. Cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế trong Khu kinh tế Nhơn Hội theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

b. Kiểm tra, xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường của các nhà đầu tư đối với các dự án không thuộc diện phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp được UBND tỉnh giao quản lý.

c. Làm đầu mối tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ và chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định, phê duyệt các nội dung công việc sau:

- Chủ trương đầu tư các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư.

- Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 hoặc 1/500 (đối với trường hợp không lập 1/2000) các khu chức năng của Khu kinh tế Nhơn Hội.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án nằm ngoài Khu kinh tế Nhơn Hội với mục đích phục vụ cho Khu kinh tế Nhơn Hội do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư.

- Giấy phép khai thác tài nguyên nước và tận thu khoáng sản trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp, một số cụm công nghiệp và các mỏ đất ngoài Khu kinh tế Nhơn Hội, khu công nghiệp được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý cụ thể.

d. Đối với việc khai thác đất, cát trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp được UBND tỉnh giao quản lý để phục vụ san lấp công trình, giao Ban Quản lý Khu kinh tế căn cứ hiện trạng và quy hoạch chi tiết được duyệt của các khu nêu trên để tiến hành cấp địa điểm khai thác đất, cát cho các nhà đầu tư để phục vụ san lấp mặt bằng công trình mà không thông qua thủ tục cấp phép khai thác.

đ. Tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí đối với các nội dung công việc được ủy quyền, phân công và giao nhiệm vụ quản lý theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm bố trí cán bộ giúp việc có năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện tham mưu, thẩm định nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc được giao nêu trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ công việc đã được ủy quyền và phân công theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này thay thế các Quyết định số 643/QĐ-CTUBND ngày 22/3/2009, số 1088/QĐ-CTUBND ngày 14/5/2007 và số 1219/QĐ-CTUBND ngày 25/5/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2565/QĐ-CTUBND năm 2009 ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113