Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2561/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 11/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2561/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 80/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo lãnh phát hành và đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa ;
Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-UB ngày 03/6/2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế thành phố thành Công ty Cổ phần Trang thiết bị kỹ thuật Y tế thành phố ;
Xét Tờ trình số 194/ĐMDN ngày 27/6/2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài đối với Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế thành phố, gồm các ông – bà sau đây :

1. Chủ tịch Hội đồng đấu giá :

- Ông Phan Thanh Long, Giám đốc Chi nhánh Công ty Chứng khoán công thương Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

2- Các thành viên khác :

- Bà Nguyễn Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

- Ông Lê Văn Ngọc, Cán bộ chuyên quản Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố ;

- Ông Đỗ Trung Nguyên, Chuyên viên Sở Y tế thành phố ;

- Bà Nguyễn Thị Phụng, Phó Giám đốc Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài tại Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế thành phố như sau :

1- Ban hành quy chế đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2- Kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần theo đúng quy chế đã ban hành.

3- Quyết định công bố giá khởi điểm.

4- Giám sát và quản lý việc phát hành phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần.

5- Lập biên bản và công bố kết quả đấu giá.

6- Tuyên bố cuộc đấu giá không thành (nếu xảy ra).

7- Báo cáo tình hình và kết quả bán đấu giá, gởi về ủy ban nhân dân thành phố và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Y tế thành phố, Giám đốc Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế và các Ông Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ đổi mới và phát triển doanh nghiệp TW
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực ủy ban nhân dân TP
- Thường trực BĐM quản lý doanh nghiệp TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2561/2003/QĐ-UB ngày 11/07/2003 thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Trang thiết bị kỹ thuật Y tế thành phố do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222