Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 252-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 29/04/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 252-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1995

  

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Nhằm thực hiện Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổng công ty Cao su Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, lưu thông, sự nghiệp về cao su thuộc Trung ương và địa phương.

Tổng công ty Cao su Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là tổng công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh, có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo Luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vị số vốn do Tổng công ty quản lý; có tài sản, có các quỹ tập trung, có con dấu; được mở tài khoản Ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty.

Tổng công ty Cao su Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là:

GENNERAL RUBBER CORPORATION, viết tắt là GERUCO.

Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổng công ty có nhiệm vụ chính sau đây:

1- Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh cao su theo quy hoạch và kế hoạch phát triển cao su của Nhà nước, bao gồm: Xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư; cung ứng vật tư, thiết bị; trồng trọt, chế biến; tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu, liên doanh với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài phù hợp với pháp luật và chính sách của Nhà nước.

2- Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; nhận và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và những nhiệm vụ khác được giao.

3- Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân trong Tổng công ty.

Điều 3.

1/ Cơ cấu tổ chức Tổng công ty gồm có:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc;

- Các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

2/ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổng công ty do Chính phủ ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và các thành viện khác của Hội đồng quản trị.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Tổng công ty do Hội đồng quản trị trình trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.

Điều 5.

1/ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm có trách nhiệm xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, lưu thông và sự nghiệp về cao su thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, và ở các ngành, địa phương khác để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2/ Hội đồng quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cao su Việt Nam để trình Chính phủ ban hành.

3/ Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 252-TTg

Hanoi, April 29, 1995

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE VIETNAM GENERAL RUBBER CORPORATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In implementation of Decision No.91-TTg on the 7th of March 1994 of the Prime Minister on the trial establishment of business corporations;
At the proposal of the Minister of Agriculture and Food Industry,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Vietnam General Rubber Corporation on the basis of re-arrangement of the State-run production, distribution and administration units under the Central Government and the local administrations.

The Vietnam General Rubber Corporation (hereunder referred to as the Corporation) is a State-owned business; has the legal person status; has civil rights and obligations as prescribed by law, takes responsibility for all business activities conducted within the amount of capital managed by the Corporation; has its seal, assets, and centralized funds; is allowed to open its accounts at domestic and foreign banks in compliance with State regulations, is organized and operates in accordance with the Statute of the Corporation.

The international transaction name of the Vietnam General Rubber Corporation is GENERAL RUBBER CORPORATION, or GERUCO in abbreviation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- The Corporation has the following main tasks:

1. To carry out business in rubber in accordance with the State overall planning and plans for development of the rubber industry, including: development planning, investment, generation of sources of investment capital, supply of materials and equipment; planting, processing; product consumption, import and export; and to enter into joint venture and cooperation with domestic and foreign economic organizations in accordance with State laws and policies.

2. To receive and efficiently use, preserve and develop the State-allocated capital, including part of the capital invested in other businesses; receive and efficiently use natural resources, land, and other resources allocated by the State to carry out assigned business and other tasks.

3. To organize and manage activities in research and application of scientific and technological advances, and in training and fostering of cadres and workers in the Corporation.

Article 3.-

1. The organizational structure of the Corporation consists of:

- The Managing Board, the Supervisory Commission;

- The General Director and the assisting apparatus;

- The member units of the Corporation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- The Minister of Agriculture and Food Industry, after consultation with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, shall submit to the Prime Minister for decision the appointment of the President of the Managing Board, the General Director of the Corporation, and other members of the Managing Board of the Corporation.

The Minister of Agriculture and Food Industry shall decide the appointment of the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation proposed by the Managing Board at the suggestion of the General Director of the Corporation.

Article 5.-

1. The Minister of Agriculture and Food Industry is responsible for elaborating a plan for re-arrangement of the rubber production, distribution, administration units under the Ministry of Agriculture and Food Industry, and in other branches and localities, and submit it to the Prime Minister for decision.

2. The Managing Board is responsible for drafting the Statute of organization and operation of the Vietnam General Rubber Corporation and submitting it to the Government for promulgation.

3. The Minister of Finance shall preside over and cooperate with the Minister of Agriculture and Food Industry in the allocation of capital to the Corporation.

Article 6.- This Decision takes effect from the date of its promulgation.

The Minister of Agriculture and Food Industry, the Minister of Finance, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and the Managing Board and the General Director of the Vietnam General Rubber Corporation shall have to implement this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 252-TTg ngày 29/04/1995 về việc thành lập Tổng công ty cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.241

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72