Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2006/QĐ-UBND hủy bỏ Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, khoản 1, 2, 3 Điều 14 Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 94/2004/QĐ-UB; hủy bỏ Quyết định 87/2005/QĐ-UBND; hủy bỏ Điều 5, Điều 8 Quyết định 40/2003/QĐ-UB do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 25/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 06/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 06 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ ĐIỀU 6, ĐIỀU 7, ĐIỀU 8, ĐIỀU 10, ĐIỀU 11, KHOẢN 1, 2, 3 ĐIỀU 14 CƠ CHẾ ƯU ĐÃI KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 94/2004/QĐ-UB NGÀY 17/12/2004; HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 87/2005/QĐ-UBND NGÀY 16/12/2005; HỦY BỎ ĐIỀU 5, ĐIỀU 8 QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2003/QĐ-UB NGÀY 14/5/2003 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 1387/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành;

Căn cứ công văn số 33/TTHĐ-VP ngày 17/3/2006 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ công văn số 527/UBND-KTTH ngày 08/3/2006 của UBND tỉnh về dừng thực hiện Cơ chế ưu đãi đầu tư do tỉnh ban hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1- Hủy bỏ Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, khoản 1, 2, 3 Điều 14 Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định số 94/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Các nội dung khác tại Quyết định số 94/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam vẫn còn hiệu lực thi hành.

2- Hủy bỏ Quyết định số 87/2005/QĐ-UBND ngày 16/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung cụm từ hỗ trợ vào trước từ miễn, giảm tại Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 94/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam.

3- Hủy bỏ Điều 5, Điều 8 Quyết định số 40/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư và quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các nội dung khác tại Quyết định số 40/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam vẫn còn hiệu lực thi hành.

Việc hủy bỏ các Điều và Quyết định nêu tại khoản 1, 2 và 3 ở trên được thực hiện kể từ ngày 01/01/2006.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức kinh tế và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng Chính phủ ( báo cáo);
-VP Chính phủ ( báo cáo );
-Các Bộ KH&ĐT, TC, Tư pháp;
-TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
-VP Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
-Các Ban HĐND tỉnh;
-Các Đại biểu HĐND tỉnh;
-Như điều 2;
-VPTU;
-CPVP;
-Lưu VT, NC, TH, VX, KTN, KTTH ( Mỹ-1).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2006/QĐ-UBND hủy bỏ Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, khoản 1, 2, 3 Điều 14 Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 94/2004/QĐ-UB; hủy bỏ Quyết định 87/2005/QĐ-UBND; hủy bỏ Điều 5, Điều 8 Quyết định 40/2003/QĐ-UB do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.552

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168