Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2004/QĐ-BCN về việc chuyển xưởng Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng thành Công ty cổ phần Xây lắp điện Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 25/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 14/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XƯỞNG XÂY LẮP ĐIỆN THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (các Công văn số: 107/CV-EVN-TCCB&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2004 và 124/CV-EVN-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Xưởng Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 26 tháng 3 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xưởng Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 26,67 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xưởng : 73,33 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xưởng Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 170/QĐ-TCKT ngày 03 tháng 02 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 6.573.202.722 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xưởng là 1.599.139.697 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xưởng.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 90 lao động trong Xưởng là 21.648 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 649.440.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Xưởng, Công ty Điện lực Hải Phòng làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xưởng Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng thành Công ty cổ phần Xây lắp điện Hải Phòng,

- Tên giao dịch quốc tế: HAIPHONG CONSTRUCTION OF ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : HPCEC;

- Trụ sở chính : số 2, đường Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Xây lắp, sửa chữa đường dây và trạm biến áp điện có cấp điện áp đến 220 kV; tư vấn xây dựng lưới điện có cấp điện áp đến 220 kV;

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông và thuỷ lợi;

- Sửa chữa, gia công, sản xuất phụ kiện điện;

- Kinh doanh vật tư thiết bị điện;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Xây lắp điện Hải Phòng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Điện lực Hải Phòng tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Xây lắp điện Hải Phòng theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Điện lực Hải Phòng có trách nhiệm điều hành công việc của Xưởng Xây lắp điện cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN

- UBND cấp tỉnh,TW 
- Công báo, 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2004/QĐ-BCN về việc chuyển xưởng Xây lắp điện thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng thành Công ty cổ phần Xây lắp điện Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102