Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 248/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 248/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với những nội dung sau đây:

1. Hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đa sở hữu, trong đó Nhà nước sở hữu chi phối về vốn, trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Cao su Việt Nam; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su là ngành kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa trồng trọt, khai thác, sản xuất, kinh doanh với khoa học công nghệ, đào tạo; làm nòng cốt thúc đẩy ngành công nghiệp cao su Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bao gồm:

a) Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là công ty nhà nước; được Nhà nước giao đất để thống nhất quản lý và bố trí diện tích sản xuất, kinh doanh cao su cho các công ty con; có chức năng đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác; giữ quyền chi phối các công ty con thông qua quản lý quỹ đất, vốn, công nghệ, thương hiệu, thị trường; trực tiếp kinh doanh và bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của pháp luật;

b) Các tổng công ty do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, bao gồm:

- Tổng công ty Cao su Đồng Nai. (Trên cơ sở sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại các đơn vị thuộc Công ty Cao su Đồng Nai và các công ty do Công ty Cao su Đồng Nai góp vốn thành lập).

- Tổng công ty Công nghiệp cao su. (Trên cơ sở sắp xếp các đơn vị công nghiệp dịch vụ thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam).

- Tổng công ty Cao su Việt Lào. (Thành lập mới).

c) Công ty con do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty Cao su Dầu Tiếng (hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con)

- Công ty Tài chính cao su (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án thành lập mới các Tổng công ty và chuyển đổi các công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nói tại các điểm b và c khoản này.

d) Các công ty do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, bao gồm:

- Các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn:

+ Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình;

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Hố Nai;

+ Công ty cổ phần Sông Côn;

+ Công ty TNHH BOT 741 Bình Dương;

- Các công ty sẽ cổ phần hoá:

+ Công ty Cao su Bà Rịa;

+ Công ty Cao su Phước Hòa;

+ Công ty Cao su Bình Long;

+ Công ty Cao su Lộc Ninh;

+ Công ty Cao su Đồng Phú;

+ Công ty Cao su Phú Riềng;

+ Công ty Cao su Tân Biên;

+ Công ty Cao su Krông Buk;

+ Công ty Cao su Eah Leo;

+ Công ty Cao su Chư Păh;

+ Công ty Cao su Chư Prông;

+ Công ty Cao su Mang Yang;

+ Công ty Cao su Chư Sê;

+ Công ty Cao su Kon Tum;

+ Công ty Cao su Bình Thuận;

+ Công ty Cao su Quảng Trị;

+ Công ty Cao su Quảng Nam;

+ Công ty Cao su Quảng Ngãi;

+ Công ty Cao su Hà Tĩnh;

+ Công ty Cao su Thanh Hoá;

+ Công ty Cơ khí Cao su;

+ Công ty TNHH một thành viên Cao su Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xây dựng phương án chuyển đổi, cổ phần hoá các đơn vị chưa chuyển thành công ty cổ phần nói ở điểm này trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

đ) Các công ty do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ:

- Các công ty cổ phần:

+ CTCP Kho vận và Dịch vụ hàng hoá;

+ CTCP Kỹ thuật Xây dựng cơ bản và Địa ốc cao su;

+ CTCP Đầu tư Xây dựng cao su;

+ CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư;

+ CTCP Dịch vụ Thương mại và Du lịch cao su;

+ CTCP Fico ciment Tây Ninh;

+ CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên;

+ CTCP Đầu tư và Xây dựng cầu Hàn;

+ CTCP Đầu tư Phát triển đô thị & Khu công nghiệp Geruco;

+ CTCP Thống Nhất;

+ CTCP Thuỷ điện Cửa Đạt;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn:

+ CT TNHH BOT Cơ sở hạ tầng Đồng Tháp.

- Liên doanh:

+ Xí nghiệp Liên doanh Visorutex.

e) Các đơn vị sự nghiệp có thu do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giữ 100% vốn:

- Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam.

- Trường trung học Kỹ thuật nghiệp vụ cao su.

- Trung tâm Y tế cao su.

- Tạp chí Cao su Việt Nam

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan và thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền;

- Quyết định phương án cổ phần hoá và chuyển các doanh nghiệp chưa cổ phần hoá nêu tại điểm d khoản 2 Điều 1 Quyết định này thành công ty cổ phần theo quy định hiện hành.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam việc giao, nhận lại toàn bộ quỹ đất của các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Cao su Việt Nam cho Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để thống nhất quản lý và bố trí diện tích sản xuất, kinh doanh cao su cho các công ty con theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Các doanh nghiệp trong cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với loại hình tổ chức của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với chủ sở hữu nhà nước và các đơn vị thành viên được thực hiện phù hợp với pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Chính phủ thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện một số quyền của chủ sở hữu theo pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

5. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các
Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Cao su Việt Nam;                           

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
 Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ;
 các Vụ: TH, NN, KTTH, XDPL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.634

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!