Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 241/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Kết cấu thép Cơ khí xây dựng thành Công ty cổ phần Kết cấu thép Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 241/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 30/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 241/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KẾT CẤU THÉP CƠ KHÍ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Công văn số 1169/CV-ĐMDN ngày 25 tháng 12 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Kết cấu thép cơ khí xây dựng và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 29 tháng 12 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Kết cấu thép cơ khí xây dựng (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

 Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước  : 52,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 45,60 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty :   2,40 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

 2. Giá trị thực tế của Công ty Kết cấu thép cơ khí xây dựng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 3467/QĐ-TCKT ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 190.442.296.292 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 20.340.362.966 đồng.

 3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.                

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 864 lao động trong Công ty là 78.659 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 2.359.770.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 71 lao động nghèo là 12.905 cổ phần, trị giá 903.350.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Kết cấu thép cơ khí xây dựng thành Công ty cổ phần Kết cấu thép Xây dựng,

- Tên giao dịch quốc tế: CONSTRUCTION AND STEEL STRUCTURE JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: COMESS;

- Trụ sở chính: 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm kết cấu thép và cơ khí: nhà thép tiền chế, dầm thép tổ hợp, kết cấu thép phi tiêu chuẩn, cột điện cao-hạ thế, cột vi ba truyền hình, các thiết bị xây dựng, các loại cầu trục phục vụ công trình công nghiệp và dân dụng;

- Xây dựng, lắp đặt các công trình công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng; xây lắp đường dây và trạm biến áp;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu kim khí và vật tư tổng hợp;

- Tư vấn xây dựng: lập dự án đầu tư, thiết kế, lập tổng dự toán và dự toán các công trình công nghiệp và dân dụng; thiết kế thiết bị nâng hạ, thiết bị phi tiêu chuẩn; tư vấn giám sát xây dựng công trình; tư vấn đầu tư xây dựng, chuyển giao công nghệ sản xuất kết cấu thép, cơ khí;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Kết cấu thép Xây dựng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Kết cấu thép cơ khí xây dựng tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Kết cấu thép Xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Kết cấu thép cơ khí xây dựng có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Kết cấu thép Xây dựng.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Kết cấu thép cơ khí xây dựng và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Kết cấu thép Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hà Nội,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB .

 KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Xuân Thuý
  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 241/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Kết cấu thép Cơ khí xây dựng thành Công ty cổ phần Kết cấu thép Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.529
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234