Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2009 giải thể Ban Quản lý cụm các khu công nghiệp dịch vụ đô thị Long Bình An do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 240/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 22/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ CỤM CÁC KHU CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - ĐÔ THỊ LONG BÌNH AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 03/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An tại Tờ trình số 02/TT-BQL ngày 05/7/2009 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 180/TTr-SNV ngày 10/7/2009 về việc giải thể Ban Quản lý cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Quản lý cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Trưởng Ban Quản lý Cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An và Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan:

a) Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đảm nhiệm.

b) Chuyển giao nguyên trạng tài sản, tài chính, kinh phí hoạt động và các công nợ; toàn bộ tài liệu, hồ sơ có liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý Cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận, quản lý và sử dụng.

c) Chuyển giao nguyên trạng Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang thuộc Ban Quản lý Cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang quản lý.

d) Điều động, tiếp nhận cán bộ, viên chức đang công tác tại Ban Quản lý Cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An sang công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang; thực hiện việc chấm dứt hợp đồng và hợp đồng làm việc đối với các lao động hợp đồng đúng quy định của Nhà nước.

2. Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Ban Quản lý Cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang thực hiện nội dung tại Điểm 1 nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An và Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2009 giải thể Ban Quản lý cụm các khu công nghiệp dịch vụ đô thị Long Bình An do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.890
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.86.231