Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 24/2003/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 16/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2003/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước được công bố theo Lệnh số 39-L/CTN ngày 30-4-1995 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04-04-2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 05-12-2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm loại hình tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con tại Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng;
Căn cứ văn bản số 4269/VPCP-ĐMDN ngày 01-9-2003 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng (DIC);
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng tại Tờ trình số 897/TTr-TCLĐ ngày 11-09-2003 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng (DIC) theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con gồm 06 Chương, 34 Điều và 01 Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, báo cáo, đề xuất kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Điều lệ thí điểm này để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết.

Điều 3. Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng và Tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng có trách nhiệm sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như Điều 4;
- TTg CP (để báo cáo);
- Ban Kinh tế TW;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP;
- Các Bộ : Nội vụ, Tài chính, KH & ĐT,
LĐTB & XH;
- Công báo;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các TV Ban ĐM & PTDN - BXD
- Lưu VP, ĐMDN, TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2003/QĐ-BXD ngày 16/09/2003 phê duyệt Điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng (DIC) theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!