Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 231/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh thành Công ty cổ phần Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 231/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 24/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 231/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT VÀ VI SINH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT VÀ VI SINH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (Công văn số 1299/CV-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 17 tháng 12 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 16.335.000.000 đồng (Mười sáu triệu ba trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 39,80 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty : 9,20 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 3066/QĐ-TCKT ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 43.235.502.279 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 16.335.711.660 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 369 lao động trong Công ty là 29.949 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 898.470.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 69 lao động nghèo là 6.103 cổ phần, trị giá 427.210.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Hoá chất Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh thành Công ty cổ phần Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh,

- Tên giao dịch quốc tế : MICROBIOLOGICAL AND CHEMICAL INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : BICICO;

- Trụ sở đặt tại : Số 31 Hàn Thuyên, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

1. Sản xuất kinh doanh các mặt hàng:

- Hoá chất: keo sơn, mực in, chất tẩy rửa, silicat và hoá mỹ phẩm;

- Sinh học: các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp công nghiệp và môi trường sinh thái;

- Bao bì, pallet: giấy, nhựa, kim loại;

- In ấn trên bao bì và sản phẩm các loại: giấy, nhựa, kim loại.

2. Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, sản phẩm máy móc thiết bị, hoá chất, sinh học và bao bì phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty.

3. Kinh doanh các dịch vụ:

- Dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, lắp đặt chế tạo thiết bị;

- Tư vấn đầu tư và xây dựng.

4. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Hoá chất Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ,
 Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Xuân Thuý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 231/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh thành Công ty cổ phần Công nghiệp Hoá chất và Vi sinh do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.313
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122