Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 229/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 229/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
*****-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 229/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (công văn số 1173/TT-UBT ngày 11 tháng 6 năm 2002, công văn số 02/TT-UBT ngày 02 tháng 01 năm 2002), ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5800/BKH-DN ngày 11 tháng 9 năm 2002), Tài chính (công văn số 10554/TC-TCDN ngày 30 tháng 9 năm 2002), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3032/LĐTBXH- CSLĐVL ngày 16 tháng 9 năm 2002), Nội vụ (công văn số 138/BNV-TCBC ngày 09 tháng 9 năm 2002), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3812/BNN-TCCB ngày 19 tháng 9 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đến năm 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung Phương án phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh trong việc thực hiện Phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN VÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ.

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích :

- Công ty Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Trà Vinh,

- Công ty Giống và Dịch vụ nông nghiệp Trà Vinh,

- Công ty Công trình công cộng Trà Vinh.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh :

- Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh,

- Công ty Xổ số kiến thiết,

- Công ty Phát triển nhà Trà Vinh,

- Công ty Phát triển điện nông thôn Trà Vinh,

- Công ty Văn hoá tổng hợp.

II. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC SẮP XẾP.

1.Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá.

a) Năm 2003.

- Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp :

Công ty Dược - Vật tư y tế Trà Vinh.

- Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ cổ phần thấp nhất 51% khi bán cổ phần lần đầu :

+ Công ty Xây lắp - Xáng Trà Vinh,

+ Công ty Thuỷ sản Cửu Long,

+ Công ty Công trình giao thông Trà Vinh.

b) Năm 2004.

Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần :

Công ty Thương mại Trà Vinh.

c) Năm 2005.

- Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ cổ phần thấp nhất 51% khi bán cổ phần lần đầu :

Công ty Du lịch Trà Vinh.

- Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần :

Công ty Trà Bắc.

2. Cổ phần hoá bộ phận doanh nghiệp :

Năm 2004.

- Bộ phận phát hành sách thuộc Công ty Văn hoá tổng hợp.

3. Doanh nghiệp thực hiện hình thức giao cho tập thể người lao động :

a) Năm 2003.

- Công ty Vận tải Trà Vinh,

- Công ty Sách thiết bị trường học Trà Vinh.

b) Năm 2004.

- Công ty Tư vấn xây dựng tổng hợp.

4. Doanh nghiệp thực hiện biện pháp giải thể :

Năm 2004.

- Công ty Khai thác dịch vụ thuỷ sản Trà Vinh ./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 229/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.545
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112