Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 228/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 228/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 12/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty Nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ, công ty con;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang tổ chức và hướng dẫn theo mô hình công ty mẹ- công ty con, với những nội dung chính như sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh và có vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại công ty và vốn đầu tư và các công ty con, công ty liên kết.

Tên giao dịch quốc tế là: VIETNAM NATIONAL LIVESTOCK CORPORATION

Tên viết tắt là : VINA LIVESCO

Trụ sở chính: số 519 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và các chi nhánh.

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty mẹ bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Công ty con, công ty liên kết: có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty con, công ty liên kết.

3. Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ và công ty con, công ty liên kết; tổ chức, quản lý công ty mẹ; quan hệ giữa công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ.

4. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam.

5. Lộ trình sắp xếp lại và chuyển Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con như Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này.

- Quyết định thành lập công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết nói tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 quyết định này theo quy định hiện hành.

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ.

- Quyết định chuyển giao quyền quản lý vốn nhà nước ở một số doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh, công nghệ, thị trường… tương đồng về Tổng công ty Chăn nuôi để mở rộng sản xuất, kinh doanh đa ngành, nâng cao năng lực, hiệu quả và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính của công ty mẹ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam;
- VPCP: BTCN và các PCN,
Ban Điều hành 112,
- Người phát ngôn của Thủ tướng CP, các Vụ: TH, NN, KTTH, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b). Trang 45

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

SẮP XẾP LẠI VÀ CHUYỂN TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON
(Ban hành kèm theo Quyết định số :228/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ).

I. CÁC CÔNG TY CON:

1. Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên:

Công ty Giống gia súc lớn Trung ương.

2. Doanh nghiệp đã cổ phần hóa:

- Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu,

- Công ty cổ phần Giống bò sữa Lâm Đồng,

- Công ty cổ phần Vật tư và giống gia súc,

- Công ty cổ phần Chăn nuôi miền Trung,

- Công ty cổ phần Giống gia cầm Lương Mỹ,

- Công ty cổ phần Giống gia cầm miền Nam,

3. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa năm 2005:

Công ty Giống bò thịt, sữa Yên Phú.

II. CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT:

1. Doanh nghiệp đã cổ phần hóa:

- Công ty cổ phần Nông hải súc sản Sài Gòn,

- Công ty cổ phần Chăn nuôi chế biến, xuất nhập khẩu,

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và xuất nhập khẩu gia cầm,

- Công ty cổ phần Gà giống Châu Thành,

- Công ty cổ phần Bò giống miền Trung,

- Công ty cổ phần Đông Triều,

- Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Trung ương,

- Công ty cổ phần Việt Phong,

- Công ty liên doanh Phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa năm 2005:

- Nông trường hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ,

- Công ty Chế biến sản phẩm chăn nuôi Hà Nội,

- Xí nghiệp Gà giống trứng dòng thuần Ba Vì

III. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIAO, BÁN NĂM 2005:

- Xí nghiệp Chế biến súc sản xuất khẩu Hải Phòng,

- Việt Nam Thực phẩm xuất khẩu Hải Phòng,

- Xí nghiệp Giống gia cầm Quảng Ninh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 228/2005/QĐ-TTg ngày 15/09/2005 về việc chuyển Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.754

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!