Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Số hiệu: 224/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trần Thành Nghiệp
Ngày ban hành: 05/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Lưu: TH, KT, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ:

1. Mục tiêu chung:

Sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giải thiểu phát thải, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu từ nay đến năm 2015:

a) 50% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; 80% cán bộ các cấp, các ngành và các địa phương nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn.

b) 25% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm từ 5 - 8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm.

c) Thành lập Văn phòng Sản xuất sạch hơn tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương.

3. Nhiệm vụ:

a) Phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- In ấn, phát hành tài liệu, tờ rơi, panô, áp phích.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hội thảo, truyền thông.

- Xây dựng chương trình và tổ chức các lớp tập huấn.

b) Hỗ trợ xây dựng thí điểm, nhân rộng mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Hỗ trợ một số cơ sở sản xuất điển hình đánh giá sản xuất sạch hơn.

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất điển hình xây dựng mô hình thí điểm áp dụng.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia kỹ thuật về sản xuất sạch hơn.

- Hỗ trợ nghiên cứu khoa học về sản xuất sạch hơn.

- Xây dựng và phổ biến các hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Hỗ trợ tham quan, học tập các mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn.

c) Hoàn thiện mạng lưới hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Thành lập Văn phòng Sản xuất sạch hơn tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương.

- Xây dựng mạng lưới hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại các ngành, địa phương.

d) Xây dựng và vận hành chuyên mục về sản xuất sạch hơn trên website của Sở Công Thương.

(Chi tiết theo phụ lục danh mục các nhiệm vụ triển khai)

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Kinh phí để thực hiện Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương), vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ hàng năm của Kế hoạch hành động nêu trên, Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở ngành có liên quan lập dự toán; thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Công Thương là đầu mối chủ trì, phối hợp các sở ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

2. Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động nêu trên.

3. Các cơ sở sản xuất công nghiệp xây dựng kế hoạch, triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn và từng bước nghiên cứu áp dụng các giải pháp vào sản xuất tại đơn vị mình. Đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp đã áp dụng sản xuất sạch hơn, định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 11 báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

1. Phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp:

STT

Hành động

Nội dung

Dự kiến kết quả

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Phát thanh

- Truyền hình

- Báo chí

Nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Sóc Trăng

2011-2013

2

Tuyên truyền thông qua tài liệu, hình ảnh

In ấn, phát hành tài liệu, tờ rơi, panô, áp phích

Nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông

2011-2015

3

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hội thảo, truyền thông

Giới thiệu và phổ biến về sản xuất sạch hơn, các mô hình trình diễn cho các đối tượng phù hợp.

Các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở sản xuất công nghiệp có thể nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất sạch hơn trên địa bàn.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn, các sở, ban, ngành có liên quan và các cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia hoạt động sản xuất sạch hơn.

2011-2015

4

Xây dựng chương trình và tổ chức các lớp tập huấn

Nâng cao năng lực cho đối tượng có vai trò hỗ trợ, phổ biến, hướng dẫn, tư vấn và thực hiện sản xuất sạch hơn.

Cán bộ quản lý nhà nước và các cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được vai trò và lợi ích khi áp dụng sản xuất sạch hơn.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Bộ Công Thương, chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn, các sở ngành liên quan và cơ sở sản xuất công nghiệp

2011-2015

2. Hỗ trợ xây dựng thí điểm, nhân rộng mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp:

STT

Hành động

Nội dung

Dự kiến kết quả

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Hỗ trợ một số cơ sở sản xuất công nghiệp điển hình đánh giá sản xuất sạch hơn.

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp điển hình xây dựng mô hình thí điểm áp dụng.

- Hỗ trợ thuê chuyên gia kỹ thuật về sản xuất sạch hơn.

- Hỗ trợ nghiên cứu khoa học về sản xuất sạch hơn.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp được hỗ trợ đánh giá và lập dự án sản xuất sạch hơn.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, các Viện, trường Đại học, chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn, các cơ sở sản xuất công nghiệp.

2011-2015

2

Nhân rộng mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại các cơ sở sản xuất công nghiệp (phối hợp, lồng ghép với Dự án VPEG)

- Xây dựng và phổ biến các hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp tham quan, học tập các mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp nâng cao nhiệm vụ chuyên môn về sản xuất sạch hơn.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, các Viện, trường Đại học, chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn, các cơ sở sản xuất công nghiệp

2011-2014

3. Hoàn thiện mạng lưới hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp:

STT

Hành động

Nội dung

Dự kiến kết quả

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Thành lập Văn phòng sản xuất sạch hơn tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương

Thành lập và duy trì hoạt động Văn phòng

Văn phòng sản xuất sạch hơn tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được thành lập.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

2011-2012

2

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại các ngành, địa phương.

- Cán bộ phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố

- Cán bộ quản lý môi trường, quản lý khu, cụm công nghiệp.

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Có một hệ thống hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố.

2011-2013

4. Xây dựng và vận hành chuyên mục về sản xuất sạch hơn trên website của Sở Công Thương

STT

Hành động

Nội dung

Dự kiến kết quả

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng chuyên mục và nâng cao chất lượng website của Sở Công Thương.

Đấu nối vào Website của Sở:

- Đưa các tin, bài tuyên truyền về sản xuất sạch hơn.

- Thông tin các chính sách hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn.

Hướng dẫn, thúc đẩy các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; nâng cao năng lực quản lý cho các cơ quan quản lý nhà nước

- Chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.

2011-2012

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.616

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114