Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 224/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Điện Tử Bình Hoà thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Tử Bình Hoà do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 224/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 18/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 224/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện tử Tin học Việt Nam tại Tờ trình số 105-03 CV/ĐT-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2003 và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Điện Tử Bình Hoà thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Bình Hoà;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Điện Tử Bình Hoà, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Bình Hoà .

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Bình Hoà (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Bình Hoà.

- Tên viết tắt : Công ty Điện Tử Bình Hoà;

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : VIETTRONICS BINH HOA LIMITED COMPANY.

- Tên viết tắt : VBH Co. Ltd.

- Trụ sở chính đặt tại : 204 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ của Công ty: 17.574.772.545 đồng.

(Mười bảy tỷ, năm trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm bảy mươi hai ngàn, năm trăm bốn mươi lăm đồng)

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất, kinh doanh : Thiết bị viễn thông và thiết bị công nghệ thông tin; các linh kiện điện, điện tử gồm : biến thế, cuộn cảm, cuộn choke, cuộn lọc, các sản phẩm AUDIO, VIDEO, chấn lưu cho đèn huỳnh quang và đèn compact, các thiết bị kỹ thuật cao (hightech).v.v....cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa;

- Sản xuất, kinh doanh máy điều hoà không khí;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Chủ tịch Công ty;

b) Giám đốc và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, địa chỉ 15 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định tại Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Tử Bình Hoà có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, kế thừa các quyền, lợi ích và các nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Điện tử Bình Hoà.

Điều 6. Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Tử Bình Hoà có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện Tử Bình Hoà, Chủ tịch và Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Tử Bình Hoà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như Điều 5,
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thúy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 224/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Điện Tử Bình Hoà thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Tử Bình Hoà do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.664
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77