Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 22/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Trung
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2008/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003; Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 - 2010);
Xét đề nghị của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 67/2001/QĐ.UB ngày 19/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Thanh Trung

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này là văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã), Liên minh Hợp tác xã tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị đối với việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quy chế này là cơ sở để Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của tỉnh (gọi chung là Ban chỉ đạo kinh tế tập thể), Liên minh Hợp tác xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công thực hiện có hiệu quả hoạt động đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng địa phương, đơn vị.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể được tổ chức và hoạt động trên địa bàn cấp xã có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thành lập Ban vận động phát triển kinh tế tập thể theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp huyện; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ hợp tác, quỹ tín dụng, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) phù hợp với Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Xem xét đề án thành lập, điều lệ và phương hướng hoạt động của hợp tác xã, trả lời bằng văn bản về việc thành lập hợp tác xã cho các sáng lập viên và đồng gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để báo cáo.

3. Xác nhận địa chỉ đặt trụ sở của hợp tác xã.

Điều 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng và chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn các huyện, thành, thị.

2. Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến kinh tế tập thể.

3. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho việc hình thành và phát triển kinh tế tập thể.

4. Chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho các hợp tác xã đặt trụ sở trên địa bàn huyện theo quy định của Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với kinh tế tập thể trong phạm vi quyền hạn của cấp huyện.

6. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, các vi phạm pháp luật về hợp tác xã. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị kinh tế tập thể, xã viên và người lao động tại các đơn vị kinh tế tập thể.

7. Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Liên minh Hợp tác xã tỉnh khi giải quyết những vấn đề của kinh tế tập thể.

8. Các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước theo chuyên ngành đối với kinh tế tập thể. Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp huyện do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban, bố trí 01 cán bộ chuyên trách theo dõi, tổng hợp, báo cáo và tham mưu các vấn đề liên quan đến kinh tế tập thể cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

9. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Ban vận động phát triển kinh tế tập thể và thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các đơn vị kinh tế tập thể trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các đơn vị kinh tế tập thể.

Điều 5. Các sở, ngành tỉnh

Các sở, ngành tỉnh có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các đơn vị kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, có các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu, hoạch định chương trình, mục tiêu, kế hoạch thực hiện việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực do ngành phụ trách. Chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế tập thể cho các phòng, ban chuyên môn cấp huyện theo hệ thống ngành.

2. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và xét cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (đối với ngành nghề thuộc thẩm quyền của tỉnh cấp).

3. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với các đơn vị kinh tế tập thể. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý vướng mắc, khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động.

4. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ các đơn vị kinh tế tập thể do ngành quản lý. Cung cấp các thông tin cho các đơn vị kinh tế tập thể về khoa học, công nghệ, thị trường...

5. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tham gia thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh tế tập thể thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, theo phạm vi trách nhiệm được pháp luật quy định.

6. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế tập thể trong ngành về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Liên minh Hợp tác xã tỉnh) và Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Các sở, ngành tỉnh có nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể thuộc ngành, phân công 01 phó giám đốc phụ trách khu vực kinh tế tập thể để phối hợp Ban chỉ đạo; đồng thời bố trí 01 cán bộ theo dõi kinh tế tập thể thuộc ngành để tham mưu cho lãnh đạo tổ chức thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực ngành quản lý.

Điều 6. Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các huyện, thành, thị tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể; chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia xây dựng và phát triển kinh tế tập thể.

2. Tham gia với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chính sách, giám sát thi hành pháp luật đối với kinh tế tập thể. Phối hợp thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế tập thể.

3. Xây dựng các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân trong các đơn vị kinh tế tập thể để đại diện và bảo vệ quyền lợi người lao động trong các đơn vị kinh tế tập thể.

4. Các đoàn thể tỉnh không có lãnh đạo là thành viên trong Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, cần phân công 01 lãnh đạo cấp phó của đơn vị phụ trách các đoàn thể trong khu vực kinh tế tập thể.

Điều 7. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đơn vị kinh tế tập thể, xã viên và người lao động trong các đơn vị kinh tế tập thể. Tham gia với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện kiểm tra việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với kinh tế tập thể. Phối hợp xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kinh tế tập thể, xã viên và người lao động trong các đơn vị kinh tế tập thể.

2. Tham gia phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong toàn tỉnh.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho các đơn vị kinh tế tập thể các vấn đề về: vốn, pháp luật, các dự án kinh tế - xã hội, thông tin, thị trường, tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị kinh tế tập thể để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

4. Phối hợp cùng các ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị kinh tế tập thể, nâng cao tay nghề cho xã viên và người lao động trong các đơn vị kinh tế tập thể.

5. Đại diện cho các đơn vị kinh tế tập thể là thành viên trong quan hệ phối hợp hoạt động với các tổ chức, đơn vị kinh tế - xã hội trong và ngoài nước.

6. Tổng hợp, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế tập thể trong tỉnh. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tập thể trong tỉnh phát triển.

7. Liên minh Hợp tác xã tỉnh được mời tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp khi bàn và quyết định các vấn đề liên quan đến kinh tế tập thể.

 Liên minh Hợp tác xã tỉnh được cấp có thẩm quyền tham khảo ý kiến trước khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến kinh tế tập thể.

Điều 8. Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của tỉnh (gọi chung là Ban chỉ đạo kinh tế tập thể)

1. Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công thực hiện việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh theo nội dung Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần 5, khóa IX, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/5/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể từ nay đến 2010 và định hướng những năm tiếp theo. Chương trình hành động số 09/CTr-TU ngày 30/5/2002 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 561/KH-UBND ngày 24/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương theo quy định.

2. Ban chỉ đạo phân công các thành viên như sau:

a) Trưởng ban: phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của ban, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên, chỉ đạo các Ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công; chủ trì và kết luận hội nghị của Ban chỉ đạo.

b) Phó Ban Thường trực: được Trưởng ban ủy nhiệm việc chuẩn bị nội dung và tổ chức họp các thành viên của Ban theo định kỳ; theo dõi hoạt động, tiếp nhận việc phản ánh tình hình của các thành viên, của Ban chỉ đạo cấp huyện và các đơn vị kinh tế tập thể, tổng hợp tình hình báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch do Ban chỉ đạo đề ra liên quan đến khu vực kinh tế tập thể do ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành chức năng cấp huyện theo hệ thống ngành, thực hiện tốt việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Hàng tháng báo cáo tình hình về Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương III

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO, HỘI HỌP

Điều 9. Chế độ thông tin

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phải kịp thời triển khai và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của Đảng và Nhà nước đến Ủy ban nhân dân, phòng ban chuyên môn, đoàn thể các huyện, thành phố, thị xã; cung cấp thông tin về những mô hình hợp tác xã tiên tiến và các thông tin khác như: huấn luyện và đào tạo cán bộ; thị trường; cơ hội liên doanh liên kết; khai thác sản phẩm mới để các huyện, thành, thị tham khảo, nghiên cứu trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.

- Các phòng, ban chức năng, các đoàn thể thuộc huyện, thành phố, thị xã phải báo cáo, phản hồi thông tin kịp thời với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh để có sự theo dõi và hỗ trợ khi cần thiết.

Điều 10. Chế độ báo cáo

- Các phòng, ban chức năng cấp huyện được phân công phải tổng hợp tình hình tổ chức, hoạt động của khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn, gửi báo cáo quý, 6 tháng, năm về Ban chỉ đạo cấp huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổng hợp báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã để báo cáo theo chuyên ngành về Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Liên minh Hợp tác xã tỉnh) để theo dõi chung. Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp tình hình chung của khu vực kinh tế tập thể để báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam định kỳ theo quý, 6 tháng, năm theo quy định.

Điều 11. Chế độ hội, họp

Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh sơ kết 06 tháng bằng văn bản và tổ chức hội nghị mỗi năm một lần. Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị, báo cáo kết quả cuộc họp trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra khi có những vấn đề cần thiết, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các huyện có thể đề nghị tổ chức họp đột xuất hoặc chuyên đề.

Điều 12. Chế độ phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị kinh tế tập thể

- Việc hướng dẫn, kiểm tra thực hiện điều lệ, luật pháp đối với các đơn vị kinh tế tập thể do huyện, thành phố, thị xã chủ động sắp xếp theo kế hoạch. Khi cần thiết có thể đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp cùng kiểm tra.

- Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của xã viên, người lao động trong các đơn vị kinh tế tập thể do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã giải quyết theo thẩm quyền và theo luật định; trong những trường hợp phức tạp và cần thiết có thể tham khảo thêm ý kiến của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Điều 13. Chế độ kiểm tra tài chính ở các đơn vị kinh tế tập thể

Việc kiểm tra và thanh tra tài chính tại các đơn vị kinh tế tập thể do các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì (theo phân cấp) có kết hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện. Bao gồm:

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật về việc sử dụng tài chính, chế độ báo cáo kế toán thống kê,... tại các đơn vị kinh tế tập thể.

- Thanh tra đột xuất về tài chính, chế độ báo cáo kế toán thống kê,... của các cơ quan quản lý nhà nước đối với trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính tại các đơn vị kinh tế tập thể.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của tỉnh theo dõi quá trình tổ chức thực hiện quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ảnh về Ban chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.608
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123