Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 219/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Máy tính Việt Nam 1 thành Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam 1 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 219/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 16/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 219/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM 1 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆT NAM 1

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam (Công văn số 694 CV/ ĐT-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Máy tính Việt Nam 1 và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 03 tháng 12 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Máy tính Việt Nam 1 (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 41,39 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty : 7,61 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Máy tính Việt Nam 1 tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 2628/QĐ-TCKT ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 11.470.281.818 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 5.235.510.631 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 120 lao động trong Công ty là 14.180 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 425.400.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 01 lao động nghèo là 264 cổ phần, trị giá 18.480.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, Công ty Máy tính Việt Nam 1 làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Máy tính Việt Nam 1 thành Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam 1,

- Tên giao dịch quốc tế : VIETNAM INFOMATICS JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : VIF;

- Trụ sở chính đặt tại : 18 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh các thiết bị, vật tư công nghệ thông tin, truyền thông, đo lường-tự động hoá, điện tử dân dụng và chuyên dụng; kinh doanh máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng cho các ngành công nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin;

- Sản xuất kinh doanh các phần mềm máy tính và các dịch vụ internet;

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học-công nghệ trong các lĩnh vực điện tử, tin học, truyền thông, đo lường-tự động hoá và tài nguyên-môi trường;

- Đào tạo công nghệ và ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm và tư vấn du học;

- Đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; đào tạo, giáo dục định hướng để xuất khẩu lao động;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam 1 là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Máy tính Việt Nam 1 tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam 1 theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Máy tính Việt Nam 1 có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam 1.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, Giám đốc Công ty Máy tính Việt Nam 1 và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hà Nội,
- Công báo, 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 219/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Máy tính Việt Nam 1 thành Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam 1 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.742
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237