Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2153/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2153/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng.

1. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng) là một tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; thực hiện chức năng bảo lãnh tín dụng cho các đối tượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng. Quỹ bảo lãnh tín dụng có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp trong nước đóng trên cùng địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Tên giao dịch quốc tế: Lam Dong Credit Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises (LCGF).

3. Trụ sở của Quỹ bảo lãnh tín dụng đặt tại Sở Tài chính Lâm Đồng; Địa chỉ: Tầng 5, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - Số 36, Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Vốn điều lệ của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

1. Vốn điều lệ của Quỹ bảo lãnh tín dụng tại thời điểm thành lập là 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng) và do ngân sách nhà nước tỉnh Lâm Đồng cấp.

2. Trong quá trình hoạt động, Quỹ bảo lãnh tín dụng được điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ. Việc tăng, giảm vốn điều lệ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 3. Nguyên tắc, mục tiêu hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

1. Quỹ bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh tín dụng, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tự bù đắp chi phí, tự chịu rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn.

3. Quỹ bảo lãnh tín dụng chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn chủ sở hữu của Quỹ.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Quỹ bảo lãnh tín dụng, gồm: Hội đồng quản lý, Giám đốc và Ban Kiểm soát được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

Điều 5. Phương thức hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

1. Trong những năm đầu mới thành lập, Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng quản lý vốn và điều hành tác nghiệp Quỹ bảo lãnh tín dụng theo các quy định của pháp luật về nhận ủy thác, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng; mức phí ủy thác do Hội đồng quản lý đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sau thời gian hoạt động, khi Quỹ bảo lãnh tín dụng đủ điều kiện tổ chức hoạt động độc lập, Hội đồng quản lý báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt việc ủy thác để trực tiếp quản lý nguồn vốn và điều hành tác nghiệp của Quỹ bảo lãnh tín dụng với đầy đủ tổ chức bộ máy theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

1. Sở Tài chính:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cân đối dự toán chi ngân sách năm 2016 để cấp đủ số vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

b) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng quản lý, bổ nhiệm Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng; Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng; Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TTTU; TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 8;
- Đài PTTH Lâm Đồng,
- Báo Lâm Đồng;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH2, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.650

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49