Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 213/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Chi nhánh Công ty Bông Việt Nam tại Buôn Ma Thuột thành Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 213/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 11/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 213/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CHI NHÁNH CÔNG TY BÔNG VIỆT NAM TẠI BUÔN MA THUỘT THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG TÂY NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam (Tờ trình số 2210/TT-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Chi nhánh Công ty Bông Việt Nam tại Buôn Ma Thuột và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 21 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Chi nhánh Công ty Bông Việt Nam tại Buôn Ma Thuột gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước  : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Chi nhánh : 32,69 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho nông dân trồng bông : 4,78 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Chi nhánh : 11,53 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Chi nhánh Công ty Bông Việt Nam tại Buôn Ma Thuột tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 2864/QĐ-TCKT ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 51.438.169.946 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Chi nhánh là 6.542.704.402 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Chi nhánh.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 95 lao động trong Chi nhánh là 5.780 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 173.400.000 đồng.

4. Ưu đãi cho người nông dân trồng bông.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 720 hộ nông dân trồng bông là 4.872 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 143.460.000 đồng.

5. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Chi nhánh, Công ty Bông Việt Nam làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Dệt-May Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Chi nhánh Công ty Bông Việt Nam tại Buôn Ma Thuột thành Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên,

- Tên giao dịch quốc tế : TAYNGUYEN COTTON JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : TNJC;

- Trụ sở chính : số 566 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bông vải, vật tư nông nghiệp, thiết bị phục vụ cho sản xuất, chế biến bông và các sản phẩm sau thu hoạch;

- Kinh doanh các sản phẩm dệt may;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Dệt-May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Bông Việt Nam tổ chức bán cổ phần theo chế độ quy định và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Bông Việt Nam có trách nhiệm điều hành công việc của Chi nhánh cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt-May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Bông Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Bộ LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND tỉnh Đắc Lắc, 
- Công báo, 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 


 
Bùi Xuân Khu 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 213/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Chi nhánh Công ty Bông Việt Nam tại Buôn Ma Thuột thành Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.000
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110