Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 210/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp May Việt Hà thuộc Công ty May Việt Tiến thành Công ty cổ phần May Việt Hà do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 210/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 04/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 210/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP MAY VIỆT HÀ THUỘC CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT HÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam (Tờ trình số 2331 TTr/HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp May Việt Hà thuộc Công ty May Việt Tiến và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 04 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp May Việt Hà thuộc Công ty May Việt Tiến (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 2.360.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm sáu mươi đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,60 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 48,40 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp May Việt Hà thuộc Công ty May Việt Tiến tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 2599/QĐ-TCKT ngày 09 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 5.898.092.195 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 2.360.774.209 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 458 lao động trong Xí nghiệp là 10.037 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 301.110.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 21 lao động nghèo là 1.997 cổ phần, trị giá 139.790.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động của Xí nghiệp, Công ty May Việt Tiến làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Dệt-May Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp May Việt Hà thuộc Công ty May Việt Tiến thành Công ty cổ phần May Việt Hà,

- Tên giao dịch quốc tế: VIETHA GARMENT JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: VIHACO;

- Trụ sở chính: 162 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh hàng may mặc;

- Xuất nhập khẩu trực tiếp;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần May Việt Hà là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Dệt-May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty May Việt Tiến tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần May Việt Hà theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty May Việt Tiến có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt-May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty May Việt Tiến và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần May Việt Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước, 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
 
 


Bùi Xuân Khu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 210/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp May Việt Hà thuộc Công ty May Việt Tiến thành Công ty cổ phần May Việt Hà do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.389
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145