Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2098/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 01/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2098/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ 26 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 1091/TTr-BQL ngày 11/7/2013 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 780/TTr-STP ngày 18/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành (Phụ lục 1); 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (Phụ lục 2); bãi bỏ 26 thủ tục hành chính (Phụ lục 3) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực Quy hoạch, Xây dựng

1

Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn

2

Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án

3

Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực Quy hoạch, Xây dựng

1

Cấp Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp xây dựng mới

2

Cấp Giấy phép xây dựng tạm

3

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

 

PHỤ LỤC 3

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Số hiệu TTHC

Tên TTHC

I

Lĩnh vực lao động và việc làm

1

T-BDI-147173-TT

Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngòai nhà nước

II

Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

1

T-BDI-213850-TT

Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

2

T-BDI-213859-TT

Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

3

T-BDI-213864-TT

Xác nhận hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

4

T-BDI-213865-TT

Xác nhận hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

5

T-BDI-213869-TT

Xác nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

6

T-BDI-213870-TT

Xác nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

7

T-BDI-213871-TT

Xác nhận hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

8

T-BDI-213875-TT

Xác nhận hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

9

T-BDI-213878-TT

Xác nhận hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

10

T-BDI-213879-TT

Xác nhận hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

11

T-BDI-213881-TT

Xác nhận hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

12

T-BDI-213883-TT

Xác nhận hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

13

T-BDI-213884-TT

Xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

14

T-BDI-213885-TT

Xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

15

T-BDI-213886-TT

Xác nhận hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

16

T-BDI-213889-TT

Xác nhận hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

17

T-BDI-213891-TT

Xác nhận hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

18

T-BDI-213892-TT

Xác nhận hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

19

T-BDI-213894-TT

Xác nhận hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

20

T-BDI-213897-TT

Xác nhận hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

21

T-BDI-213899-TT

Xác nhận hợp đồng ủy quyền

22

T-BDI-213902-TT

Xác nhận di chúc

23

T-BDI-213904-TT

Xác nhận văn bản phân chia tài sản thừa kế

24

T-BDI-213906-TT

Xác nhận văn bản nhận tài sản thừa kế

25

T-BDI-213909-TT

Xác nhận văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2098/QĐ-UBND ngày 01/08/2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.304

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!