Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 208/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 208/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2005 - 2006 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng:

- Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt trong Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này.

Những công ty nhà nước không cổ phần hoá được thì chủ động chuyển sang các hình thức: bán, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển các lâm trường theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong thực hiện phương án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005 – 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên doanh nghiệp

Hình thức sắp xếp theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 10/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Nay điều chỉnh

Thời gian thực hiện

1

Đoạn Quản lý đường bộ Cao Bằng

Đơn vị sự nghiệp có thu

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối

2005

2

Công ty Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Bằng

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần

2005

3

Công ty Tư vấn xây dựng Cao Bằng

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần

2005

4

Công ty Khảo sát thiết kế xây dựng Cao Bằng

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần

2005

5

Công ty Mía đường Cao Bằng

Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần

2005

6

Công ty Thương nghiệp Hạ Lang

Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn

Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối

2006

7

Công ty Cấp nước Cao Bằng

Cổ phần hoá Nhà nước giữ cổ phần chi phối

Chuyển thành Công ty TNHH 1 thành viên

2006

8

Công ty Môi trường đô thị Cao Bằng

Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn

Chuyển thành Công ty TNHH 1 thành viên

2006

9

Công ty Điện ảnh văn hoá phẩm Cao Bằng

Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn

Đơn vị sự nghiệp có thu

2006

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 208/2005/QĐ-TTg ngày 23/08/2005 phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.202

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!