Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2079/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 03/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2079/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Xét biên bản ngày 13 tháng 6 năm 2002 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố ;
Theo Thông báo số 62/ĐMDN ngày 06/3/2003 và Thông báo số 148/ĐMDN ngày 16/5/2003 của Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố về việc xét thông qua đề án cổ phần hóa của Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố ;

Xét tờ trình số 152/ĐMDN ngày 22/5/2003 của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2000 của Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố để cổ phần hóa như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 18.561.616.326 đồng (Mười tám tỷ năm trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm mười sáu ngàn ba trăm hai mươi sáu đồng).

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 3.945.579.992 đồng (Ba tỷ chín trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi chín ngàn chín trăm chín mươi hai đồng).

Điều 2. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa, Giám đốc Sở Y tế thành phố, Giám đốc Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố và các Sở-Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- TT/UBND thành phố
- TT/BĐM-QLDN. TP
- Sở Tài chánh-Vật giá
- Cục Thuế thành phố
- Chi cục TCDN. TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2079/2003/QĐ-UB ngày 03/06/2003 xác định giá trị Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.737

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189