Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2058/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2011 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2058/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 28/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2058/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2011 CHO TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC, TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;

Căn cứ công văn số 9061/BTC-TCDN ngày 06/7/2012 của Bộ Tài chính về việc báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp đợt III năm 2011;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc (công văn số 489/TCTBĐATHHMB-TCKT ngày 27/4/2012), Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam (công văn số 650/TCTBDATHHMN ngày 11/5/2012);

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng-Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2011 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thực hiện công bố xếp loại doanh nghiệp cho các công ty con theo đúng quy hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng-Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Trung tâm tin học Bộ GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, QLDN (đcm-05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 


PHỤ LỤC

XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2011 CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI: MIỀN BẮC, MIỀN NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2058/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ GTVT)

STT

Tên doanh nghiệp

Chỉ tiêu 1

Chỉ tiêu 2

Chỉ tiêu 3

Chỉ tiêu 4 xếp loại

Chỉ tiêu 5 xếp loại

Xếp loại doanh nghiệp năm nay

Doanh thu và TN khác (Triệu đồng)

Lợi nhuận (Triệu đồng)

Vốn nhà nước (tr.đồng)

Tỷ suất LN/Vốn (%)

Nợ quá hạn (tr. đồng)

Hệ số KNTT

Xếp loại

Năm trước

Năm nay

Xếp loại

Năm trước

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Xếp loại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1

Công ty mẹ Tổng công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,49

A

A

A

A

2

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,72

A

A

A

A

3

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,06

A

A

A

A

4

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,28

A

A

A

A

5

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,72

A

A

A

A

II

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1

Công ty mẹ Tổng công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,32

A

A

A

A

2

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

A

A

A

A

3

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,42

A

A

A

A

4

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4

A

A

A

A

5

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,49

A

A

A

A

6

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,6

A

A

A

A

7

Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ VN

200.170

192.040

C

2.630

2.804

37.896

38.537

6,94

7,28

A

 

1,12

A

A

 

B

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2058/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2011 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.230
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234